MATKAILUN TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI)

PALVELUMME

Tarjoamme teille laajan ja monialaisen asiantuntijaverkoston, joka auttaa organisaatiotanne kehittämään toimintaansa eteenpäin. Kokoamme saumattomasti yhteen parhaaseen ratkaisuun tarvittavat asiantuntijat tai palvelukokonaisuudet yrityksellenne, kehittäjäorganisaatioille tai julkiselle sektorille. Yhdistämme palvelutoiminnassamme monialaisesti  eri koulutusaloja, toimijoita, asiantuntijuutta ja osaamista. Koulutusorganisaationa vahvuutenamme on kykymme soveltaa tuoretta tutkimustietoa ketterästi käytännön kehittämistyöhön.
Tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluita:
  • Selvityksiä ja tutkimuksia
  • Työpajoja 
  • Koulutuksia ja sparrausta
Tutustu alla referensseihimme ja ota yhteyttä!

SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET

Taivalkosken matkailun talousvaikutusten selvitys 2021

Tilaaja: Naturpolis Oy

Selvitys koski Taivalkosken matkailun talousvaikutusten selvittämistä tarkasteluvuodelta 2019. Työ sisälsi välittömät

– tulo-

– työllisyys-

– palkkatulo-

– palkkaverotulovaikutukset

Valmis työ luovutettiin tilaajalle toukokuussa 2021.

Selvitys kotimaan matkailun kohderyhmistä 2021

Tilaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Selvitys koski kotimaanmatkailun keskeisten kohderyhmien tunnistamista, joille matkailualan yritykset voi-vat kehittää tuotteita ja palveluita. Selvityksessä avattiin tunnistettujen kohderyhmien kotimaan matkus-tusmotivaatioon ja – päätöksiin vaikuttavia tekijöitä sekä kohderyhmien tarpeisiin vastaavia kehittämistoi-mia. Selvityksessä tuotiin myös esille kotimaan matkailumarkkinoiden koko ja potentiaali. Valmis työ luovu-tettiin tilaajalle helmikuussa 2021. Selvitys on luettavissa osoitteessa: https://julkaisut.valtioneu-vosto.fi/bitstream/handle/10024/162882/TEM_2021_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pyhä-Luoston matkailun talousvaikutusten selvityksen päivittäminen 2019

Tilaaja: Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry

Selvitys koski Pyhä-Luoston (Torvisen, Askan, Luoston, Vuostimon, Pelkosenniemen ja Pyhätunturin postinu-meroalueet) matkailun talousvaikutusselvityksen päivittämistä vuoden 2017 tilastotiedoilla. Työ sisälsi

– välittömät ja välilliset tulovaikutukset

– välittömät, välilliset ja johdetut työllisyys- ja palkkatulovaikutukset

– välittömät, välilliset ja johdetut verotulovaikutukset

– ulkopaikkakuntalaisten omistamien vapaa-ajan asuntojen kiinteistöverotulot

Valmis työ luovutettiin tilaajalle elokuussa 2019.

Keminmaan matkailun tausta-analyysi

Tilaaja: Keminmaan kunta UTU-hanke

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Lapin ammattikorkeakoulu toteutti matkailutoimialan tausta-analyysin. Tausta-analyysi sisälsi seuraavat asiat Keminmaan kunnasta

– alueen matkailutulo vuoden 2017 tilastotiedoilla

– alueen matkailutoimijat

– alueen matkailuyritysten tuotteet

– matkailun tilanteesta yleiskuvan elinkeinona

Valmis työ luovutettiin tilaajalle syyskuussa 2019.

Selvitys lähiruuan ja luonnontuotteiden tilasta ja potentiaalista Tunturi-Lapissa

Leader Tunturi-Lappi ry / Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle – liiketoiminta-mallin konseptointi -hanke

MTI toteutti Leader Tunturi-Lappi ry:n toimeksiannosta selvityksen lähiruuan ja luonnontuotteiden tilasta ja potentiaalista Tunturi-Lapissa (Enontekiö, Kolari, Kittilä, Muonio). Työssä mm. kartoitettiin paikallinen

tuote- ja palvelutarjonta elintarvike/lähiruoka- ja luonnontuotealalla yritysten ja toimijoiden osalta. Selvi-tyksessä laadittiin myös kehittämisohjelma 2018-2023 ajalle. Valmis työ luovutettiin tilaajalle kesällä 2018.

KOULUTUS JA SPARRAUS

Porotilamatkailun turvallisuuskäytänteet

Tilaaja: Suomussalmen kunta

MTI toteutti porotilamatkailun turvallisuuskäytänteet ’Porotilamatkailun kultajyvät’. Ohjeistus on tiivis ja käytännönläheinen siitä mitä laadukkaasti ja turvallisesti toteutetussa porotilamatkailussa tulee huomioi-da. Ohjeistus toimii työkaluna porotilamatkailua suunnitteleville ja sitä harjoittaville henkilöille. Valmis työ luovutettiin tilaajalle keväällä 2017. Ohjeistus on luettavissa osoitteessa: https://paliskunnat.fi/ohjeet_op-paat/Porotilamatkailun_kultajyvat_2017.pdf

Laatukäsikirja

Kittilän Aluelämpö Oy

MTI toteutti laatukäsikirjan Kittilän Aluelämpö Oy:lle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä laadunhal-linnan tueksi. Laatukäsikirjaan liitettiin vuonna 2015 valmistunut Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan oh-jeistus. Valmis työ luovutettiin tilaajalle keväällä 2017.

Anniskelupassikoulutukset ja -testit

Koulutuksessa perehdytään anniskelutoimintaan, alkoholijuomien mainontaan ravintolassa, valvontaan ja sanktioihin, anniskeluluvan myöntämiseen, lupa- ja valvontamaksuihin sekä säädöksiin. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee alkoholilainsäädäntöä sekä omaksuu vastuullisen anniskelun edellyttämän asenteen. Samalla lisääntyy ymmärrys alkoholipitoisista aineista aiheutuvista yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista. Opiskelija voi testin läpäistyään ja 18 vuotta täytettyään toimia anniskelupaikan vastaavana hoitajana. 

Koulutukset ja testit ovat  saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Hygieniapassikoulutukset ja -testit

Hygieniapassikoulutuksissa perehdytään hygieniaosaamisvaatimusten mukaan seuraaviin asioihin: Mikrobiologia ja elintarvikkeiden saastuminen, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, elintarvikehygieniaan liittyvä lainsäädäntö sekä viranomaiset. Koulutus ja testaus perustuvat Elintarviketurvalli-suusviraston (Evira) säädöksiin ja elintarvikelainsäädäntöön. 

Koulutukset ja testit ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Asiakaspalvelukoulutus Santasportille

Tilaaja: Santasport Lapin urheiluopisto

Lapin ammattikorkeakoulu toteutti Santasportin henkilökunnalle suunnatun asiakaspalveluvalmennuksen. Valmennus koostui neljästä moduulista ja siinä huomioitiin asiakaskohtaaminen, asiakaspolku, myynnin ja jakelun kanavat, palautteen käsitteleminen ja vastaanottaminen sekä tarinat ja elämyksellisyys mielikuvan luojana.

TYÖPAJAT

Yhteiskehittämisen työpaja 2022

Tilaaja: Enontekiön kunta, Kehittäminen ja elinvoimatoimiala, Matkailun arvoketjujen kehittäminen -hanke

Työn kohteena oli palvelumuotoilun keinoin toteutettava yhteiskehittämisen ja tuotteistamisen

Työpajan sisällössö huomioitiin mm. tuotteistaminen yhteiskehittämisen näkökulmasta, arvoketjun kehittäminen paketoinnin kautta ja palvelumuotoilun työkalujen käyttäminen kehittämisessä.

Moottorikelkkailun edellytysten kehittäminen osana kestävää luontomatkailua

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut / MOKEMA-hanke

MTI toteutti MOKEMA-hankkeen kohderyhmälle aloitustyöpajan sekä alkukartoituskyselyt kunnille ja matkailuyrityksille. 

Lisäksi MTI toteutti MOKEMA-hankkeen kohderyhmälle viisi työpajaa hankkeen kohdealueella. Työpajoilla pyrittiin selvittämään matkailutoimijoiden kiinnostusta moottorikelkkailuun liittyvään matkailutuotteisiin. Lisäksi aiheena oli väyläverkosto ja siihen liittyvät toiveet. Reittien ja urien ylläpito ja niiden vastuiden sekä kustannusten tahot. Työhön sisältyi työpajojen suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja koonti. Valmis työ luovutettiin tilaajalle touko-kesäkuussa 2018.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä palvelutoimintamme suunnittelijaan ja katsotaan, millä tavoin voisimme yhdessä kehittää toimintaanne!

 

Mirva Tapaninen

Palvelutoiminnan suunnittelija

etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

+358 (0)40 527 6270