9.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet                           

Hankinnan määritelmä
 • Julkisen hankinnan määritelmä
Hankinnan suunnittelu, hankinnasta ilmoittaminen ja menettelytavan valinta
Vinkkejä hankinnan suunnitteluun
 • Hankintamenettelyt lyhyesti
 • Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia
Hankintailmoituksen tekeminen ja seuranta
 • Ilmoitusmenettely-HILMA ilmoituskanava
 • Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
 • Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Tarjouspyynnön sisältö
 • Lain vaatima sisältö
 • Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
 • Hankinnan kohteen kuvaus: vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
 • Osatarjoukset
 • Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
 • Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä
Tarjousten arviointi, valinta ja päätöksen perustelu
 • Tarjousten tarkastaminen
 • Tarjousten täsmentäminen ja hylkääminen
 • Vertailu käytännössä: esimerkit hinta- ja laatuvertailun pisteytyksistä ja laatuvertailun sanallisista perusteluista
 • Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
 • Päätöksestä ilmoittaminen
Oikeusturvakeinot
 • Muutoksenhaku hankinnoissa
Hankintaopas tukemassa hankintaprosessia
 • Kestävät hankinnat -hankkeessa valmistuvan Hankintaoppaan esittely
Osallistujien kysymyksiä
 • Käsitellään koulutettavien kysymyksiä julkisista hankinnoista

16.00 Tilaisuuden päättäminen