Tehtävä 1. Hyvinvointiteknologia maailmalla / Shockwave

Shockwave-terapiaa  käytetään erilaisten lihas- sekä tendinopatioiden hoidossa. Laite tuottaa paineaaltoa kudokseen, jonka tarkoitus on nopeuttaa vammautuneen alueen aineenvaihduntaa sekä hapensaantia ja sitä kautta nopeuttaa paranemista. Menetelmästä voisi käyttää nimitystä “paineaaltohoito”. Terapian suositeltu hoitomäärä on 3-5 kertaa 1-2 viikon välein.

Laitteita on kahta erilaista: fokusoituja (focused electromagnetic shockwaves) sekä radiaalisia (radial pressure waves). Radiaalinen paineaalto luodaan laitteessa ilmaa puristamalla, joka saa laitteen käsiosassa olevan “ammuksen” liikkeelle ja liike siirtyy pulsseina hoidettavaan kudokseen. Radiaalinen paineaalto leviää laajemmalle alueelle kuin fokusoidut paineaallot.

Vaikutusmekanismi
Shockwave-terapian sanotaan “rikkovan” hoidettavaa kudosta, mikä tekee hoidosta kivuliasta. Laitteen valmistajan sivuilla vaikutuksista mainintoina on mm. “kudosten uudistuminen ja korjaantuminen.” Fokusoidun ja voimakkaammalla teholla annetun hoidon on havaittu vahingoittavan jänteen matriisia ja hidastavan paranemista kuudella viikolla. Radiaalinen paineaalto jakaa energiaa laajemmalle alueelle ja sen on havaittu aiheuttavan vähemmän kudosvaurioita. (Bosch ym. 2009.) Tämä tutkimus tosin tehtiin poneille.

Shockwave-terapian vaikutusta on tutkittu akillesjänteen sekä ACL-leikkauksen osalta (Leone ym. 2016.) Tutkimuksessa havaittiin että Shockwave-terapia pystyi nopeuttamaan jänteiden kantasolujen paranemista vammautumisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat hyvin vaikeselkoisia, joten ei niistä sen syvällisemmin, mutta ydinajatus onkin: Shockwave-terapia nopeuttaa jänteen normaalin toiminnan palauttamista.

Shockwave-hoitoa on tutkittu myös plantaarifaskiitin, olka- ja kyynärnivelten tendinopatioiden sekä akillesjännevaivojen kuntoutuksessa. Tutkimuksen perusteella Shockwave-hoito on tehokas ja turvallinen hoitomuoto, koska kivut vähentyivät nopeammin sekä toimintakyvy parantuivat. Shockwave-hoito voi olla hyvä menetelmä sen tehokkuuden ja turvallisuuden ansiosta. (Dedes ym. 2018.)

Eikä tosin liene yllätys että Shockwave-terapia tehoaa heikommin, jos hoidon aikana käytetään paikallispuudutusta hoidettavalle alueelle. (Klonschinski 2011.)

Manuaaliterapian hyödyt

Vuonna 2017 tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella manuaalinen terapia on hyödyllinen lisä plantaarifaskiitin kuntoutuksessa. Manuaalinen terapia, eli nivelten mobilisointi, faskiakäsittely sekä hieronta voivat olla hyödyllinen lisä muun terapian ohella toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä painekivun sietokyvyn (pain pressure treshold, PPT) parantamisessa. (Fraser ym. 2017.)

Faskiakäsittely on yksi manuaalinen hoitomuoto ja sitä hyödynnetään tuki- ja liikuntaelinten vaivoissa. Menetelmässä terapeutti käyttää otteinaan usein rystysiä tai kyynärpäätä. Hoidon tavoitteena on poistaa jännityksiä, joita syntyy sidekudosverkoston kerrosten eri väleihin, esimerkiksi trauman tai lihasten ylirasituksen seurauksesta. Tällaiset vammat vaikuttavat koko faskiaverkostoon ja sitä kautta voivat aiheuttaa kipua sekä toimintahäiriöitä lihaksissa sekä toimintakyvyssä. Faskiakudos on tiheään hermotettu mekanoreseptoreilla, jotka reagoivat manuaalisesti kohdistettuun paineeseen. Näiden sensoristen reseptoreiden aktivoitumisen on havaittu laskevan sympaattista tonusta sekä muuttavan kudoksen viskositeettiä paikallisesti. (Schleip 2017.)

Pohdinta

Shockwave-terapia voi ainakin tutkimusten perusteella siis nopeuttaa kudosten paranemista, mikä edesauttaa siis kuntoutuksen etenemistä. Shockwave-paineaaltohoidosta voi myös olla hyötyä kivun vähenemisessä ja toimii varmasti yhtenä hyvänä fysioterapian hoitomenetelmänä sekä manuaalisten hoitojen rinnalla ainakin tendinopatioiden hoidossa. Kuntoutuksen tavoitteena on ennenkaikkea toimintakyvyn palauttaminen ja Shockwave-hoito sopii varmasti sellaisille potilaille, joille tavanomaisista hoidoista ei ole ollut apua tai esimerkiksi urheilijoille, mikäli kuntoutuminen takaisin pelikentille tulee olla nopeaa.

Lähteet

https://www.shockwave.fi/viner/

Bosch, G., de Mos, M., van Binsbergen, R., van Schie, HT., van de Lest, CH. & van Weeren, PR. The effect of focused extracorporeal shock wave therapy on collagen matrix and gene expression in normal tendons and ligaments.
Equine Vet J. 2009 Apr;41(4):335-41. Osoitteessa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19562893. Viitattu 31.7.2018.

Dedes, V., Stergioulas, A., Kipreos, G., Dede, A. M., Mitseas, A., & Panoutsopoulos, G. I. (2018). Effectiveness and Safety of Shockwave Therapy in Tendinopathies. Materia Socio-Medica, 30(2), 131–146. Doi: http://doi.org/10.5455/msm.2018.30.141-146 Viitattu 6.8.2018.

Fraser, J. Corbett, R. Donner, C. Hertel, J. 2017. Does manual therapy improve pain
and function in patients with plantar fasciitis? A systematic review. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 26:2, 55-65. Doi: https://doi.org/10.1080/10669817.2017.1322736. Viitattu 31.7.2018.

Klonschinski, T., Ament, SJ., Schlereth, T., Rompe, JD. & Birklein, F. 2011. Application of local anesthesia inhibits effects of low-energy extracorporeal shock wave treatment (ESWT) on nociceptors. Pain Med. 2011 Oct;12(10):1532-7. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2011.01229.x. Viitattu 31.7.2018.

Leone, L., Raffa, S., Vetrano, M., Ranieri, D., Malisan, F., Scrofani, C., Visco, V. 2016. Extracorporeal Shock Wave Treatment (ESWT) enhances the in vitro-induced differentiation of human tendon-derived stem/progenitor cells (hTSPCs). Oncotarget, 7(6), 6410–6423. Doi: http://doi.org/10.18632/oncotarget.7064. Viitattu 31.7.2018.

Schleip, R. 2017. Fascia As A Sensory Organ: Clinical Applications. Terra rosa e-mag. 20. 2-7. Osoitteessa: https://www.researchgate.net/publication/319182467_FASCIA_AS_A_SENSORY_ORGAN_Clinical_Applications. Viitattu 31.7.2018.

Tehtävä 1. Hyvinvointiteknologia maailmalla / mPower

mPower on sEMG-mittari lihasaktivaation sekä nopeiden ja hitaiden lihassolujen aktivaation mittaamiseen. Laitteella pystytään mittaamaan myös lihasten väsymistä harjoituksen aikana. mPower käyttää pinta-EMG (sEMG) teknologiaa lihasaktivaation mittaamiseen. mPoweriin kuuluu mittausantureiden lisäksi älypuhelinsovellus ja yhteys podien ja mobiililaitteen välillä toimii langattomasti bluetoothin välityksellä. Sovelluksessa on 100 harjoitusliikkeen kirjasto ja ohjeet mittauspaikoille. Sovellukseen voi yhdistää neljä mittausanturia, jolloin kehon eri puolien lihasaktivaation mittaaminen on mahdollista. Laitteen on kehittänyt suomalainen Fibrux.

Ominaisuudet
Laitteella pystytään mittaamaan yksittäisen lihaksen kokonaisaktivaatiota, jolloin mittaus sisältää kaikkien lihassolujen aktivaation. Tämän mittauksen avulla voidaan seurata yksittäisen harjoitteen toistojen aktivaatioita ja sen avulla voi kartoittaa tehokkaimmat liikkeet ja niiden suoritustavat. Muita mittaustapoja on lihaksen maksimiaktivaatio, jonka avulla voidaan seurata lihaksen kehittymistä. Nopea aktivaatio mittaa nopeiden lihassolujen aktivoitumista ja tätä ominaisuutta voi käyttää esimerkiksi nopeus- ja räjähtävän voiman harjoittamisessa. Lisäksi laitteella voidaan mitata samanaikaisesti kahden lihasparin (oikea-vasen puoli) voimasuhteita, mikä auttaa lihastasapainon kehittämisessä tai voidaan arvioida vaikuttaja-vastavaikuttaja lihasten toimintaa sekä niiden suhdetta. Laitteella voidaan mitata myös väsymisindeksi, joka ilmoittaa milloin nopeat lihassolut alkavat väsyä ja milloin harjoitus olisi syytä lopettaa.

 

EMG eli elektromyografia

EMG, elektromyografiatarkoittaa lihassähkökäyrää ja sen avulla mitataan lihasten sähköistä aktiivisuutta. EMG:tä on käytetty paljon erilaisissa tutkimuksissa mittaamaan sitä, miten eri lihakset aktivoituvat tehtäessä erilaisia harjoitteita. Tästä voi olla apua esimerkiksi silloin kun verrataan saman liikkeen eri tyylejä tai niiden eroja. Esimerkkinä ylätaljavedosta tehty tutkimus, jossa verrattiin kolmea eri tyyliä tehdä liike sekä niiden vaikutusta leveiden selkälihasten aktivaatioon. Tässä tutkimuksessa eri tyyleillä ei ollut kuitenkaan toisiinsa verrattuna merkittäviä eroja. (Sperandei ym. 2009.)

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa tarkoituksena oli havainnollistaa yksittäisten motoristen yksiköiden väsymistä ja niiden vaihtelua. Lihasten väsyminen esimerkiksi urheilusuorituksen aikana vaikuttaa lihasvoiman heikkenemiseen sekä liikeratojen muutoksiin pitkäaikaisen aktiivisuuden aikana. (Potvin & Fuglevland 2017.) Tutkimuksessa ei sinäänsä ole mitään uutta ja ihmeellistä, mutta se antaa parempaa ymmärrystä esimerkiksi työergonomian ja kuntoutuksen puolelle siitä miten yksittäinen lihas tai motorinen yksikkö väsyy suorituksen aikana.

Pohdinta

mPower vaikuttaa todella hyödylliseltä laitteelta kuntoutuksen, urheilufysioterapian sekä urheiluvalmennuksen käyttöön. Laitteen avulla voidaan nähdä reaaliaikaisesti tapahtuuko lihasaktivaatiota niissä lihaksissa joihin joku tietty harjoite on ohjattu sekä voidaan myös helposti seurata miten erilaiset harjoitteet vaikuttavat. Mittaustulokset lisäävät varmasti niin kuntoutujien kuin urheilijoidenkin harjoitusmotivaatiota ja niiden avulla voidaan varmistaa harjoittelun oikea määrä sekä tehokkuus.

 

 

Lähteet:

http://mpower-bestrong.com

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt00663&p_haku=Elektromyografia

http://users.jyu.fi/~peltsi/ali/opetus/hyvotek/LBIA020_raportit.htm

Potvin, J., Fuglevland, A. 2017. A motor unit-based model of muscle fatigue. PLoS Comput Biol. 2017 Jun; 13(6): e1005581. Doi: https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pcbi.1005581. Viitattu 25.7.2018.

Sperandei, S., Barros, M.A., Silveira-Júnior, P.C. & Oliveira, C.G. 2009. Electromyographic analysis of three different types of lat pull-down. The Journal of Strength and Conditioning Research.
Doi: https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b8d30a. Viitattu 25.7.2018.

Tehtävä 1. Hyvinvointiteknologia maailmalla / Laeq Health -pienteholaservalo

Laeq Health on laite, jonka avulla voidaan välittää pienteholaservaloa kehoon. Valo vaikuttaa verenkiertoon ja se stimuloi veressä kiertäviä soluja nenäontelon kautta. Valo stimuloi soluja toimimaan optimaalisesti uudelleen. Laitteen vaikutusmekanismeihin on lueteltu mm., että se voi lisätä hapen kuljetusta, vapauttaa ATP:ta mitokondrioissa, vaikuttaa immuunijärjestelmään, parantaa veren viskositeettiä sekä lisätä endorfiinien tuotantoa. Laitetta pystyy ohjaamaan siihen tarkoitetun sovelluksen avulla.

Laitteen anturi asetetaan nenäonteloon, koska nenäontelossa verisuonet ovat ohuita ja lähellä pintaa. Suositeltu hoitoannos on 30 minuuttia kahdesti päivässä.

Vaikutusmekanismi
Pienteholaser stimuloi punasoluja siten, että ne pystyvät sitouttamaan hemoglobiinia paremmin veressä. Mitä parempi rautapitoisuus, niin sitä paremmin veri pystyy kuljettamaan happea kehon läpi. Tämän seurauksena energiat kohoaa, nukut yösi paremmin ja kivut vähenee (näin ainakin laitteen sivuilla luvataan). Eikä siinä vielä kaikki! Tutkimusten mukaan pienteholaserin aallonpituudet läpäisevät ihon kerrokset paremmin kuin lyhytaaltoinen näkyvä valo tai pidempiaaltoinen infrapunavalo. Solutasolla näkyvä punainen valo ja infrapunavaloenergia stimuloi soluja tuottamaan enemmän energiaa ja suorittamaan itsensä korjaamista. Tätä ilmiötä kutsutaan nimeltä fotobiomodulaatio (Avci ym. 2013.) Näiden soluvasteiden on havaittu lisäävään soluhengitystä sekä ATP:n tuotantoa, vähentävän tulehdusta kudoksissa sekä nopeuttavan haavojen paranemista ja luun muodostumista. (Avci ym. 2013; Santinoni ym. 2017.) Punainen valo absorboituu mitokondrioihin, josta käynnistyy sekundäärinen signalointiketju solun sisällä, jolloin myös solun geenien luenta muuttuu, mikä taas johtaa solun aineenvaihdunnan muutoksiin, esimerkiksi kasvutekijöiden erityksen muutoksiin (Kushibiki ym. 2015.) Myös aivojen transkraniaalisella laserstimulaatiolla on havaittu olevan terapeuttisia vaikutuksia lisääntyneen hemoglobiinipitoisuuden sekä parantuneen aivojen hapetuksen vaikutuksesta. Tutkimuksessa käytettiin funktionaalista infrapunaspektroskopiaa (fNIRS) ja vaikutukset kasvoivat koko hoidon ajan (10min) ja säilyivät edelleen laserstimulaation jälkeen (6min). (Tian ym. 2016.)

Pienteholaserin aallonpituuden, kuten 810nm:n käytön on havaittu stimuloivan mitokondrioaktiivisuutta ja ATP:n tuotantoa vaikuttamalla sytokromioksidaasiin. (Wang ym. 2017.) Hiirillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin että lähipunavaloaltistus vapauttaa myös typpioksidaasia sekä sillä on vaikutuksia myös vasodilataatioon, eli verisuonten laajenemiseen. Tutkimus osoittaa, että matalampi aallonpituus (670nm) olisi optimaalinen tiettyjen verisuoniperäisten sairauksien hoidossa. (Keszler ym. 2018.)

Oheisella videolla on selitetty miten fotobiomodulaatio toimii

Soluhengityksen happea käyttävä entsyymi sytokromioksidaasi on hengitysentsyymi, joka muuntaa hapen pelkistyksessä vapautuvan energian solujen polttoaineeksi. Mitokondriot ovat solujen voimaloita, joissa energiaa muodostetaan kemiallisesti, ja se varastoidaan korkeaenergiaisiin fosfaatteihin, yleensä ATP:hen eli adenosiinitrifosfaattiin. Mitokondriot tuottavat ATP:tä soluhengityksellä. Adenosiinitrifosfaatti kuuluu soluissa energian siirtoa ja tilapäisvarastointia suorittaviin ns. runsasenergisiin yhdisteisiin ja on energiaa vapauttavien ja kuluttavien reaktioiden välillä olevista energiansiirtäjistä tärkein. ATP on siis kompakti energiavarasto, jota solu osaa käyttää esimerkiksi vaikkapa lihassupistuksen vaiheissa. Supistuakseen lihas tarvitsee energiaa, jota se saa adenosiinitrifosfaattiin (ATP) sitoutuneen vapaan energian muodossa. Lihaksen ATP-varastot eivät ole suuria, joten ATP:a täytyy muodostaa jatkuvasti lisää. ATP:n tuottoon ja hyväksikäyttöön on olemassa erilaisia reittejä. Elimistössä energiaa tuotetaan joko aerobisesti (hapen avulla) tai anaerobisesti (ilman happea).

Valon aallonpituus

Fotobiologia on biologian haara, joka tutkii valon vaikutuksia eliöihin. Yhtenä elimistön valokemiallisista reaktioista on esimerkiksi d-vitamiinin synteesi ihossa. D3-vitamiinia (kolikalsiferoli) syntyy auringon ultraviolettisäteilyn (UVB-säteily) vaikutuksesta.

Laserin turvallisuus

Lasersäteily ei tunkeudu syvälle kudokseen, minkä vuoksi sen aiheuttamat haittavaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan ihoon ja silmän eri osiin. Silmään osuva lasersäde voi vahingoittaa verkkokalvoa pysyvästi, koska lasersäde kohdistuu verkkokalvolla pieneksi pisteeksi. Erityisesti näkyvän valon ja lähi-infrapunasäteilyn aallonpituusalueilla toimivat laserit voivat aiheuttaa silmään pysyvän verkkokalvovaurion. Laserin aiheuttamista kudosvaurioista suurin osa johtuu sen lämpövaikutuksesta. Matalatehoissa lasereissa haittavaikutukset ovat kuitenkin pieniä. Matalatehoisiksi lasereiksi sanotaan laserlaitteita, joiden lähtöteho on alle 500mW tai 500 mW. Lääketieteellisten laserlaitteiden käyttöä valvoo Valvira ja kosmeettisia sekä kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laserlaitteita valvoo Säteilyturvakeskus.

Pohdinta
Pienteholasereiden käyttö terveydenhuollossa on vielä vähäistä sekä kohtuullisen uutta, joten tutkimusnäyttöä hoidon tehokkuudesta on vielä vähän. Aiheesta on kuitenkin tehty useita tutkimuksia, joiden tarkoitus on tarkentaa valohoidon tehokkuutta sekä käyttömahdollisuuksia. Laitteet ovat vielä kalliita mutta kuluttajakäyttöön tehtyjä laitteita on jo markkinoilla. Pienteholaserin vaikutukset solujen terveyteen sekä veren viskositeettiin ja hemoglobiinin tuotantoon vaikuttavat lupaavilta ja tämänkaltaiset hoitomuodot voivat toimia erittäin tärkeässä roolissa esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä tai muiden sairauksien hoidossa. Suomessa toimii Suomen lääketieteellinen laseryhdistys sekä maailmalla World Association for Laser Therapy (WALT) Myös terveysbloggari Vladimir Heiskanen on tutkinut myös paljon lähi-infrapunavaloa ja sen terveysvaikutuksia. 

 

 

Lähteet:

https://medlaser.fi/slly.html

http://photobiology.info/Hamblin.html

Avci, P., Gupta, A., Sadasivam, M., Vecchio, D., Pam, Z., Pam, N. & Hamblin, M. R. 2013. Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring. Semin. Cutan Med. Surg. 32, 41–52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/pdf/nihms430657.pdf. Viitattu 24.7.2018.

Keszler, A., Lindemer, B., Hogg, N., Welrauch, D. & Lohr, N. L. 2018. Wavelength-dependence of vasodilation and NO release from S-nitrosothiols and dinitrosyl iron complexes by far red/near infrared light. Archives of Biochemistry and Biophysics. Volume 649, pages 47-52. Doi: https://doi.org/10.1016/j.abb.2018.05.006. Viitattu 24.7.2018.

Kushibiki, T., Hirasawa, T., Okawa, S., & Ishihara, M. 2015. Low Reactive Level Laser Therapy for Mesenchymal Stromal Cells Therapies. Stem Cells International, 2015, 974864. Doi: http://doi.org/10.1155/2015/974864. Viitattu 24.7.2018.

Santinoni, C., Oliveira, H., Batista, V., Lemos, C., Verri, F. 2017. Influence of low-level laser therapy on the healing of human bone maxillofacial defects: A systematic review. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Volume 169, Pages 83-89. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.03.004. Viitattu 24.7.2018.

Tian, F., Hase, S. N., Gonzalez‐Lima, F., & Liu, H. 2016. Transcranial laser stimulation improves human cerebral oxygenation. Lasers in Surgery and Medicine, 48(4), 343–349. Doi: http://doi.org/10.1002/lsm.22471. Viitattu 24.7.2018.

Wang, Y., Huang, Y.-Y., Wang, Y., Lyu, P., & Hamblin, M. R. 2017. Photobiomodulation of human adipose-derived stem cells using 810nm and 980nm lasers operates via different mechanisms of action. Biochimica et Biophysica Acta, 1861(2), 441–449. Doi: http://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.10.008. Viitattu 24.7.2018.

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk0104

https://fmbr.org/wp-content/uploads/2018/03/sciBG6.png

https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2006/Soluhengityksen-mekanismi-selviamassa/

http://www.stuk.fi/aiheet/laserit/laserluokat

http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/lasereiden-valvonta

http://www.stuk.fi/aiheet/laserit/miksi-laserit-voivat-olla-vaarallisia

Weela-kuntolaite

Weela on monipuolinen kuntolaite, jota ohjataan sovelluksen avulla. Weela on lääkäri Mauno Kurunlahden ideasta kehitetty pieni ja helposti liikuteltava kuntolaite. Vuonna 2010 vastaavaa kuntolaitetta ei markkinoilla tuolloin ollut ja kysyntää tuollaiselle kuntolaitteelle oli. Weela on pitkän tutkimus- ja tuotekehityksen tulos ja se on kehitetty yhteistyössä Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2012-2015 ja markkinoille tuote on tullut vuonna 2016.

Kuntolaitteeksi Weela on pieni ja helposti kuljetettavissa.
Säilytysasennossaan Weela vie lattiatilaa vain noin 20 cm x 70 cm ja käyttöasennossaankin se mahtuu 60 cm x 70 cm kokoiseen tilaan. Laite painaa 15kg ja se toimii verkkovirralla. Laitteen mukana tulee kolme erilaista kahvaa, tanko, kahva sekä nilkkaremmi, jotka mahdollistavat monipuolisen harjoittelun aina taukojumpasta tavoitteelliseen lihaskuntoharjoitteluun.

Weelaa ohjataan WeelaTrainer-sovelluksella bluetooth yhteyden avulla. Sovellukseen kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla ja sovellus tallentaa tiedot myös myöhempää tarkastelua varten. Sovelluksen kautta ohjataan Weelaa ja sillä säädetään harjoitteiden vastusta aina 100kg asti. Vastus tuotetaan laitteeseeen sähköisesti ja sitä voi säätää 0,5kg välein. Sovelluksesta löytyy 60 erilaista lihaskuntoliikettä sekä liikkeiden ohjausvideot, toistolaskuri, valmiita harjoitusohjelmia sekä kuntotesti ja tavoitteita seuraava liikuntakello. Sovellus on selkeä sekä helppokäyttöinen.

Weelan monipuolisuudesta kertoo esimerkiksi mahdollisuus eksentriseen harjoitteluun. Liikkeissä eksentriseen eli jarruttavaan vaiheeseen voi lisätä eri painoisen vastuksen, esimerkiksi alataljasoudussa vetovaiheeseen voi laittaa vastukseksi 30kg ja jarruttavaan vaiheeseen 40kg. Eksentrinen lihastyö vaikuttaa kehoon hieman eri mekanismeilla kuin konsentrinen tai isometrinen lihastyö. Eksentrisen harjoittelun on todettu vaikuttavan positiivisesti hermoston motoriseen aktivaatioon ja kontrolliin, lihaskipuun sekä liikkuvuuteen. Eksentrinen harjoittelu sopii hyvin myös ikääntyneille lihaskunnon sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi sen taloudellisen luonteen takia.

 

 

Weela on ollut Lapin Seniorikuntoutuksessa käytössä maaliskuusta 2018 ja Weela soveltuu hyvin ikäihmisten kuntoutuksen työvälineeksi. Laite on helppo ottaa mukaan myös kotikäynneille tai hoivakotiin ja sitä on helppo käyttää vaikka pyörätuolista. Weelan monipuolisuus, turvallisuus, liikuteltavuus sekä sovelluksen ominaisuudet esimerkiksi harjoitusten seuranta tuovat lisää mahdollisuuksia kuntoutukseen.

Lue lisää: https://www.weela.fi/