Muuttuva matkailun liiketoimintaympäristö

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja sen muutoksista sekä haluavat hyödyntää sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnolla perehdytään keskeisiin matkailun toimintaympäristötekijöihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa.

Opinnon suorittamista tukee osaaminen matkailun ja liiketoiminnan perusteista.

Opintojakson suoritettuasi tiedät mitä tarkoittaa yrityksen liiketoimintaympäristö ja tunnistat toimintaympäristötekijöissä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkityksen liiketoiminnalle. Osaat tulkita ja arvioida saatavilla olevan toimintaympäristötiedon pohjalta muutosten vaikutuksia ja muutostarpeita liiketoimintaan, sen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Yrityksen liiketoimintaympäristö

2. Liiketoimintaympäristön analysointi

3. Poliittinen toimintaympäristö

4. Taloudellinen toimintaympäristö

5. Sosiaalinen ja eettinen toimintaympäristö

6. Teknologinen toimintaympäristö

7. Ekologinen toimintaympäristö

8. Lainsäädännöllinen toimintaympäristö

9. Yrityksen liiketoimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä monivalintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Opinto sisältää aihetta käsitteleviä tehtäviä ja niihin liittyvää aineistoa sekä asiantuntijavideoita. Kaikki materiaali on saatavilla oppimisympäristössä kunkin oppitunnin yhteydessä. Kurssin laajuus on 1 opintopistettä, joka vastaa noin 27 tuntia työtä. Voit edetä täysin itsenäisesti ja omassa tahdissa.

Dufva, M. 2022. Toimintaympäristön analyysi: PESTE ja sen variaatiot. ss. 105-112.  Teoksessa Aalto H.-K., Heikkilä K., Keski-Pukkila P., Mäki M., Pöllänen M. (toim.) Tulevaisuuden- tutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 2022. Siirry julkaisuun.>

Matkailuyrittäjän koulutuspaketti. Lapin ammattikorkeakoulu. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Siirry sivuille.> 

Muut lähteet

Kamensky, M. 2014. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti (4., tarkistettu painos.). Talentum. 

Pöyhönen, P., Santavuori, H., & Mustonen, S. 2023. Asiakastutkimus: Perusteet ja käytännöt. Alma Talent.  

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen