Hanna Vuojärvi & Päivi Rasi, Lapin yliopisto

Jos LOVO-hankkeen aikana tekemämme palautteenannon pedagogiikan kehittämistyön opit tiivistäisi yhteen ajatukseen, se olisi tämä: henkilökohtaisella äänipalautteella on väliä. Toteutimme kahden vuoden tutkimusjakson aikana kaksi design-perustaisen tutkimuksen periaatteita noudattelevaa tutkimussykliä, joissa otimme käyttöön ja edelleen kehitimme uudenlaisen formatiivisen ja eriaikaisen äänipalautteen menetelmän. Annoimme verkko-opiskelijoille palautetta kesken oppimisprosessin äänitiedostojen välityksellä. Käytimme äänipalautteen tallentamiseen Internetistä saatavaa maksutonta Vocaroo –sovellusta.

Tutkimuskokeiluista kerätyt aineistot paljastavat, että palaute jää yliopisto-opinnoissa usein numeroina annetun arvioinnin varaan. Pelkän numeron perusteella opiskelijoiden on kuitenkin vaikea hahmottaa omaa osaamistaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Äänen erityinen lisäarvo palautekanavana näyttää olevan siinä, että opiskelijat kokevat sen hyvin henkilökohtaisena ja inhimillisenä tapana saada palautetta omasta oppimisesta. Äänipalaute inhimillistää opettajaa, jota opiskelijat eivät verkkokurssin aikana tapaa kasvokkain kertaakaan.

Opettajan antamat kehut menevät äänen kautta paremmin perille kuin sivulauseena tekstissä. Korjaava palaute loiventuu puhuttuna motivoivaksi ja oppimista edistäväksi. Äänipalaute myös avasi opiskelijoille käytännössä sitä, miten opettaja työskentelee juuri heidän oppimistehtäviensä arvioinnin ja edistämisen parissa. Mielenkiintoista oli se, miten toisessa tutkimussyklissä testaamamme äänipalautteen ja lyhyen tekstipalautteen yhdistelmä oli itse asiassa se, joka tuntui opiskelijoista parhaalta ratkaisulta.

Opettajan näkökulmasta oli hyödyllistä nähdä, miten opiskelijat reagoivat saamaansa äänipalautteeseen tehtäviä täydentäessään ja muokatessaan. Palaute näytti vievän oppimista eteenpäin, mikä motivoi jatkamaan samankaltaisen pedagogisen menetelmän käyttöä myös jatkossa. LOVO-hankkeen aikana kehitetty äänipalautteen menetelmä jää pysyväksi osaksi Digitaalisen median käyttö opetuksessa ja oppimisessa -opintojaksoa.

Äänipalautteen käyttöä voisi laajentaa myös muihin kuin puhtaasti verkkotyöskentelyyn pohjautuviin opintojaksoihin. Eriaikaisella äänipalautteella voisi olla paikkansa esimerkiksi seminaarityöskentelyä tai opiskelijoiden ohjausta tukemassa. Kaiken kaikkiaan tekemässämme kehittämistutkimuksessa oli tärkeää huomata, miten tärkeä ohjauksen väline ääni on—käyttäkäämme sitä verkossakin!

Hannan ja Päivin kirjoittama artikkeli löytyy myös LOVO-hankkeen uudesta julkaisusta!