4. Green Care -asiakaspalvelu ja -ohjaustyö 5 opintopistettä

Opinnoissa käydään läpi Green Care -palveluiden erilaisia asiakasryhmiä. Opit asiakkaan kohtaamista ja ammatillista vuorovaikutusta. Opintojaksolla peilaat ja kehität ohjausvalmiuksiasi sekä opit suunnittelemaan asiakkaille ohjattuja toimintoja. Opit tarkastelemaan palveluita asiakastyytyväisyyden kautta ja hyödyntämään palveluiden kehittämisessä erilaisia palautekyselyitä. Opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää toimintaasi asiakaslähtöisemmäksi ja mahdollistaa voimavarakeskeisen ohjaustyön hyödyntämisen osan toimintaasi.

Opintojakson sisältö

 • Erilaiset asiakasryhmät
  • Lapset ja nuoret
  • Työikäiset
  • Seniorit
  • Vammaiset
  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
  • Eri kulttuuritaustaiset asiakkaat
 • Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
 • Voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteet
 • Minä toiminnan suunnittelijana ja ohjaajana
 • Asiakastyytyväisyys
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen

Osaamistavoitteet 

 • Osaa tunnistaa ja huomioida keskeiset asiakkuudet ja niiden erityistarpeet asiakaspalvelussa ja ohjaustyössä
 • Osaa soveltaa asiakas- ja voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteita Green Care-toiminnassaan
 • Ymmärtää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaspalautekyselyn sekä hyödyntää palautteen tuloksia asiakaspalvelun ja ohjaustyön kehittämisessä
 • Osaa arvioida omia valmiuksia toimia Green Care -ohjaajana
 • Osaa nimetä erilaisia ohjaustekniikoita
 • Osaa käyttää toiminnan kehittämisen tarvittavia työkaluja.

Yleiset osaamistavoitteet:

 • Kykenee oppimaan toisilta ja jakamaan omaa osaamista
 • Osa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään ja toiminnan kehittämisessä
 • Osaa hyödyntää toiminnallisuuden hyvinvoinnin edistämisessä
 • Ymmärtää eettisyyden ja vastuullisuuden omassa toiminnassaan
 • Osaa kehittää asiakaslähtöistä toimintaa

Opintojakson laajuus 

 • 5 op (135h)
 • Kuormittavuus 22,5 h / viikko
 • Taso EQF 6

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 6.3.–14.4.2017
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 20.2.2017
 • Lähipäivä 10.4.2017
 • Läsnäoloa vaativat verkko-keskustelu pienryhmissä 28.3.2017 (klo 17-21)

Koulutuskieli

 • Suomi
 • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

Opiskelumateriaali 

 • Lähipäivien luentomateriaali
 • Verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care kirjallisuus

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC/ Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Vaaditaan Green Care -perusteet opintojakson hyväksytty suoritus.

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin sekä lähipäivään ja opintokäyntiin
 • Palautettavat kirjalliset tehtävät (3 kpl)
 • Itsenäinen opiskelu
 • Itsearviointi (lähipäivänä) ja vertaisarviointi (läsnäoloa vaativa verkko-opiskelu)

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 •  Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.
 • ks. AHOT-prosessi edelliseltä sivulta

Vastuuopettajat 

Anne Jaakonaho

Anne Jaakonaho on kasvatustieteen maisteri ja kauppatieteen lisensiaatti. Jaakonaho  toimii lehtorina sosiaalialan koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa vuodesta 2000. Hän on toiminut myös kansainvälisissä hankkeissa.

Lena Kalliokoski

Lena Kalliokoski on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti. Kalliokoski on toiminut Pohjanmaan Green Care hankkeiden suunnittelijana, hallinnoijana ja toteuttajana vuodesta 2013. Työhön Centria-ammattikorkeakoulussa on kuulunut myös opetustyötä kansainvälisillä koulutusaloilla.

Tarja Mäkitalo

Tarja Mäkitalo on kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja ja työnohjaaja. Mäkitalo on toiminut Centria-ammattikorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana sosiaalialan koulutuksessa vuodesta 2011. Työhön on kuulunut Tekes- ja ESR hankkeissa toimiminen

Maarika Iijolainen

Maarika Iijolainen on filosofian lisensiaatti ja toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa yritysviestinnän lehtorina. Iijolainen on toiminut SAMKin hallinnoimissa Satakunnan alueellisissa Green Care -hankkeissa vuodesta 2013 lähtien.

Jaana Ruoho

Jaana Ruoho on kauppatieteiden maisteri ja toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa matkailupalveluiden lehtorina ja yrityskiihdyttämön mentorina. Ruoho on toiminut projektipäällikkönä SAMKin hallinnoimissa Satakunnan alueellisissa Green Care -hankkeissa vuodesta 2013 lähtien.

Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilöt

Jaana Ruoho
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044-7103825, jaana.ruoho@samk.fi

Lena Kalliokoski
Centria ammattikorkeakoulu
044-725 0594, lena.kalliokoski@centria.fi