Ideasta protoksi kuukaudessa

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opintojakso on tarkoitettu ketterään tuotekehitykseen. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksi.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät ketterän tuotekehityksen periaatteita, oppimaan miten tuotekehitystä tehdään ja tunnistamaan oppien sovellusmahdollisuuksia oman yrityksesi kehittämisessä. 

Opinto koostuu yhteensä seitsemästä eri osiosta, jotka ovat luoneet TEQU:n ketterän tuotekehityksen ammattilaiset sekä liiketalouden lehtori Jorma Mölläri. Voit opiskella kurssin kokonaisuudessaan verkkoympäristöissä ja eri osioiden moduuleihin pääset palaamaan ketterästi silloin kun sinulle sopii.

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Ymmärrä, mitä on ketterä tuotekehitys

Tuotekehityksellä luot uusia tuotteita yrityksellesi tai kehität nykyisistä tuotteista uusia versioita. Tuotekehityksen avulla voit nostaa liiketoimintaasi uudelle tasolle. Tässä osiossa pääset tutustumaan tuotekehityksen eri vaiheisiin ja tuotekehityksen viitekehyksenä toimivaan tuplatimanttimalliin. Osion arvioitu suoritusaika on 4 tuntia.

Lessons

1.1 Tuotekehityksen viitekehys – tuplatimantti 1.2 Tuotekehityksen prosessi ja ketteriä tuotekehitysmenetelmiä 1.3 Testi

2. Hae tuotekehityksellä kilpailuetua

Tässä osiossa opit strategiseen ajatteluun ja kilpailuetuun liittyviä käsitteitä sekä näiden yhteyksiä. Työkaluista lähemmin avataan Porterin kilpailuedun syntymistä kuvaavia geneerisiä strategioita sekä viiden voiman mallia, joka auttaa analysoimaan yrityksen toimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Lisäksi sinulle syntyy ymmärrys tuoteideoiden lähteistä ja niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Osion arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Lessons

2.1. Strateginen ajattelu ja kilpailuedun hakeminen 2.2 Kilpailutilanne ja markkinavoimat 2.3 Tuoteideoiden synty

3. Kiteytä uuden tuotteen arvolupaus

Jotta uusi tuote tai palvelu saavuttaa taloudellisen menestyksen, täytyy sen erottautua kilpailijoiden tuotteista tai tavasta tehdä liiketoimintaa. Tuotteen arvolupaus kertoo millä argumenteilla kyseinen tuote kilpailee. Tässä osiossa pääset oppimaan, mitä uniikki arvolupaus tarkoittaa ja miten se luodaan kehitteillä olevalle prototyypille. Osion arvioitu suoritusaika on 2 tuntia.

Lessons

3.1 Tuoteprototyypin arvolupauksen määrittely

4. Luo tuotekonsepti ketterästi

Tässä osiossa pääset tutustumaan, miten teknologiakehitystä tehdään “Ideasta protoksi kuukaudessa” -konseptissa ja miten muotoilun menetelmiä hyödyntäen voidaan konkretisoida omaa ideaa, sekä luoda visuaalisia ja käyttäjälähtöisesti kehitettyjä konsepteja fyysisen tuoteprototyypin luomiseksi. Osion arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Lessons

4.1 Muotoilun menetelmät ja teknologiatoteutus tuotekehityksessä

5. Rakenna tuoteprototyyppi

Tässä osiossa keskitytään teknologiaa sisältävän tuoteprototyypin rakentamiseen. Vaiheet noudattavat TEQU:n kuukauden protoprosessia ja tyypillisesti suoritetaan noin kolmen viikon aikajänteellä. Tässä esimerkissä teknisen toiminnallisuuden testaamisen lisäksi prototyypin rakentamisen aikana ratkaistaan asioita liittyen tulevan tuotteen käytettävyyteen, rakenteeseen ja osien hankintaan. Osion arvioitu suoritusaika on 5 tuntia.

Lessons

5.1 Konseptista prototyypiksi

6. Testaa prototyyppiä koemarkkinoilla, kerää palautetta ja paranna jatkossa

Prototyypin testaaminen koeasiakkailla/koemarkkinoilla auttaa tunnistamaan, kuinka hyvin projektin alussa luotu prototyypin arvolupaus ja prototyyppi toimivat. Tässä osiossa opit, miten prototyypin testaus auttaa saamaan käyttäjäkokemuksia ja palautetta prototyypin oikeasta käyttökokemuksesta ja sen tuottamasta arvosta. Osion arvioitu suoritusaika on 3 tuntia.

Lessons

6.1 Kaupallistaminen ja kenttätestaus

7. Suorita lopputesti ja kertaa mitä opit

Tässä osiossa pääset testaamaan taitosi ja kertaamaan mitä olet oppinut ketterän tuotekehityksen aihepiirissä. Osion arvioitu suoritusaika on 3 tuntia.

Lessons

7.1 Lopputesti

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä tosi/epätosi -valintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Opinto sisältää aihetta käsitteleviä tehtäviä ja niihin liittyvää lukumateriaalia.

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

27 h

Taso

jatkuva oppiminen

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen