Ammattiopisto Lappian hyvinvointialalla on LOVO-hankkeen puitteissa kehitelty sähköisiä osaamiskansioita yhdessä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavien lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.   Osaamiskansioita kehittämään on valittu perustutkintoa suorittavia aloittavia opiskelijoita sekä jo opinnot aikaisemmin aloittaneita aikuisopiskelijoita. Opiskelijat opiskelevat lähihoitajien verkko- ja työpainotteisissa opinnoissa, joten heillä katsotaan jo olevan hieman osaamista verkko- ja somevälineistä. Blogger blogipohja valikoitui testattavaksi alustaksi sen maksuttomuuden ja yleisen saatavuuden perusteella. Halusimme testata mahdollisimman helposti saatavilla olevaa blogipohjaa, jonka käyttö ei kuitenkaan vaadi vielä suuria teknisiä tai teoreettisia valmiuksia opiskelijalta.

Lähihoitajan tutkinto koostuu kolmesta perustutkinnonosasta, joita ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Hankkeessa mukana olevat kehittäjäopettajat opettavat kasvun tukemisen ja ohjaamisen opinnoissa ja hoidon ja huolenpidon opinnoissa.


Blogger Kasvun tukeminen ja ohjaus -opinnoissa

Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintojen osalta hankkeessa on ollut mukana 19 tänä keväänä opintonsa aloittanutta aikuisopiskelijaa. Blogeja ryhdyttiin tekemään heti opintojen alkuvaiheessa, jolloin opiskelijoilla oli monta uutta opeteltavaa asiaa yhtä aikaa (mm. Wilma, Moodle, iLinc, OneDrive ja Office 365). Alussa pitikin varata riittävästi aikaa näiden ohjelmien ja järjestelmien käytön opetteluun. Kaiken kaikkiaan opiskelijat kuitenkin suhtautuivat luottavaisin mielin blogien kirjoittamiseen, vaikkakin myös epävarmuutta tietotekniseen osaamiseen liittyen oli ilmassa ja osalla opiskelijoista on sitä jonkin verran edelleen. Blogin kirjoittamisen tueksi laadittiin opiskelijoille selkeä ohjeistus sekä blogin sisällöistä että käytöstä; mitä ja miten blogiin kirjoitetaan.

Käytössä olevat blogit ovat salaisia, ja opiskelijat ovat kutsuneet opettajan oman bloginsa lukijaksi. Työssäoppimisjaksolla opiskelijat ovat halutessaan voineet esitellä oman bloginsa työpaikkaohjaajalle, jolloin he ovat voineet tuoda omaa osaamistaan näkyväksi myös tällä tavoin. Opiskelijat ovat kirjoittaneet blogeissaan oppimispäiväkirjatyyppisiä pohdintoja opettajan ohjeistamien teemojen mukaan. Lisäksi opiskelijat ovat kirjoittaneet blogeissaan itsestään ”Tietoja minusta”, dokumentoineet suorituksiaan ”Osaaminen” (esim. Kuva hygieniapassista) sekä jatkossa tulevat kirjoittamaan myös perusasioita suorittamistaan tutkintotilaisuuksista ”Tutkintotilaisuudet” (esim. Työpaikan, toiminnan ja asiakkaiden kuvaus sekä lyhyt itsearviointi).

Haasteitakin matkan varrella on tullut eteen. Blogien luomisessa tuli joidenkin opiskelijoiden kohdalla vastaan tilanne, jossa Google sulki tilejä yllättäen. Tähän emme löytäneet selitystä. Uusien tunnusten luomisen jälkeen tilanne kuitenkin korjaantui. Sosiaali- ja terveysalalla täytyy olla myös hyvin tarkkana julkaistavan tiedon suhteen, sillä tiedot lapsista ja perheistä kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Opiskelijoita on ohjeistettu, mitä asioita blogiinsa voivat kirjoittaa sekä mitä asioita siellä voi pohtia. Toisaalta tämä on hyvää harjoittelua tulevaa työelämään varten ja näin lähihoitajaopiskelijan arkipäivää.


Blogger Hoito ja huolenpito -opinnoissa 

Hoito ja huolenpito -opinnoissa sähköisen osaamiskansion tavoitteena on auttaa tutkinnon suorittajaa suunnittelemaan opintojaan tavoitteellisesti ja auttaa oman ammatillisen osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi sähköistä osaamiskansiota voi käyttää osaamisen tunnistamisessa ja lähihoitajan ammattiin kehittymisessä. Sähköinen osaamiskansio tuo näkyväksi opinnoissa hankittua osaamista ja samalla oppija voi tarkentaa omia tavoitteitaan kohti tulevaisuuden työelämää. Opiskelija voi laatia blogin niin, että se toimii myös työnantajalle näytteenä opinnoissa suoritetuista sisällöistä.

Hoito ja huolenpito opinnoissa Bloggeria on testattu ensimmäisen opiskelijaryhmän osalta loka-marraskuussa 2016 ja toisen ryhmän kanssa tänä keväänä. Ensimmäinen ryhmä otti Bloggerin käyttöön koulutuksen keskivaiheilla, ja se oli haastavaa, sillä opiskelijat kokivat blogin työteliääksi muiden verkko-opintojen rinnalla. Muutama opiskelija kuitenkin aloitti oman blogin ja aikoi työstää blogia eteenpäin läpi opintojen aina valmistumiseen saakka.

Hoito ja huolenpito -opinnoissa kaivataan sähköistä osaamiskansioita, johon kerätään keskeinen osaaminen opinnoista. Opiskelijoiden erilaiset suoritteet ja oppimistuotokset ovat tällä hetkellä paperimuodossa, erilaisissa verkkotehtävissä, erillisinä verkkokursseina, ammattitaitokortteina, internet pohjaisissa tenttityökaluissa, työpaikoilla tapahtuvina oppimistapahtumina ja lähiopetuskerroissa. Ensimmäisten opiskelijoiden kohdalla Bloggeriin liitettiin ensiapukorteista kuvat, erillisten verkkokurssien ja verkkotenttien suoritukset päivämäärineen ja pisteytyksineen joko kuvina tai omakerrontaisena blogitekstinä. Tämä helpotti opiskelijaa itseään hahmottamaan, mistä opintoja oli jo suoritettuina ja mitä piti vielä suorittaa.

Opiskelijan jakaessa oman bloginsa, saa opettaja osaamisen ja oppimisen etenemisestä hyvin henkilökohtaisen ja jäsennellyn kuvan. Opiskelijan persoonallisuus tulee esille blogin kuvituksissa, teksteissä ja pohdinnoissa. On myös hienoa, että opettaja voi yhden välineen kautta kurkata missä vaiheessa opintoja opiskelija on jakson aikana. Lisäksi verkko- ja työpainotteiset opiskelijat ovat ympäri Lapin ja Oulun lääniä, joten blogin kautta opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus lähenee ja henkilökohtaistuu.

Myös Hoito ja huolenpito -opinnoissa täytyy olla tarkka tietosuojakäytänteiden kanssa.  Osa työpaikalla tapatuvista tehtävistä ovat sellaisia, että täytyy miettiä todella tarkkaan, millaista tietoa opiskelija voi blogiin omasta osaamisestaan kertoa. Tarkoituksena on, että työpaikalla toteutetut tehtävät eivät palvele opiskelijaa ainoastaan hoito ja huolenpito -jakson aikana, vaan myös tulevassa tutkintotilaisuudessa, sekä auttaa jäsentämään lähihoitajan ammatillista kasvua.

Tulevaisuuden haasteena on kuitenkin verkkovälineisiin kaivattavan tuen saanti silloin, kun ongelmia ilmenee. Opiskelijat kun työstävät blogejaan mihin vuorokauden aikaan tahansa ja toivottavaa olisi, ettei väline aiheuta liian suurta hankaluutta opiskelun etenemiselle.


Tästä on hyvä jatkaa!

Kokonaistunnelmat tästä sähköisten kansioiden kehittämistyöstä hyvinvointialalla ovat erittäin myönteiset sekä opiskelijoiden, että opettajien näkökulmasta.  Blogger on ollut toimiva ja helppokäyttöinen alusta sähköisen osaamiskansion toteuttamiseen. Blogista saa helposti hyvännäköisen, elävän ja värikkään. Tulevaisuudessa sähköiset osaamiskansiot voisivat olla suurena apuna opiskelijan osaamisen tunnistamisen prosessissa!


Joanna Meller ja Päivi Jauhola

Hyvinvointiala, Ammattiopisto Lappia