Touri Miehelle -hanke

Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi on Touri Miehille – Miesten työ- ja toimintakyvyn  parantaminen Meri-Lapissa. Hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjasta 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja tarkemmin sen erityistavoitteesta 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2018-30.9.2020.

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Suomi näyttäytyy nuorisotakuusta ja muista toimista huolimatta kaikkea muuta kuin esimerkkimaana OECD:n koulutusvertailussa. Etenkin nuorten miesten joutilaisuus on Suomessa lisääntynyt kymmenessä vuodessa, kun se monissa muissa maissa on vähentynyt. Työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut Suomessa. Naiset ovat miehiä koulutetumpia ja työttömissä on enemmän miehiä kuin naisia ja ns. koulupudokkaissa enemmistö on miehiä. Lisäksi miehet käyttävät työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamista tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluista vain kolmasosan, mikä voi osaltaan vaikeuttaa miesten työllistymistä.

Suomalaisten miesten elinajan odote on Pohjoismaiden lyhyimpiä ja eroa suomalaiseen naiseen on noin 6 -vuotta. Hyvinvointieroista miesten ja naisten välillä nousevat esiin esimerkiksi koettu yksinäisyys, terveysongelmat, pienituloisuus ja työttömyys. Meri-Lapin alueen kunnissa sairastavuus ja kansantautien esiintyminen ovat selvästi korkeampaa kuin koko maassa. Alueella on paljon työttömyyttä sekä mielenterveys- ja riippuvuusongelmia.

Tämän hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten syrjäytymisvaarassa olevien miesten työ – ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteeseen päästään tekemällä yhteistyötä julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yhdistysten asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista ja lisätä osallistuvien miesten kouluttautumisvalmiuksia koulutus- ja työuralla etenemiseen sekä heidän hyvinvointiosaamistaan. Palvelujen tarjoajat osaavat kohdentaa työllistymistätukevia palveluja paremmin miehiä huomioivaksi.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään erityisesti miesten parempaan huomioimiseen ja ohjaamiseen palvelujärjestelmässä ja ns. kolmannella sektorilla kouluttamalla vertaisohjaajia ja miesnäkökulmaohjaajia. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat: miestyön näkökulmaan orientoivat seminaarit, koulutusta miestyöhön, miesnäkökulmaosaamista edistävien konsultatiivisten ryhmien perustaminen sekä miesnäkökulma työskentelyn tuominen eri järjestöjen ryhmien toimintaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiedottaen toimenpiteistä ja tulosten levittämiseksi.

Arvioidaan hankkeen lopussa osallistuneiden toimijoiden miestyösaamisen kehittymistä.

Hankkeen konkreettisena tuloksena ovat:

– yhteistyöorganisaatioiden toimijoiden miestyöosaaminen lisääntyy ja koulutusten sekä hankkeessa tuotettujen materiaalien avulla palvelujen tuottajat kykenevät huomioimaan miehet paremmin palveluissaan.

– hankkeeseen osallistuneiden miesten kouluttautumis- ja työllistymisvalmiudet sekä hyvinvointiosaaminen lisääntyvät

– miesten vertaisohjaajakoulutusohjelma kansalaisopistojen ja Lapin Ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan

– miesnäkökulmaohjaajakoulutuksen ohjelma kansalaisopistojen ja Lapin Ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan

– miestyöosaamisen ja materiaalien tuottamisen kautta mahdollistuu koulutuksien räätälöinti eri palveluntuottajille.

Hankkeen kokemuksia, koulutustuotteita ja materiaaleja sekä julkaisuja voidaan hyödyntää koko maassa  miestyöosaamisen lisäämiseksi ja miesten ja naisten välisten hyvinvointierojen kaventamiseksi