Vastuullinen matkailuliiketoiminta

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Vastuullinen matkailuliiketoiminta -opinto on tarkoitettu matkailualan yrittäjille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat osaamista matkailualan vastuullisuuteen liittyen. Opinto tukee yrityksen vastuullisuusohjelman sisältöihin perehtymistä ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman aloittamista. Opinto toimii myös apuna vastuullisuusteemaan perehdyttämisessä.

Opinnon suoritettuasi tiedät mitä vastuullinen matkailu tarkoittaa sekä tunnistat vastuullisuuden ulottuvuudet ja merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Osaat hyödyntää ja soveltaa niitä yrityksesi tai työpaikkasi toiminnassa sekä toiminnan suunnittelun ja johtamisen tukena. 

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Mitä on vastuullinen matkailu?

Perehdyt vastuullisen matkailun käsitteeseen. Tutustut käsitteen sisältöön ja tunnistat vastuullisen matkailun osana kestävää matkailua. Oppitunti toimii johdantona opinnon sisältöihin.

Lessons

1.0 Mitä opit? Preview 1.1 Vastuullisen matkailun käsitteet 1.2. Väitteitä vastuullisen matkailun käsitteistä

2. Miksi matkailun tulee olla vastuullista?

Perehdyt vastuullisen matkailun hyötyihin ja merkitykseen. Tunnistat vastuullisen matkailun sisältöjä yrityksesi tai työpaikkasi toimintaan ja tunnistat, miten vastuullinen matkailu voi tuoda lisäarvoa asiakaslähtöiseen, taloudelliseen, sosiaalisesti ja ympäristövastuullisesti kestävämpään liiketoimintaan.

Lessons

2.0 Mitä opit? Preview 2.1 Visit Finlandin STF -ohjelma

3. Vastuullisen matkailun periaatteiden soveltaminen

Syvennät vastuullisen matkailun tavoitteisiin ja sisältöihin tutustumista ja niiden hyötyjen ja merkityksen tunnistamista. Sovellat vastuullisen matkailun sisältöjä yrityksesi tai työpaikkasi toimintaan ja tunnistat, miten vastuullinen matkailu voi tuoda lisäarvoa asiakaslähtöiseen, taloudelliseen, sosiaalisesti ja ympäristövastuullisesti kestävämpään liiketoimintaan.

Lessons

3.0 Mitä opit? Preview 3.1 Vastuullisen matkailun periaatteiden soveltaminen

4. Kestävän matkailun periaatteet

Perehdyt kestävän matkailun periaatteisiin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa. Tutustut siihen, miten nämä periaatteet voivat toimia yrityksen toimintaa ohjaavina tavoitteina kestävien toimintatapojen omaksumisessa, ja kuinka kestäviä toimintatapoja voi huomioida matkailuyrityksen arjessa.

Lessons

4.0 Mitä opit? Preview 4.1 Kestävän matkailun periaatteet Preview

5. Ekologinen vastuullisuus

Perehdyt ekologisen vastuullisuuden kriteereihin ja tunnistetaan niitä oman yrityksen tai työpaikan toiminnasta. Pääset myös pohtimaan niiden hyödynnettävyyttä nykyisen toiminnan kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi.

Lessons

5.0 Mitä opit? Preview 5.1 Ekologisen vastuullisuuden kriteerit

6. Taloudellinen vastuullisuus

Perehdyt taloudellisen vastuullisuuden kriteereihin ja tunnistetaan niitä oman yrityksen tai työpaikan toiminnasta. Pääset myös pohtimaan niiden hyödynnettävyyttä nykyisen toiminnan kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi.

Lessons

6.0 Mitä opit? Preview 6.1 Taloudellisen vastuullisuuden kriteerit

7. Sosio-kulttuurinen vastuullisuus

Perehdyt sosiaalisen ja kulttuurisen vastuullisuuden kriteereihin ja tunnistetaan niitä oman yrityksen tai työpaikan toiminnasta. Pääset myös pohtimaan niiden hyödynnettävyyttä nykyisen toiminnan kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi.

Lessons

7.0 Mitä opit? Preview 7.1 Sosio-kulttuurisen vastuullisuuden kriteerit

8. Esteettömyys osana eettistä vastuullisuutta

Perehdyt liiketoiminnan eettiseen vastuullisuuteen esteettömyyden näkökulmasta ja tunnistetaan niitä oman yrityksen tai työpaikan toiminnasta. Pääset myös pohtimaan esteettömyyden hyödynnettävyyttä nykyisen toiminnan kehittämisessä entistä eettisemmäksi.

Lessons

8.0 Mitä opit? Preview 8.1 Esteettömyys matkailussa 8.2 Eettisen vastuullisuuden kriteerit

9. Digitaalinen vastuullisuus

Tunnistat digitalisaation merkitystä yrityksesi tai työpaikkasi toiminnassa ja opit huomioimaan vastuullisuuden digitaalisissa ratkaisuissa.

Lessons

9.0 Mitä opit? Preview 9.1 Digitalisuuden hyödyntäminen 9.2 Digitaalinen vastuullisuuviestintä

10. Vastuullinen viestintä

Perehdyt vastuullisen viestinnän kriteereihin ja tunnistetaan niitä oman yrityksen tai työpaikan toiminnasta. Pääset myös pohtimaan niiden hyödynnettävyyttä viestinnän kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi.

Lessons

10.0 Mitä opit? Preview 10.1 Vastuullisuusviestinnän käsite 10.2 Vastuullisuusviestinnän itsearviointityökalu 10.3 Kestävän kehityksen argumentit 10.4 Yritysvastuuraportoinnin vaatimukset

11. Yhteenvetoa ja askeleet eteenpäin

Kokoat laatimistasi muistiinpanoista ja tehtävistä yhteenvedon, jota voit hyödyntää työssäsi ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä. Pääset myös pohtimaan ja arvioimaan omaa suhtautumistasi vastuullisuuteen ja sen merkitykseen matkailuliiketoiminnan menestystekijänä.

Lessons

11.0 Mitä opit? Preview 11.1 Yhteenvetoa ja askeleet eteenpäin 

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä monivalintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Oppitunti 1

García-Rosell, J.-C. 2017. Vastuullinen matkailu. ss. 229 – 234. Teoksessa Edelheim, J., Ilola, H., & Björk, P. (toim.) Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Lapland University Press. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 2

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma. Visit Finland. Siirry ohjelman sivulle.>

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman esittelyvideo (3 min 5 s). Siirry Youtubeen esittelyvideoon.>

Oppitunti 3

Matkailuyrittäjän koulutuspaketti. Vastuullisuus. 2019. Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Siirry koulutuspaketin sivulle.>

Agenda2030 Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma. Siirry ohjelman sivulle.>

Oppitunti 4

Tervo-Kankare, K. 2017. Kestävä matkailu. ss. 235 – 240. Teoksessa Edelheim, J., Ilola, H., & Björk, P. (toim.) Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Lapland University Press. Siirry julkaisuun.>

Kestävän matkailun periaatteet. 2019. Visit Finland. Siirry Visit Finlandin sivulle.>

Oppitunti 5

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja. 2019. Visit Finland. Siirry käsikirjaan.>

Oppitunti 6

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vastuulisen matkailuyrityksen käsikirja. 2019. s. 9. Visit Finland. Siirry käsikirjaan.>

Oppitunti 7

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja. 2019. Visit Finland. Siirry käsikirjaan.>

Oppitunti 8

Jutila, S. & Harju-Myllyaho, A. 2017. Esteettömyys matkailussa. ss. 223 – 228. Teoksessa Edelheim, J., Ilola, H., & Björk, P. (toim.) Matkailuttukimuksen avainkäsitteet. Lapland University Press. Siirry julkaisuun.>

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja. 2019. 2. 11. Visit Finland. Siirry käsikirjaan.>

Oppitunti 9

Digitalisaatio on keino kehittää toimintaa. 2021. DigiHyöty Digitalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön pk-yrityksissä -kehittämishanke. Työtehoseura, Työterveyslaitos ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Siirry julkaisuun.>

Häikiö, S. & Koivunen, K. 2022. Digitaalinen vastuullisuusviestintä: Tietoperusta lappilaisten matkailuyritysten vastuullisuusviestinnälle digitaalisissa kanavissa. Lapin ammattikorkeakoulu. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 10

Häikiö, S., Koivunen, K. 2022. Digitaalinen vastuullisuusviestintä: Tietoperusta lappilaisten matkailuyritysten vastuullisuusviestinnälle digitaalisissa kanavissa. Lapin ammattikorkeakoulu. Siirry julkaisuun.>

Itsearviointityökalu. Vastuullisuusviestinnästä lisäarvoa liiketoimintaan -VALUE -hanke. Lapin ammattikorkeakoulu. Siirry VALUE -hankkeen sivustoon.>

Nylund, A. Vinkkejä vastuullisuusviestintään. Käsikirja matkailuyrittäjille markkinoinnin ja viestinnän tueksi. Visit Finland. Mood of Finland. Siirry julkaisuun.>

Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin pk-yrityksen on varauduttava? ss. 3 – 5, 11. 2022. Elinkeinoelämän keskusliitto. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 11

Omat oppituntien aikana laaditut muistiinpanot ja tallennetut dokumentit.  

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen