R702H12 Turvallinen hoitotyö

Opintojaksojen tavoitteet:

 • Opettaa opiskelijoita ottamaan huomioon potilaan tai asiakkaan voimavarat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • Opettaa opiskelijoille hoitotyön kliiniset taidot
 • Opettaa opiskelijoille turvallista lääkehoitoa ja lääkelaskentaa
 • Opettaa opiskelijoita ohjatusti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan tai potilaan turvallista hoitotyötä
 • Opettaa opiskelijoille ergonomisen työskentelyn periaatteet.

 Opintojakson tehtävät ja tentit:

 • Tutoriaalin kolmelta sykliltä tiedonhaun esseen kirjoittaminen
 • Infektioiden torjunnan perusteet -verkkotesti (hyväksytty suoritus 70%)
 • eResepti -verkkokurssin hyväksytty suoritus
 • Turvallinen lääkehoito -verkkokurssin suoritus
 • Anatomian ja fysiologian tentti
 • Lääkelaskennan tentti
 • Lääkehoidon ja farmakologian tentti