Tarjoamme valtakunnallisesti yhteneväisen
koulutuskokonaisuuden, jonka osat
täydentävät toisiaan.
Koulutus on laadukas, ajankohtainen ja
työelämän tarpeeseen vastaava.

Koulutus tuottaa vahvan perusosaamisen koko Green Care -toiminnan kentästä huomioiden laajasti sekä Hoivan että Voiman näkökulmat, erilaiset asiakkuudet, toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot. Nämä opinnot suoritettuasi tunnet monialaisen Green Care -toiminnan eri näkökulmia ja osaat hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia oman alasi toiminnan kehittämisessä.

Perusopinnot muodostuvat neljästä viiden opintopisteen jaksosta, jotka käsittelevät Green Care -toimintaa eri näkökulmista. Opintoja järjestävät Green Care -koulutusverkoston korkeakoulut omien aikataulujensa mukaisesti. Opinnot ovat kaikissa kouluissa saman sisältöisiä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Opiskelija voi yhdistellä opintokokonaisuuden opintoja verkoston eri korkeakouluista eli Lapin, Jyväskylän, Centrian tai Kajaanin ammattikorkeakoulujen Green Care -opintotarjonnasta.

Korkeakouluopinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai luonnonvara-alan osaamista niin yksityisellä, julkisella kuin järjestösektorillakin. Korkeakouluissa opiskelevien tutkinto-opiskelijoiden lisäksi opintoihin voivat osallistua avoimen ammattikorkeakoulun kautta kaikki koulutuksesta kiinnostuneet. Avoin ammattikorkeakoulu on joustava väylä opiskeluun esimerkiksi yrittäjille, työntekijöille, kehittäjille, kouluttajille tai harrastajille.

Opiskelu on verkkopainotteista, mutta jokainen opintojakso sisältää myös kontaktiopetusta, joka yhdistää teoriaa käytäntöön. Opinnot kannustavat rakentamaan kokonaiskuvaa aiheesta, syventymään Green Care -toiminnan hyödyntämiseen oman ammatillisuuden puitteissa ja tarkastelemaan aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Tehtäviä ja harjoituksia on mahdollista suunnata oman alan osaamisen kehittämiseen. Verkostoitumiseen ja yhdessä oppimiseen rohkaistaan.

Suoritettuasi koulutusverkostomme järjestämän koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

Voit edelleen kehittää asiantuntijuuttasi opiskelemalla lisää syventäviä ja täydentäviä verkoston tarjoamia Green Care -korkeakouluopintoja. Näistä hyviä esimerkkejä ovat laajempaa täydennyskoulutuskokonaisuutta tarjoavat korkeakouludiplomit:

    • Lapin AMKissa on mahdollista Green Care Pro -opintojen lisäksi suorittaa ohjausosaamisen opintoja 10 opintopistettä, joiden myötä voit hakea Green Care -korkeakouludiplomia (30 op) Lapin AMKista.
    • Jyväskylän AMKissa on mahdollista suorittaa Hyvinvointivalmennuksen korkeakouludiplomi (62 op.), johon sisältyy  Green Care -perusteet sekä Green Care -asiakkuudet ja -toimintaympäristöt opintojaksot.