3. Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot 10 opintopistettä

Tarvitsetko työssäsi kokonaiskuvaa erilaisista Green Care –menetelmistä ja toimintamuodoista erityispiirteineen niiden vaikuttavuudesta ja hyödyntämismahdollisuuksista?

Tällä opintojaksolla perehdytään juuri niihin. Lisäksi syvennyt omien tavoitteidesi kannalta mielenkiintoisimpiin toimintatapoihin suhteuttaen niitä muuhun Green Care toimintaan. Ymmärrät asiakkaiden, laadun, turvallisuuden, luonnon ja eläinten hyvinvoinnin sekä vastuullisuuden huomioimisen merkityksen. Samalla tiedostat, millä edellytyksillä voit hyödyntää menetelmiä ja toimintamuotoja työssäsi, ja tarvitsetko lisäkoulutusta. Tällä opintojaksolla tarkastellaan aihepiiriä kokonaisvaltaisesti teorian, käytännön esimerkkien, vertaisoppimisen ja oman kokemuksen kautta. Saat myös valmiuksia osallistua alaan liittyvään keskusteluun. Itse Green Caretoiminnan ohjaamista ja toteutusta ei  harjoitella.

Opintojakson sisältö

 • Johdanto Green Care -menetelmiin ja -toimintamuotoihin
 • Luonto hyvinvoinnin lähteenä
 • Viherympäristö ja puutarha hyvinvoinnin lähteenä
 • Eläimet hyvinvoinnin lähteenä
 • Maatila hyvinvoinnin lähteenä

Osaamistavoitteet

 • Tuntee Green Care -menetelmiä ja -toimintamuotoja, osaa kuvailla niitä (ml. keskeiset käsitteet ja palvelutyypit) sekä perustella, miksi ne luetaan Green Care -toiminnaksi
 • Tunnistaa luonnon, viherympäristön, puutarhanhoidon, eläimien ja maatilan vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin sekä ymmärtää syitä näiden vaikutusten takana
 • Osaa vertailla Green Care -menetelmiä ja -toimintamuotoja sekä niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja asiakasryhmille
 • Ymmärtää luontohoivan ja -voiman eron
 • Ymmärtää ja osaa kertoa esimerkkejä Green Care -menetelmien ja -toimintamuotojen toteuttamisesta asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaiden hyvinvointitavoitteet, eri toimijoiden vastuut, lainsäädäntö, turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ml. eläinten hyvinvointi
 • On perehtynyt eläinten lajinmukaiseen käyttäytymiseen, soveltuvuuteen Green Care -toimintaan sekä eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin
 • Osaa eritellä tiloilla tapahtuvan Green Care -toiminnan suhteen muuhun tilan toimintaan
 • Osaa soveltaa oppimaansa oman alansa tarpeisiin

Yleiset osaamistavoitteet:

 • Osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
 • Kykenee oppimaan toisilta ja jakamaan omaa osaamistaan
 • Osaa hyödyntää oppimansa tiedon omassa toiminnassaan ja yhdistämään sitä aikaisempaan osaamiseen
 • Ymmärtää eettisyyden ja vastuullisuuden omassa toiminnassaan
 • Osaa kehittää asiakaslähtöistä ja kestävän kehityksen huomioivaa toimintaa
 • Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista

Opintojakson laajuus 

 • 10 op (270 h)
 • Kuormittavuus 24,5 h / viikko
 • Taso EQF 6

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 7.11.2016–10.2.2017
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 31.10.2016
 • Lähipäivät 16.11.2016, 30.11.2016 ja 2.2.2017

Koulutuskieli

 • Suomi, osa opiskelumateriaalista englanniksi

Opiskelumateriaali 

 • Lähipäivien luentomateriaali
 • Verkkoluennot ja muu verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care -kirjallisuus ja muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC ja Skype for Business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Vaaditaan Green Care -perusteet opintojakson hyväksytty suoritus

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen lähipäiviin sekä verkossa käytäviin keskusteluihin
 • Palautettava ja esiteltävä ennakkotehtävä sekä oppimistehtävä, jossa analysoidaan menetelmiä ja toimintamuotoja omien tavoitteiden näkökulmasta
 • Itsenäinen opiskelu
 • Osaamistestien läpäiseminen hyväksytysti
 • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 •  Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.
 • ks. AHOT-prosessi edelliseltä sivulta

Vastuuopettajat 

Ritva Mynttinen

Ritva Mynttinen, MMM, puutarha-agronomi. Mynttinen toimii suunnittelijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa erityisesti luomuun ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa. Hän on edistänyt Green Care -toimintaa useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, ollut perustamassa Green Care Finland ry:tä ja toiminut myös sen hallituksessa.

Minna Hökkä

Minna Hökkä, sairaanhoitajaYAMK (kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma),  terveystieteiden maisteri. Hökkä toimii Kajaanin ammattikorkeakoulussa sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalueella hoitotyön lehtorina, ja on myös terveystieteiden tohtoriopiskelija.

Maria Suomela

Maria Suomela, MMM, Agronomi. Suomela toimii maatalous- ja elintarvikealan projektien suunnittelijana, hallinnoijana sekä toteuttajana. Hän on myös toiminut sivutoimisena tuntiopettajana SeAMKin agrologiopinnoissa. Green Care -toiminnan parissa Suomela on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan alueellisissa kehittämisprojekteissa mm. alueellisen Green Care strategian laatimiseksi ja toimialan aktivoimiseksi

Pasi Korhonen.

Pasi Korhonen, FL. Korhonen on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta ja jatko-opintovaiheessa  opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa maisema-arkkitehtuurin ja Turun yliopistossa maiseman tutkimuksen laitoksilla. Kajaanin ammattikorkeakoulussa hän toimii matkailun yliopettajana, päävastuualueinaan matkailun AMK- ja YAMK-koulutukset sekä aktiviteettimatkailun TKI-koordinointi.

Peter Stricker

Peter Stricker, Sports Economist (Dipl-SpOec) University of Bayreuth, Germany. Stricker opettaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa aktiviteettimatkailun osaamisalueella.  Hänellä on kokemusta ulkoilma- ja seikkailutoiminnasta, elämystuotannosta sekä matkailutuotteiden kehittämisestä.

Lisäksi opintojaksolla on mukana aihepiirin asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilö

Ritva Mynttinen
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
p. 0445906832, ritva.mynttinen@helsinki.fi