Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen julkaisu

Aikuiskoulutus nyt ja tulevaisuudessa julkaisu löytyy nyt myös verkosta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-952-484-700-1. Julkaisussa esitellään Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen (ESR) toteutusta ja tuloksia. Julkaisu tarjoaa samalla katsauksen tämän päivän aikuiskoulutuskenttään Lapissa sekä näkökulmia tulevaisuuden aikuiskoulutukseen.

Hankkeella loppurutistuksen paikka !

Aiko –hanke lähestyy päätöstään ja kaikki voimavarat on suunnattu toimenpiteisiin, joilla varmistetaan projektin tavoitteiden saavuttaminen. Projektin päätösvaiheessa nähtävissä olevien tavoitteiden saavuttaminen on tärkeätä, mutta vähintään yhtä tärkeätä on varmistaa projektin tulosten juurtuminen osaksi arjen toimintaa myös projektin päättymisen jälkeen. Projektihenkilöstöllä on vielä paljon tehtävää viimeisten kahden kuukauden aikana, mutta jo tässä vaiheessa on mahdollista ennakoida projektin tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli tukea maakunnallisen aikuiskoulutusstrategian laadintaa ja näiltä osin tavoitteet on selkeästi saavutettu. Strategian laadintaprosessi toteutettiin laaja-alaisella toimijaverkostolla ja aikuiskoulutusstrategian vaikutukset ovat alkaneet näkymään käytännössä monilta osin. Toisena keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ja pilotoida uusia korkeakoulukonsernin yhdessä tuottamia Luc-aikuiskoulutustuotteita. Näiltäkin osin tavoitteet on saavutettu lähemmäs kymmenen käynnistyneen koulutushankkeen muodossa. Kolmantena osatavoitteena oli kehittää aikuiskoulutustoimijoiden pedagogista osaamista ja edistää toimijoiden välistä verkostoitumista projektin toteuttaman henkilöstökoulutuksen kautta. Myös näiltä osin voidaan tavoitteiden katsoa täyttyneen viidentoista koulutukseen osallistuneen suoritettua Aikuiskoulutus alueen ja työelämän kehittäjänä –koulutuskokonaisuuden (30 op).

Projektin päätavoitteen, eli Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämisen osalta ollaan myös loppusuoralla. Prosessimaisesti kuvattavan toimintamallin pääperiaatteet on luotu koulutustarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin, aikuiskoulutuspalveluiden tuotteistamisen, markkinoinnin ja koulutusten toimeenpanon osalta. Toimintamalli sisältää myös asiakkuuksien hallinnan ja jälkimarkkinoinnin.

Toimintamalli kuvataan yleisellä tasolla joulukuun alussa julkaistavassa artikkelijulkaisussa, jossa esitellään hankkeen tuloksia laajemminkin. Tarkempi kuvaus toimintamallista prosessikuvauksineen esitetään erillisessä toimintakäsikirjassa, joka tulee samalla olemaan hankkeen esitys Lapin korkeakoulukonsernin johdolle LUC-aikuiskoulutuspalveluiden toimintamallista ja sen käyttöönoton edellyttämistä toimenpiteistä. Tässä vaiheessa voidaan tehdä lopullinen arviointi toimintamallista ja sen soveltuvuudesta aikuiskoulutuksen arkeen.

Hankkeen päätösseminaarissa 1.11.-13 on mahdollisuus tutustua tarkemmin hankkeen tuloksiin. Samalla on mahdollisuus kuulla Lapin liiton ja Ely-keskuksen johdon näkemyksiä aikuiskoulutuksen tulevaisuudesta. Ennakkoilmoittautuneiden määränkin perusteella olemme liikkeellä ajankohtaisen ja tärkeän asian kanssa. Tervetuloa !

Tervetuloa kuulemaan aikuiskoulutuksen tilasta ja näkymistä!

AIKUISKOULUTUS NYT JA TULEVAISUUDESSA – SEMINAARI

Aika: 1.11.2013 klo 9-14.00
Paikka: Lapin yliopisto, LS2 (Päärakennus, C-siipi)

Ohjelma

9:00 Tervetuloa – Annika Damström, uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimittaja ja TV-juontaja

9:10 Lapin korkeakoulukonserni aikuiskouluttajana nyt ja tulevaisuudessa – Markku Tarvainen, johtaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

9:30 Miten verkostot muuttavat oppimista? Olemmeko siirtymässä pois yksilökeskeisestä osaamisesta? – Esko Kilpi, toimitusjohtaja, konsultti- ja tutkimusyhtiö Esko Kilpi Oy

10:30 Työelämän muutokset ja elinikäinen oppiminen – Pirkko Saarela, ylijohtaja, Lapin ELY-keskus

10:50 Lapland Sales Academy – hanke – Pirkko Tervonen, projektipäällikkö, ja LSA:ssa mukana ollut yrittäjä

11:10 Vapaata seurustelua pienen purtavan äärellä. Hanketoimijat esittelevät käynnissä olevien hankkeiden toimintaa tauon aikana.

11:50 Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittäminen – hanke – Tulokset ja tulevaisuus – Antti Koski, koulutus- ja kehitysjohtaja, Lapin yliopisto, Anu Pruikkonen, vs. johtaja, Lapin maakuntakorkeakoulu, Helena Kangastie, aikuiskoulutuksen kehityspäällikkö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

12:10 Aikuiskoulutus Lapin aluekehityksen tukena – Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto

12:40 Lapin elinkeinoelämän odotukset aikuiskoulutukselle – Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja, Lapin Kauppakamari

13:00 Lapin aikuiskoulutusstrategiasta toimeenpanoon – Kauko Kunnari, sivistystoimen päällikkö, Lapin ELY-keskus

13:15 Lapin ammattikorkeakoulu ja yhteistyön mahdollisuudet alueellisessa aikuiskoulutuksessa – Martti Lampela, toimitusjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu

13:35 Tutkimuksen ja kehittämisen rooli aikuiskoulutuksessa – Esa Poikela, professori, Lapin yliopisto

14:00 Seminaarin päätös

Seminaari on maksuton, se järjestetään Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeen (ESR) toimesta.

Ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautumislomake tai mirja.heikkala(at)ulapland.fi

Haastattelut korkeakoulukonsernin yhteisiin koulutuksiin liittyen

Aiko-hankkeessa on toteutettu kaksi haastattelua korkeakoulukonsernin yhteisiin koulutuksiin liittyen. Haastatteluiden kautta kerättiin tietoa korkeakouluyhteistyössä toteutetuista koulutuskokonaisuuksista. Haastatteluissa kerättiin kokemuksia erityisesti korkeakoulukonsernin yhteistyöstä ja käytännön kokemuksista suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää koulutuskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olleilta, millaisia haasteita verkostoyhteistyössä koulutuksen eri vaiheissa on esiintynyt ja millaiset seikat taas ovat edistäneet suunnittelua ja toteutusta. Samalla olimme kiinnostuneita koulutuksen arviointiin ja markkinointiin liittyvistä seikoista. Haastatteluista koottuja hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia voidaan käyttää hyödyksi tulevassa korkeakoulujen verkostoyhteistyössä sekä tukena aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämisessä.

Kohteina olivat kaksi koulutushanketta: Future Learning Lapland -hanke ja Lapland Sales Academy -hanke. Lapland Sales Academyn järjestämässä myynnin koulutuksessa työelämäyhteistyö oli keskeisessä osassa. Koulutukseen osallistui jäseniä yritysmaailmasta sekä koulutusorganisaatioista. Koulutuksen osallistujilta löytyi reippaasti innostusta läpi 1,5-vuotisen koulutusjakson. Hankkeen lopussa kokemukset koko toteutuksesta olivat positiiviset ja kehittämiskohteita oli vaikea löytää. Pienten yritysten aikakysymykset kuitenkin välillä hidastivat sitoutumista ja toteutusta. Suunnittelussa onkin huomioitava tarkasti myös yritysten realistiset mahdollisuudet osallistua ja sitoutua prosessiin. Lapland Sales Academy –hankkeen toteutusta voidaan pitää onnistuneena esimerkkinä toimineesta kokonaisuudesta, jossa yhteistyö on toiminut saumattomasti alusta loppuun niin korkeakoulujen kuin elinkeinoelämän kesken.

Myös Future Learning Lapland –hankkeen kohdalla yhteistyö on ollut toimivaa. Hankkeen kautta on syntynyt useampia verkostoissa toteutettavia koulutustuotteita. Tuotteet on suunnattu koulutusvientiin ja kohdemaina on ollut mm. Venäjä, Tunisia sekä Montenegro. Suurimmat kehityskohteet Future Learning Lapland –hankkeen osalta nousivat lähinnä kansainvälisen markkinoinnin kohdalla; koulutusvientiin ja markkinointiin voisi olla hyvä hankkia asiantuntija, eikä jättää sitä substanssiasiantuntijoiden harteille. Muuten kokemukset verkostoyhteistyöstä ja toteutuksesta olivat myös FLL-hankkeen jäsenten mukaan positiivisia. Haastattelussa korostui erityisesti olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kuulumisia kesän korvalla

Aiko-hankkeeseen liittyvä henkilöstökoulutusosio alkaa olla lopuillaan ja koulutettavat ovat vetäytyneet syksyllä esitettävien ryhmäkohtaisten ”lopputöiden” pariin. Hankkeen puitteissa toteutettavat koulutukset eivät silti pääty siihen, vaan syksyllä järjestetään koulutuksia liittyen myyntiin ja markkinointiin, verkostomaiseen työotteeseen TNO-toiminnassa sekä menetelmäosaamiseen. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää.

Operatiivisen työryhmän tehtäviin on kevään ja alkukesän aikana liittynyt koulutusosioiden suunnittelun lisäksi mm. hankkeeseen liittyvien julkaisujen työstämistä, tiedotustehtäviä webinaarien ja esitteiden muodossa sekä selvitystyötä ja tiedonkeruuta Lapin aikuiskoulutukseen liittyen.

Teemme myös yhteistyötä alueen muiden aikuiskoulutustoimijoiden ja -hankkeiden kanssa. Olemme haastatelleet Lapland Sales Academy -hankkeen sekä Future Learning Lapland -hankkeen jäseniä ja keränneet kokemuksia korkeakoulukonserniyhteistyöhön liittyen. Syksyllä toteutettava Verkostomainen työote TNO-toiminnassa on puolestaan suunniteltu ja hankittu yhdessä Menestyjäksi Lapissa -hankkeen kanssa, jossa toimijoina ovat Lapin matkailuopisto sekä ammattiopisto Lappia.

Lapin aikuiskoulutuksen myynti ja markkinointi tulevaisuudessa – kutsu webinaariin

Lapin aikuiskoulutuksen myynti ja markkinointi tulevaisuudessa – Millaisia odotuksia konsernin aikuiskoulutuksen kehittämistyöhön kohdistuu myynnin näkökulmasta?

Kutsumme kaikki aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet verkon kautta toteutettavaan infotilaisuuteen, jossa käsitellään Lapin aikuiskoulutusta myynnin ja markkinoinnin kehittämisen kannalta. Puhujat tarttuvat aiheeseen käytännön esimerkkien kautta. Webinaarin teema on jatkoa 15.4. pidetylle Korkeakoulukonsernin aikuiskoulutustoiminnan kehittäminen –infotilaisuudelle, mutta kuulolle tuleminen ei vaadi aiempaa osallistumista.

Tilaisuus pidetään maanantaina 20.5. klo 14–15 ja osallistua voit omalta työpisteeltäsi!

Ohjelma

14:00 Antti Koski, koulutus- ja kehitysjohtaja (Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut)
– Lapin korkeakoulukonsernin aikuiskoulutuspalveluiden markkinointi ja myynti – mitä se on ja miten sitä kehitetään?

14:15 Helena Kangastie, TKI-vastaava / projektipäällikkö (Ramk, Terveys- ja liikunta-ala)
– Avainkumppanuus – markkinointi osana toimintaprosessia

14:30 Heidi Pyyny, aikuiskoulutusvastaava (KTamk, sosiaali- ja terveysala)
– Aikuiskoulutuksen markkinoinnin kehittäminen konsernissa – haasteet ja mahdollisuudet

14:45 Anu Pruikkonen, johtaja (KTamk, Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskus,
opetuksen ja opiskelun tukipalvelut)
– Maakuntakorkeakoulu markkinoinnin ja myynnin välineenä – kokemuksia ja esimerkkejä

Lapin korkeakoulukonsernin muodostavat kolme lappilaista korkeakoulua: Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Lapin korkeakoulukonserni vastaa alueen laajentuviin aikuiskoulutustarpeisiin kehittämällä yhteisiä aikuiskoulutuspalveluja.

Ohjeet Webinaaritilaan liittymiseksi:

1. Klikkaa itsesi webinaaritilaan.
2. Syötä etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi ja klikkaa “Submit” painiketta
3. iLinc client ohjelman asennus käynnistyy (ei vaadi erityisoikeuksia koneellesi)
4. Ohjelman asennuksen aikana käyttöjärjestelmä saattaa kysyä sinulta joitakin kysymyksiä. Katso ohje. (LearnLinc 11 ohje opiskelijoille)
5. Olet saapunut webinaaritilaan

Muuta huomioitavaa:

• Kysymyksiä voit esittää webinaaritilan Chat-palstalle
• Webinaarin puheenvuorot voit kuunnella tietokoneesi kaiuttimista tai tietokoneeseen liitetyillä kuulokkeilla
• iLinc clientin asennuksen/luokkaan siirtymisen aikana, koneella oleva palomuuriohjelma saattaa kysyä sallitaanko iLincin liikennöidä koneelta. Tämä tulee sallia aina.
• Teknisissä kysymyksissä teitä auttaa päivystävä etätukipalvelun tukihenkilö. (Klikkaa tukihenkilön nimeä, niin saat yhteystiedot)

AIKO-hankkeen tiedotuswebinaari 15.4.2013

Tässä on jälleen Markon ja Sinin jälkeen uuden työntekijän ensiesiintyminen. Työni alkoi hankkeen parissa 1.4. ja työskentelen myös KTAMK:n eOppimiskeskuksessa. Sitten pitemmittä puheitta itse webinaariin, jonka avasi Lapin korkeakoulukonsernin johtaja Markku Tarvainen kertomalla konsernin aikuiskoulutuksen kehittämisen taustoista ja tulevaisuuden näkymistä. Koko korkeakouluyhteistyö, joka alkoi maakuntakorkeakouluyhteistyönä, on lähtenyt liikkeelle vahvasti aikuiskoulutus edellä. Yksi aikuiskoulutuksen ominaispiirteistä on sen nopea reagointikyky. Yhtenä tulevaisuuden haasteena Tarvainen näkeekin miten aikuiskoulutus vastaa toisinaan hyvinkin lyhyellä aikataululla seutukunnilta tuleviin asiakastarpeisiin. Lopuksi hän vielä kertoi, että kehittämistyön seurauksena ei ole syntymässä fyysisesti yhteistä aikuiskoulutuskeskusta eikä valvontaa vaan palvelut tuotetaan yhdessä verkostomaisesti.

Antti Koski kertoi Lapin aikuiskoulutuksen kehittämishankkeesta, jonka päätehtävänä on rakentaa LKKK:n aikuiskoulutuksen toimintamalli. Antti kuvaili lyhyesti mistä käytännön tasolla toimintamallissa on kysymys. Hänen näkemyksen mukaan toimintamallin lopputuloksena syntyy jonkinlainen prosessikuvaus tai laatukäsikirja. Joka tapauksessa on hyvin tärkeää päästä konkreettiselle tasolle koko toimintamallin kuvauksessa. Hankkeen tavoitteena on esittää konsernin johdolle suunnitelma valmiin toimintamallin käyttöönotosta.

Mehtälän Marko jatkoi webinaaria avaamalla kuinka etäteknologian mahdollisuuksia voidaan ottaa mukaan osaksi aikuiskoulutuspalveluja. Tulevaisuuden etäopetuksen pohja on luotu Lapin alueella jo varsin hyvin. Aikuiskoulutuksessa voidaan tänä päivänä unohtaa ajatus siitä, että koulutus toteutetaan täysin lähiopetuksena. Konsernin tasolla meillä on jo aika hyvin vakioituneet etäteknologian välineet (esim. iLinc, Moodle, Optima ja Blogit). Koko ajan kuitenkin edetään tuntosarvet pystyssä ja uusia välineitä testataan oikeastaan viikoittain. LUC tukipalvelut auttavat kaikessa aikuiskoulutuksen etä- ja verkkopalveluihin liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheesta aina toteutukseen saakka (lisätietoa www.etukipalvelut.fi). Lopuksi Marko vielä tarjosi pienen muistisäännön niille, jotka ovat lähdössä suunnittelemaan ja toteuttamaan etäopetusta:

 
– Opetuksesta 0-50% etäopetuksena = Paikallista opetusta. Opiskelijat 150 km etäisyydeltä
– Opetuksesta alle 90% etätoteutuksena = Päästään parhaimmillaan maakunnallisten etäisyyksien tarjoajaksi
– Opetuksesta yli 97% etätoteutuksena = valtakunnallinen vaikutusalue 

 

Webinaarin päätteeksi Helena Kangastie kertoi korkeakoulujen oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta, joka käynnistyi vuonna 2009 AKKU-uudistuksen myötä. Aluksi Helena kertoi verkostoitumisen tärkeydestä, jossa korostuu ajatus siitä, että yhdessä olemme enemmän kuin yksin. Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (ensimmäiset koulutukset v. 2009) on hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä, jossa pikkuhiljaa rakennettiin yhdessä 30-60op:n laajuisia erityispätevyyksiä. Itse koulutus on hyvin työelämälähtöistä ja opiskelusta vähintään puolet tapahtuukin työpaikalla. Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa opiskelijalla, työnantajalla, korkeakoululla ja OKM:llä on omat roolinsa. Viimeksi mainittu myöntää rahoituksen kriteerit parhaiten täyttävien koulutusten toteuttamiseen. Tällä hetkellä rahoitus on myönnetty konsernin tasolla Matkailun turvallisuusjohtamisen (30op) ja Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaajan (30op) koulutuksille.

Keväisin terveisin, Janne Salmela

Aikuiskoulutuksen asiantuntijat kehittämistyössä

Aiko-hankkeeseen liittyvän koulutusosion tavoitteena on kehittää konsernin aikuiskoulutuksen toimintamallia ja yhteistoiminnallisia käytäntöjä. Koulutusosion edellistä lähipäivää vietettiinkin näissä merkeissä Tervolassa pääsiäisen alla 27.3.2013. Kiitos etäyhteysmahdollisuuksien, saimme linjojen kautta mukaan myös niitä osallistujia , jotka eivät ehtineet fyysisesti paikalle. Päivä oli tehokas ja täynnä työskentelyä, joka jatkuu ryhmissä lähipäivien välissä.

Osallistujat, eli aikuiskoulutuksen asiantuntijat, ovat päässeet hyvään vauhtiin koulutusosioon kuuluvan kehittämishanketyöskentelyn parissa. Porukka muodostaa kolme kehittämisryhmää, joiden teemoja ovat 1) markkinointi, 2) koulutustuotteen kehittäminen/ tuotteistaminen ja 3) toimintamallikokonaisuus.

Hankkeiden tuloksena syntyy tavoitteiden mukaan näkemyksiä ja malleja siitä, miten konsernin yhteinen aikuiskoulutustoiminta tulevaisuudessa rakentuu. Näiden tuotosten pohjalta on siis luvassa arvokasta koostetta hankkeen loppupuolella. Toiveissa tietysti on, että saamme itse kehittämisryhmät esittelemään tuotoksiaan syksyllä laajemman infon merkeissä.

Hanke uuden työntekijän silmin.

Aloitin Lapin aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämishankkeessa uutena työntekijänä 1.3.2013. Jo heti seuraavalla viikolla vietettiin hiihtolomaa, joten sain rauhassa tutustua hankkeeseen materiaalien avulla ja Kristan avustamana – hyvä osoitus korkeakoulujen yhteistyöstä. Hankkeessa on ollut paljon tutustumista, mutta vähitellen tärkeimmät asiat alkavat hahmottua. Onneksi muut hankkeeseen osallistuvat ovat olleet mukana perehdyttämässä kuvioihin.

Hanke vaikuttaa innostavalta ja hyvin organisoidulta. Olemme saaneet jo paljon aikaan aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittämisessä. Koulutusosio on jo loppusuoralla, ja sieltä on nousemassa paljon mielenkiintoisia kehitysideoita ja kokemuksia.

Aikuiskoulutus itsessään on erittäin ajankohtainen aihe. Tarvitsemme koulutettuja ihmisiä varsinkin Lapissa, jossa ikärakenteesta johtuen työikäisten ihmisten määrä laskee nykyisten jäätyä eläkkeelle.  Aikuiskoulutus mahdollistaa työssäkäyville jatkokoulutuksen ja työhön pätevöitymisen työn ohessa. Teemmekin todella merkittävää työtä hankkeen kautta, kehittämällä korkeakoulujen yhteistyötä ja pyrkimällä tarjoamaan laadukkaampaa/laajempaa aikuiskoulutustarjontaa.

Tällä hetkellä tuntuu, että työ ei tekemällä lopu. Onneksi se sopii minulle, kiinnostavassa työympäristössä on mukava työskennellä. Raskaampaa olisi pyöritellä peukaloita.

Aurinkoisin terveisin, Sini Turpeenniemi 🙂

Tutkimusosio – LKKK:n aikuiskoulutuksen toimintamallin kehittäminen

Hankkeen tutkimusosiossa työskentelee kolme nuorta tutkijaa: Eeva Liisanantti, Ilari Sainio ja Hannele Lahtinen. Alla on esitelty kunkin tutkimuksentekijän tutkimusaihiot, lukekaas läpi! 🙂

Hannele: ”Lapin Korkeakoulukonsernia kehitettäessä panostetaan yhteistyöhön verkostomaisen toiminnan muodossa. Tutkimuksessani keskityn tähän yhteistyön verkostonäkökulmaan. Erityisenä tarkastelun kohteena minulla on luottamus verkostoyhteistyössä. Verkostotutkimuksessa keskeisenä käsitteenä on sosiaalinen pääoma, jonka osaksi luottamus usein katsotaan. Tutkimukseni näkökulmassa korostuu verkostossa toimivien ihmisten ja vuorovaikutuksen merkitys verkoston toiminnan kannalta. Tutkimukseni tulee olemaan laadullinen ja aineiston kerään haastatteluilla. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa vielä ennen kesän tuloa.”

Eeva: ”Tutkimukseni teema on yhteisöllinen oppiminen. Aikuiskoulutuksen toimintaympäristö ja -malli ovat muuttumassa, joten myös osaamistarpeet muuttuvat. Tuotan materiaalia siitä, miten vertaisoppimisen ja vertaismentoroinnin avulla voidaan kehittää henkilöstön osaamista koulutusorganisaatioissa. Aineistoa kerään muun muassa haastatteluilla, ja pyrin hyödyntämään myös Aiko -hankkeen henkilöstökoulutusosion  ryhmäkohtaisia kehittämistöitä.”

Ilari: ”Tutkimukseni pääteema on aikuiskouluttajan ammatillinen kehittyminen ja aikuiskoulutustyössä tarvittavien kompetenssien kartoitus. Tutkin, millaisia teknisiä, taidollisia ja tiedollisia valmiuksia aikuiskouluttajalta vaaditaan eli mitä hänen tulee osata. Tarkastelen myös aikuiskouluttaja-käsitettä, olisiko esimerkiksi mielekkäämpää puhua aikuiskoulutuksen osaajasta kuin aikuiskouluttajasta. Tutkimukseni fokus on yksilötasolla.
Aikuiskoulutustyössä tarvittavat kompetenssit jaottelen alemman ja ylemmän tason kompetensseihin. Ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tutkimukseni ydinkäsitteitä ovat muun muassa jatkuva oppiminen, urakehitys ja työssä oppiminen.”

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millaisia töitä aiheista syntyy! Tutkimusosion tuloksia pääsemme tarkastelemaan vuoden loppupuolella.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen, Krista