Ennakointi matkailun muutoksiin varautumisessa

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja kehittämistehtävissä oleville, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen liittyvää tietoa toimintaympäristöstä liiketoiminnan suunnittelussa ja haluavat tutustua toiminnan ennakointia mahdollistaviin menetelmiin ja työkaluihin. Opinto sopii myös kaikille ennakoinnista ja matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille.  

Ennen opinnon suorittamista suositellaan Muuttuva matkailun toimintaympäristö -opinnon tekemistä tai sen sisältöjä vastaavan osaamisen hankkimista.   

Opinnon suorittamista tukee osaaminen matkailun ja liiketoiminnan perusteista. 

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa matkailun toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä tulkita ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Osaat tunnistaa muutostarpeita ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Osaat tulkita, arvioida ja jalostaa olemassa olevaa tietoa organisaation toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Tiedät miten voit vahvistaa ennakointitietojen hyödyntämistä liiketoiminnassa. Osaat tuottaa ennakointitietoa hyödyntäen tulevaisuustietoa liiketoiminnan muutostarpeiden tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin. 

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Intro opintoon

2. Mitä on tulevaisuusajattelu?

Perehdyt siihen mitä tulevaisuusajattelu tarkoittaa ja mihin tulevaisuusajattelua tarvitaan. Lisäät kykyäsi kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi.

Lessons

2.0 Mitä opit? Preview 2.1 Orientaatiotehtävä Preview 2.2 Introtehtävä (mitä jos…?) Preview 2.3 Tulevaisuuskuvan haastaminen Preview 2.4 Mielikuvituksen rooli tulevaisuuteen vaikuttamisessa Preview 2.5 Kohti toimintaa Preview 2.6 Kertausta tulevaisuusajattelusta Preview

3. Miten ennakointi auttaa yritystä tulevaisuuteen varautumisessa?

Perehdyt siihen, miten yritys voi hyödyntää ennakointia oman liiketoimintansa suunnittelussa ja tulevaisuuteen varautumisessa.

Lessons

3.0 Mitä opit? Preview 3.1 Miten ennakointi auttaa yritystä tulevaisuuteen varautumisessa?  Preview

4. Ennakoinnin menetelmiä – Trendit ja megatrendit

Opit mitä trendeillä ja megatrendeillä tarkoitetaan ja miksi niiden tunnistaminen on hyödyllistä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Tunnistat trendejä ja megatrendejä liiketoimintaympäristössä ja opit arvioimaan sekä hyödyntämään niitä oman yrityksesi tai työpaikkasi liiketoiminnan kehittämisessä.

Lessons

4.0 Mitä opit? Preview 4.1 Mitä trendeillä ja megatrendeillä tarkoitetaan?  Preview 4.2. Väitteitä trendeistä ja megatrendeistä Preview 4.3 Trendit ja megatrendit käytännössä  Preview 4.4 Tutki tulevaisuuksia digitaalisten megatrendikorttien avulla!  Preview

5. Ennakoinnin menetelmiä – Heikot signaalit

Opit mitä heikoilla signaaleilla tarkoitetaan ja miksi niiden tunnistaminen on hyödyllistä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Tunnistat heikkoja signaaleja liiketoimintaympäristössä ja opit arvioimaan sekä hyödyntämään niitä oman yrityksesi tai työpaikkasi liiketoiminnan kehittämisessä.

Lessons

5.0 Mitä opit? Preview 5.1 Mitä heikoilla signaaleilla tarkoitetaan? Preview 5.2. Väitteitä heikoista signaaleista Preview 5.3 Heikkojen signaalien hyödyntäminen  Preview 5.4 Yrityksen heikkojen signaalien tunnistaminen Preview 5.5 Yrityksen heikkojen signaalien tunnistaminen Preview

6. Ennakoinnin menetelmiä – Skenaariot

Opit mitä skenaarioilla tarkoitetaan ja miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnan suunnittelussa.

Lessons

6.0 Mitä opit? Preview 6.1 Mitä skenaarioilla tarkoitetaan? Preview 6.2. Väitteitä skenaarioista Preview

7. Tulevaisuuskolmio

Kirjoita lyhyt kuvailuteksti, jossa kerrot kyseisen oppitunnin keskeisistä oppimissisällöistä.

Lessons

7.0 Mitä opit? Preview 7.1 Tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen Preview

8. Mitä opin ja mitä otan käyttöön?

Arvioit omaa oppimistasi ja tulevaisuusajattelun sekä ennakointimenetelmien hyödyntämisen mahdollisuuksia ja käyttötapoja työssäsi ja työpaikallasi tai yrityksessäsi.

Lessons

8.0 Mitä opit? Preview 8.1 Oppimisen arviointi Preview

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä monivalintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen