Aikuisena opintiellä

Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla – on Lapin aikuiskoulutusstrategian nimi. Nimi kuvaa hyvin aikuisen oppijan opinpolkua. Oppimisen polku voi kulkea haastavassa, vaikeassa maastossa kaitaisilla pitkospuilla, tai polkuja voi olla useita.

Parhaillaan vietetään valtakunnallista Innostu oppimaan – viikkoja, joiden teemana on ”Osaamisvoima 100 % uusiutuva energialähde” ja tavoitteena on kannustaa kannustaa aikuisia opiskelemaan. Tänä vuonna aikuisopiskelijan palkinto Rovaniemellä annetaan Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMKin kautta opiskelevalle Tiina Jumiskolle. Hän on positiivinen opiskelija, joka on esimerkillään motovoinut ja innostanut muitakin oppimaan. Hänen opinpolkunsa on hyvä esimerkki haasteiden voittamisesta ja motivaation synnyttämistä onnistumisen kokemuksista. Hän on erittäin koulutusmyönteinen ja kehittämisorientoitunut opiskelija.

Ihminen oppii, milloin tahansa jos vaan haluaa – iän myötä oppimiskyky ei heikkene, vaan se muuttuu. Ulkoa oppiminen ei luonnu enää niin hyvin kuin nuorena, mutta aikuinen oppija pystyy hallitsemaan paremmin asiakokonaisuuksia ja yhdistämään uusia oppimiansa asioita entuudestaan tuttuihin asioihin.

Koulutuskenttä on ollut muutoksessa viimeiset vuodet. Oppilaitosten resursseja on leikattu ja leikataan tulevaisuudessakin. Aikuisten opiskelumahdollisuuksia on kuitenkin runsaasti tarjolla ja koulutuksen tarjoajat ovat suunnitelleet tutkinnot ja tutkintojen osat vastaamaan työelämän vaatimuksia. Osan tutkinnoista aikuiset voivat suorittaa työn ohessa monimuoto-opintoina tai jopa kokonaan verkko-opiskeluna. Aikuisena opiskelijana voi hankkia uuden ammatin, tai laajentaa ja täydentää aikaisempaa ammattitaitoa. Vapaan sivistystyön tarjoamat kansalaistaito- ja yhteiskunnalliset opinnot lisäävät yleissivistystä ja harrastustoimintaan liittyvissä opinnoissa voi opiskella esimerkiksi kieliä tai hankkia taitoja, joita voi hyödyntää työssä, jatko-opiskeluissa tai pelkästään itsensä kehittämiseksi uusilla alueilla oman innostuksen ja kiinnostuksen mukaan.

Aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta ovat:
Toisen asteen ammatillinen ja oppisopimuskoulutus (ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tutkintoon johtamaton aikuisten lisäkoulutus)
Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus (aikuiskoulutuksena toteutettavat ammattikorkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulujen lisä- ja täydennyskoulutus, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja avoin ammattikorkeakoulu)
Yliopiston aikuiskoulutus (maisteri- ja muuntokoulutukset, yliopistojen lisä- ja täydennyskoulutukset, avoin yliopisto-opetus)
Vapaan sivistystyön koulutus: kansalaisopistojen kaikenikäisille – pääasiassa kuitenkin aikuisille suunnatut kurssit, kansanopistojen vapaan sivistystyön linjat ja koulutukset sekä yleissivistävä ammatillinen ja valmentava koulutus, opintokeskukset (järjestöllinen sivistystyö), kesäyliopistot (avoimet yliopisto-opinnot ja muu koulutus), liikuntakeskukset (tutkintoon johtava ja muu koulutus).
Järjestökoulutus (yleishyödyllinen koulutus)
Yleissivistävä koulutus (aikuislukio- ja perusopetus, erilliset kurssit)
Työnantajien järjestämä henkilöstökoulutus (lisä-, täydennys ja uudelleenkoulutus)
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (ammatillinen koulutus, maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutus, yhteistoimintakoulutus)

Koulutuksen tarjoajia on paljon ja koulutustarjonta saattaa näyttäytyä aikuiselle opiskelijalle sekavana ja vaikeaselkoisena. Lapin aikuisten tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluverkosto (Lapin TNO-palvelut) on perustettu jakamaan tietoa, neuvontaa ja ohjausta aikuisille opiskelijoille, yrityksille ja muille organisaatioille. Aikuista opiskelijaa ja yrityksiä autetaan löytämään sopivaa koulutusta osaamisen kehittämiseksi. Tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjotaan monikanavaisesti ja -hallinnollisesti, verkostomaisesti ja ammattitaitoisesti. Verkostossa on mukana muun muassa opinto-ohjaajia, erityisopettajia, opettajia ja opintosihteereitä.

Aikuisen opiskelijan vahvuuksia

Aikuinen opiskelija kykenee rakentamaan ja tuottamaan tietoa yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, opiskelemaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti, arvioimaan omaa oppimistaan sekä yhdistämään oppimaansa työelämään. Opettaja-opiskelija-suhde on tasavertainen ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden kanssa, jolloin opiskelu ei ole yksin puurtamista. Aikuinen opiskelija rakentaa käsitystä omasta koulutettavuudestaan ja itsestään läpi elämän. Lohduttavaa on, että koulutuksellista pystyvyyttä voi tietoisesti säädellä ja aikuisen opiskelijan ”kyllä minä tästä selviän” – kokemus antaa lisäpontta opiskeluun.

Tiina Jumiskon tie tutkintoon

Tiina Jumiskon, 46v. polku kohti haaveammattia sai pontta avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta. Tiina sanoutui irti vakituisesta työstään, jotta voisi lähteä toteuttamaan aikuisiän unelmaansa, terveydenhoitajan ammatin opiskelua. Menen vaikka läpi harmaan kiven, jos olen niin päättänyt, kommentoi Tiina. Tiinan kokemukset aikuisopiskelusta on kerrassaan mahtavat ja innoittaa varmasti monia miettimään omia ratkaisuja unelmien täyttämisen ja uusien uravalintojen suhteen.

Aikoinaan Tiina luki itsensä kauppakoulussa merkantiksi, mutta tätä nimikettä ei enää käytetä. Tutkinto ei myöskään antanut hänellä hakukelpoisuutta hakea korkeakouluun terveydenhoitajan opintoihin. Hänen haaveensa oli kuitenkin päästä opiskelemaan terveydenhoitajan opintoja nuorten päiväryhmässä, joten hän päätti lähteä kohti unelmaansa avoimen AMKin polkuopintojen kautta. Siten hänen ei tarvinnut lähteä tekemään ensin kolmen vuoden opistoasteen tutkintoa, jotta olisi voinut päästä ammattikorkeakouluun opiskelemaan. – Minulla ollut koko aikuisiän haaveena terveydenhoitajan työ. Onneksi ei tarvitse stressata, jos ei pääse tai pysty hakemaan suoraan yhteishaussa tutkintopaikkaa. Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta on myös mahdollista päästä tavoitteeseen. Nyt kun en ole enää töissä, voin opiskella päivisin ja motivaationi onkin erittäin suuri. Kaikkien ei tarvitse aina mennä samaa reittiä eteenpäin. Onneksi on luotu mahdollisuuksia edetä erilaisia polkuja pitkin, kuvaa Tiina.

Tiina ilmoittautui viime syksynä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ja lähti opiskelemaan terveydenhoitajan polkuopintoja varsinaisen tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Hän opiskeli kaikki ensimmäisen vuoden opinnot ryhmän kanssa ja suoritettuaan 60 op alan opintoja hän hakeutui tänä syksynä tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tiina olikin ensimmäinen uudella Lapin AMKin erillishaulla tutkinto-opiskelijaksi hakeutuja ja hyväksytty opiskelija. – On hienoa, että pystyy etenemään saman luokan kanssa alusta asti ja tehdä samoja opintoja kuin muutkin. Polkuopiskelijat saavat tehdä myös harjoittelut, joten nekään eivät jää avoimen kautta opiskelevilta roikkumaan. Kokemukseni avoimen kautta opiskelusta on hyvät ja mahtavaa, kun Lapin AMKissa avoimen opiskelijoita kohdellaan tasavertaisina opiskelijoina tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun on saanut 60 op kasaan voi hakea erillishaulla tutkintopaikkaa ja sitten jatkaa opintoja saman tutun ryhmän mukana. Avoimen AMKin polkuopinnot on hyvä mahdollisuus erilaiselle opintopolulle. Avoimessa tehtyjen opintojen aikana voi osoittaa kykynsä ja motivaationsa ja saada sitä kautta tutkintopaikan. Tämä on yhdenlainen tie tutkintoon!

Juha Tapion koulutustarina

Juha Tapiolle opiskelu on elämäntapa. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan hän jatkoi filosofian opintojaan ja opiskeli filosofiasta aineopinnot ja syventäviä opintoja. Hieman myöhemmin hän suoritti opettajan ammatilliset opettajaopinnot. Hän on opiskellut osan opinnoistaan työn ohessa. Parhaillaan hän on vuorotteluvapaalla ja opiskelee sosiaalityön aineopintoja lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Tällä hetkellä on avoinna, jatkaako hän sosiaalityön maisteriopintoihin. Sosiaalityön laitoksella on kannustettu häntä jatkamaan opintojaan.
Juha on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja sosiaaliturvasta. Hän on työskennellyt sosiaalialalla. Opiskelu on laajentanut osaamista erilaisissa luottamustehtävissä ja lisännyt ammatillista pätevyyttä. Tällä hetkellä hän toimii opetustehtävissä.

Juha kokee nykyisen yliopistotutkinnon mielekkääksi, koska aikaisempi yliopistotutkinto antaa mahdollisuuden siirtyä suoraan maisteriopintoihin, kunhan on perus- ja aineopinnot suoritettuna. Avoimessa yliopistossa niiden opiskelu on mahdollista.

Juhan opiskelua on ohjannut hänen sisäinen motivaationsa. Ulkoisilla tekijöillä ei ole ollut niin suurta merkitystä. Kaikenlaiseen tutkimukseen perustuva yhteiskunnallinen kirjallisuus on kiinnostanut häntä aina. Vahva perustietämys opintojensa myötä ja se on auttanut soveltamaan opittua tietoa käytäntöön. Se on antanut pohjaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja luottamuselimissä toimimiseen.
Juha ei koe, että oppiminen olisi erilaista aikuisena. Oppiminen kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä on ollut sitä, että ymmärrys on asteittain syventynyt ja näkökulmat ovat laajentuneet.

Juha Tapio on opiskellut useita kieliä kansalaisopistossa. Saksan kielen kurssi on juuri meneillään. Hän kokee kielitaidon tärkeäksi pääomaksi. Vieraisiin kulttuureihin pääsee parhaiten tutustumaan kun osaa maan kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen ja on käynyt tutustamassa muun muassa ruotsalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Häntä harmittaa, että Suomessa on vähennetty kielten opetusta koulussa.

Kaiken kaikkiaan Juha on sitä mieltä, että hän on valinnut itselleen oikeita opintoja ja tutkintoja. Hän on kokenut suurta tyydytystä uusien asioiden oppimisesta. Ajan vähyys aktivoi häntä tekemään tiukkojakin opiskeluaikatauluja ja hän on pyrkinyt pysyttäytymään suunnitelmissaan.

Juhan mottona ja kannustuksena opiskeluun on ”että opiskelu kannattaa aina”. Opintoja voi opiskella kansalais- ja työväenopistoissa. Yliopistossakin on yksittäisiä kursseja tai perusopintokokonaisuuksia, jotka antavat paljon uutta tietoa. Itse hän ajattelee, että voisi vielä opiskella monikulttuurisuutta käsittelevän opintokokonaisuuden.

Lisätietoa:
Lapin ammattikorkeakoulun Avoin ammattikorkeakoulu Jonna Löf puh. 040 708 0724 www.lapinamk.fi/avoinamk
Lapin yliopiston avoin yliopisto Anne Kautto puh. 0400 543 174
www.ulapland.fi/avoin

Vastaa