5. Green Care -liiketoiminnan kehittäminen ja -palvelumuotoilu 5 opintopistettä

Niin työntekijänä, yrittäjänä kuin työnantajanakin on tärkeää tunnistaa Green Care liiketoiminnan mahdollisuudet ja erityispiirteet. Opintojakso tarjoaa tietoa Green Care liiketoiminnan kehittämisestä ja palveluiden tuottamisesta sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja erityispiirteistä. Opintojakso tarjoaa osaamista yrittäjämäisen Green Care toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat tietoa miten palveluita voi hinnoitella, markkinoida ja myydä, eli saat oppia Green Care -palveluiden kokonaisvaltaisesta tuottamisesta.  Green Care -työkirjan täyttäminen tarjoaa työkaluja liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Lisäksi työkirja on osa Green Care laatumerkin hakuprosessia.

Opintojakson sisältö

 • Green Care -liiketoimintamahdollisuudet
 • Erilaiset liiketoimintamuodot
 • Green Care -toimintaan liittyvät rahoitusmallit
 • Green Care palvelumuotoilu; hinnoittelu, jakelukanavat, markkinointi ja myynti
 • Green Care -työkirja

Osaamistavoitteet

 • Osaa arvioida Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja kuvata markkinoiden rakennetta
 • Osaa käyttää toiminnan kehittämisen tarvittavia työkaluja
 • Osaa kuvailla Green Care -toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja rahoitusmallejaOsaa muotoilla ideasta valmiin Green Care -palvelun tai kehittää yrityksen/organisaation toimintaa Green Care -palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti
 • Osaa luoda keinoja monialaisuuden hyödyntämiseksi Green Care -toiminnassa
 • Osaa määritellä Green Care -palvelujen tuottamisen näkökulmasta hinnoittelun, markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä tunnistaa keskeiset jakelukanavat
 • Osaa kertoa yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja arviointien merkityksen sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • Osaa täyttää Green Care -työkirjan ja hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa ja palvelujen tuottamisessa
 • Osaa arvioida oman osaamisen ja valmiudet Green Care -toiminnan toteuttamiseen (näkökulmina kehitystyössä, päätöksentekijänä, yrittäjänä, palveluntuottajana tai / ja työntekijänä toimiminen)

Yleiset osaamistavoitteet:

 • Osaa hyödyntää oppimansa tiedon omassa toiminnassa ja yhdistää sitä aikaisempaan osaamiseen
 • Osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
 • Kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
 • Osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Opintojakson laajuus 

 • 5 op (135h,)
 • Kuormittavuus 22,5 h / viikko
 • Taso EQF 6

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 24.4.–2.6.2017
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 14.7.2017
 • Lähipäivät: 17.5.2017
 • Läsnäoloa vaativat verkko-opiskelut:
  • 3.5.klo 12:15-16:30
  • 10.5 klo 13:00-16:00
  • 23.5. klo 13:00-16:00
  • 31.5. klo 12:15-16:30

Koulutuskieli

 • Suomi
 • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

Opiskelumateriaali 

 • Lähipäivien luentomateriaali
 • Verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care kirjallisuus

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC/ Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Vaaditaan Green Care -perusteet opintojakson hyväksytty suoritus

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin, ennalta ilmoitettuihin webinaareihin sekä lähipäivään
 • Ennakkotehtävä sekä palautettava ja esiteltävä oppimistehtävä
 • Itsenäinen opiskelu
 • Osaamistestien läpäiseminen hyväksytysti
 • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 •  Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.
 • ks. AHOT-prosessi edelliseltä sivulta

Vastuuopettajat 

Jenny Janhunen

Jenny Janhunen on yhteiskuntatieteiden maisteri matkailututkimuksen pääaineesta. Janhunen työskentelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa matkailun lehtorina ja Framipro -oppimisympäristön pedagogisena koordinaattorina liiketoiminnan ja kulttuurin yksikössä. Janhunen on ollut mukana Green Care hankkeissa Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 2012 erityisosaamisena liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu.

Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilöt

Jenny Janhunen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
p. 040-830 0437, jenny.janhunen@seamk.fi