Kirjoittaja: Anu Suopanki
Työskentelen Lapin koulutuskeskus REDUssa sosiaali- ja terveysalan lehtorina. Viime vuosina olen kehittänyt ammatillista osaamistani verkkopainotteiseen opetukseen ja ohjaukseen liittyvissä tehtävissä mm. osallistumalla Open Badge sähköisiin osaamismerkkeihin liittyviin koulutuksiin (merkkien avulla osaamisen osoittaminen, merkkien suunnittelu ja hallinnointi, osaamismerkit henkilöstön osaamisen tunnistamisessa). Verkko-oppimisympäristöjä olen ollut mukana luomassa Terveys ja työkyky -opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin.


Optima verkko-oppimisratkaisuna

Lapin koulutuskeskus REDU:ssa on Optima -oppimisympäristö ollut käytössä jo pitkään. LOVO -hankkeen myötä Optimaan lähdettiin luomaan Terveys ja työkyky -työtilaa tutkinnon osan osaamistavoitteiden mukaisesti. Terveys ja työkyky -työtilassa välilehdet rakennettiin sisältökohtaisesti niin, että osaamistavoitteista nousseet pääteemat johtivat työtilan välilehtien materiaalia ja oppimistehtäviä.

Ajatuksena oli, että itseohjautuvat opiskelijat voivat hankkia osaamista täysin itsenäisesti Optiman opiskelumateriaalin avulla. Sama sisältö käytiin myös oppitunneilla läpi niiden opiskelijoiden kanssa, joilla ei ollut valmiuksia koko kokonaisuutta itsenäisesti opiskella, tai muusta syystä halusivat osallistua lähiopetukseen. Terveys ja työkyky -työtilaa tehtiin kohdennettuna eri aloille sisältäen toisiinsa nähden hieman eri näkökulman.

Verkko-oppimisympäristöä opiskelun yhtenä vaihtoehtona kokeiltiin myös sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnonosassa olevan sisätauti-kirurgisen potilaan/asiakkaan hoitaminen ja lääkehoito -osion sisällä erityisesti sisätautien hoitotyön ja lääkehoidon osalta. Optimaan rakennettiin itsenäistä opiskelua tukeva työtila materiaaleineen, ohjeineen ja tehtävineen.

Terveys ja työkyky -työtila Optimassa muovautuu varmasti kaiken aikaa opiskelijoiden ja opetuksen tarpeiden mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä osaamisen hankkimiseen tulee yhä enemmän opiskelijalähtöinen näkökulma, joten myös osaamisen tunnustamisen on hyvä muuttua muutoksen mukana. Sisätautien hoitotyön verkko-oppimisympäristö vaatii myös varmasti kaiken aikaa muutosta lähemmäksi reformia.

Sähköiset osaamismerkit

Aluksi sähköisiä osaamismerkkejä alettiin suunnitella sairaanhoidon ja huolenpidon sisätauti-kirurgisen potilaan/asiakkaan hoitaminen ja lääkehoito -osion sisällön mukaisesti.

Organisaation markkinointisuunnittelija laati perusmerkin organisaation silloisen värimaailman mukaiseksi. Tästä merkistä muokattiin sitten käyttöä varten sopivia merkkejä symboleja ja tekstiä vaihtamalla. Sisätautien hoitotyöhön laadittiin ns. pikkumerkkejä eri sairauksiin liittyen.

Niiden ohelle luotiin metamerkki myönnettäväksi sitten, kun kaikki pikkumerkit on saavutettu.

Saavuttaakseen pikkumerkin opiskelijan täytyi hankia osaamista Optiman sisätautien hoitotyön työtilan mukaisesti mm. suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä. Osaamismerkkejä suunniteltiin sisätautien hoitotyöhön yhteensä kuusi; viisi pikkumerkkiä ja yksi metamerkki. Myöhemmin Lapin koulutuskeskus REDUlle luotiin graafikoiden toimesta organisaatiomuutoksen myötä tulleen uuden värimaailman mukaiset sähköiset osaamismerkkimallit.

Sähköisiä osaamismerkkejä testattiin myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toisessa tutkinnonosassa. Opiskelijat loivat Open Badge Passport -tilin, johon he voivat kerätä osaamismerkkejä. Käyttötestaus jatkuu verkkopainotteisen ryhmän kanssa kevään ja syksyn 2018 ajan.

Uusia osaamismerkkejä kehitetään tutkintouudistuksen suuntaisesti eri tutkinnon osiin ja niiden osiin tarpeen mukaisesti. Käyttökokemuksia pyritään jakamaan yhä laajemmin, jotta tietoisuus sähköisten osaamismerkkien merkityksestä lisääntyisi. Tulevien hankkeiden sisällä osaamismerkeille on mahdollista luoda vakiintunut toimintatapa ja mahdollisesti myös valtakunnallisesti yhtenäinen toimintatapa.