Kirjoittajat:
Anja Mikkola, ESH, ThM, lehtori, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Kemi, Lapin ammattikorkeakoulu
Annette Sjöman, FiM, lehtori, OPO, Hyvinvointipalveluiden osaamisala, Kemi, Lapin ammattikorkeakoulu

 

Kirjoittajat osallistuivat The 4th Forum for Nurse Educators tapahtumaan, Viron Tartossa. Tapahtumassa esiteltiin Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Euroopan sairaanhoitajakoulutusta eri osa-alueineen sekä hoitotyön opetuksen kehitysnäkymiä ja -haasteita. Toimintaympäristön muutokset ja hoitotyön kehittyminen mm. teknologian osalta vaativat muutoksia koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Foorumin aihealueita olivat Sairaanhoitajaopiskelijoiden kompetenssit ja kvalifikaatiot, Autenttiset oppimisympäristöt – vastavalmistuneen sairaanhoitajan osaaminen ja vaadittavat kompetenssit, Innovatiiviset opetus ja oppimismenetelmät sekä Valmistuneiden sairaanhoitajien hoitotyön koulutus/kouluttautuminen ja uralla eteneminen. Artikkelin kirjoittajien esitys käsitteli Innovatiivisia opetus ja oppimismenetelmiä.  Esityksessä esiteltiin lyhyesti LOVO-hanketta ja oman pilotin toteuttamista ja arviointia.

 

LOVO-hankkeen lyhyt kuvaus ja oman pilotin esittely

Hankkeen taustalla on Lapissa tehty kartoitus (Pruikkonen & Saloniemi, 2014). Lapissa pitkien etäisyyksien vuoksi on ollut tarvetta kehittää digitaalisia menetelmiä alueellisen tasa-arvon ja oppimismahdollisuuksien tasapuolisen tuottamisen näkökulmasta. Tässä kartoituksessa oli tuloksena mm., että online – mahdollisuuksien järjestymisestä huolimatta pedagogiset menetelmät eivät ole kehittyneet digitaalisten mahdollisuuksien monipuolistumisesta huolimatta (Pruikkonen & Saloniemi, 2014.) LOVO-hankkeessa on mukana toimijoita usealta eri koulutusalalta ja -tasolta. Kirjoittajat ovat mukana tässä hankkeessa yhden pilotin toteuttajina. Tässä pilotissa oli tavoitteena saada opiskelijoiden oppimisen apuvälineeksi alustava kysymyspankki, jota voi käyttää monipuolisesti oppimisen mahdollistajana ja jota voi laajentaa uusien opiskelijaryhmien kanssa. Samalla oppija siirtyy aktiiviseksi osallistujaksi ja kehitettyjen kysymysten ja kysymyspankin koekäyttäjiksi.

 

Pilottiin osallistuneet opiskelijat opiskelevat Lapin AMK:n sekä suomenkielisessä että kansainvälisessä sairaanhoitajakoulutusohjelmassa sekä terveydenhoitajakoulutuksessa Kemin kampuksella.  Tuloksena voi todeta, että oppijat saatiin innostumaan ja osallistumaan kysymyspankin kehittämiseen ja tuotettujen testien koekäyttämisestä osana omaa oppimistaan. Opiskelijoiden palaute oli suurimmaksi osaksi positiivista uuden toimintatavan käyttöönotosta ja mm. kansainvälisen ryhmän opiskelijat pyysivät lisää testikysymyksiä, että he voisivat oppia sitä kautta enemmän ja pidemmälle. Valitettavasti kysymyspankki ei ole vielä niin laaja, että sen voisi ottaa opiskelumateriaalina käyttöön. Sinänsä hyvä kehitysidea laittaa kysymyspankin kysymykset ryhmittäin siten, että opiskeltuaan jonkin osan oppimiskokonaisuudesta heille tulisi ko. aiheesta testikysymykset ja nopea palaute oppimistuloksista. Samalla tavalla on jo nyt suomenkielisillä opiskelijoilla valtakunnallisella tasolla pienehköjä oppimiskokonaisuuksia ja niistä lopussa testit. Samanlaisia pitäisi saada kansainvälisille oppijoille myös.

 

Foorumista saatu anti

Hoitotyön opettajien osaamisen vahvistaminen nähtiin tärkeänä osana sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä ja tulevaisuuden moninaisten haasteiden kohtaamisessa.  Sairaanhoitajien osaamisen, kompetenssien ja kvalifikaatioiden kehittäminen on keskeinen asia hoitotyön koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ympäröivän yhteiskunnan, elinympäristön ja teknologian muutokset luovat uusia tarpeita valmistuvien sairaanhoitajien osaamisperustaan ja kompetenssivaatimuksiin.

Konferenssissa pohdittiin kliinisen oppimisympäristön merkitystä sairaanhoitajaksi kehittymisessä ja myös terveydenhuoltoalan kansainvälistymisen tuomiin kehittämisvaatimuksiin.  Kirjoittajat saivat selkeää viestiä siitä, miten tärkeää on seurata ympäröivän maailman ilmiöitä ja ottaa käyttöön ja kehittää innovatiivisia opetus ja oppimismenetelmiä. Konferenssin aikana tauoilla sekä coctail – iltatilaisuudessa tuli näkökulmaa siitä, miten samankaltaisia mutta myös erilaisia haasteita hoitotyön opettajien ja käytännön ohjaajien arkipäivän työ pitää sisällään. Foorumin antia oli myös erilaisten ihmisten ja eri työyhteisöissä kehitettyjen työtapojen tiedostaminen ja erilaisten mahdollisuuksien kuuleminen ja näkeminen.

Itse Tarton hoitokorkeakoulun tilat olivat mielenkiintoiset ja siellä oli käytetty luovia tilaratkaisuja. Tässä muutamia kuvia kirjaston hauskasta ympäristöstä, ravintolan pöytien sijoittamisesta kerroksittain kuin auditoriossa ja esim. valaistuksen suunnittelusta anatomisia rakenteita ajatellen.