Monikulttuurisuus hoitotyössä

 

 

Monikulttuurisuus hoitotyössä.

Globaali maahanmuutto on alkanut vaikuttaa Suomessa viimeisimpien vuosikymmenten aikana, minkä myötä Suomi on muuttunut hiljalleen monikulttuuriseksi yhteisöksi. Maahanmuutto näkyy myös terveydenhuollossa, jossa terveydenhuollon henkilöstö kohtaa työssään ihmisiä eri kulttuureista sekä asiakkaina että työtovereinaan.

Maahanmuuttajaryhmiä voidaan jakaa tilastoissa ainakin neljään muuttujaan, joita ovat äidinkieli, kansalaisuus, syntymävaltio ja vanhempien syntymävaltio. Kaikki ulkomaiden kansalaiset eivät ole ensimmäisen polven maahanmuuttajia, koska Suomessa syntyneet lapset eivät saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta. (Maahanmuutto.net.) Maahanmuuttaja voi olla esimerkiksi Suomeen työn, opiskelun tai puolison perässä tullut henkilö, paluumuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija tai paperiton siirtolainen (Skhole).

Monikulttuurista hoitotyötä opetetaan terveydenhoitoalan koulutuksessa. Tavoitteena on opiskelijoiden kulttuuritietoisuuden lisääminen ja kulttuurisensitiivisyyden sisäistäminen. Kulttuurisen opetuksen avulla tuleva hoitotyön ammattilainen oppii selvittelemään ja kyseenalaistamaan kulttuurisia asioita itsenäisesti. (Tehy ry, Monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa, (Tehyn julkaisusarja F:4/2005, 22. Viitattu 11.12.2017. https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2005/2005_f4_sisus_monikulttuurisuus_ja_eettisyys_terveydenhuollossa._katsaus_hoitoalan_tutkimuksiin_id_1909.pdf)

Monikulttuurisessa hoitotyössä ollaan tekemisissä eri ihmisryhmien ja erilaisten kulttuurien kanssa. Hoitotyössä tulee ottaa huomioon eri kulttuurit. Hoitajan tulee kunnioittaa jokaista asiakastaan. Tärkeitä arvoja ovat erilaisuuden kunnioitus, tasa-arvoisuus sekä yhdenvertaisuus. Toisesta kulttuurista tulevan potilaan kohtaamisessa tulee olla ennakkoluuloton ja pyrkiä rakentamaan yhteisymmärrystä. Kulttuurin tuntemus on eduksi potilasta kohdatessa, joten hoitajan olisi hyvä olla kiinnostunut eri kulttuureista ja siitä mitä eri kulttuuritaustaisten kanssa toimimisessa täytyy ottaa huomioon. (Reijonen K., Monikulttuurisen hoitotyön kulmakivet, opas hoitotyön ammattilaisille, 1-2. Viitattu 11.12.2017 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/71995/Reijonen_Karoliina%20Opas.pdf?sequence=1 )

Yksi kulttuuristen kompetenssien tutkijoista on Larry D. Purnell. Purnellin mukaan terveydenhuollossa päästään parempiin tuloksiin, kun potilaan kulttuuriset taustat otetaan huomioon. Opiskelijoita ja työntekijöitä tulisikin ohjata kulttuuriseen kompetenssiin. Kulttuurisista eroista huolimatta terveydenhuollon ammattilaisella sekä potilaalla on yhtäläinen oikeus tulla ymmärretyksi ja kohdelluksi kunnioittavasti. Purnell korostaa omien henkilökohtaisten arvojen tunnistamisen tärkeyttä. Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi tiedostaa omat ennakkoluulonsa toisia kulttuureja kohtaan.