Artikkelit, tiedotteet ja lähteet

Hanketyöntekijät kirjoittavat  hanketta käsitteleviä artikkeleita. Julkaisemme ne myös täällä. Artikkelin lopussa on maininta , missä se on julkaistu.

  1. Miehet huomion kohteena Meri-Lapissa

Suomessa on sanonta, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Onneksi tilanne ei ole tämä. Tiedämme myös sen, että kun puhut miehelle, niin mies vastaa ja kun puhut ongelmalle, niin ongelma vastaa. Miehillä on kokemuksia siitä, ettei heitä kohdata palvelujärjestelmässä kokonaisvaltaisesti. Samansuuntaisia kokemuksia miehillä on myös erilaisissa auttamisjärjestelmissä. Mies kokee jäävänsä ulkopuoliseksi perheen asioiden käsittelyssä.

Jani Kaaro kirjoittaa artikkelissaan Miehellä on väliä: ”Suomalainen mies hellii mielessään pärjäämisen ihannetta. Miehen on kestettävä mikä eteen tulee, eikä apua haeta ennen kuin pää on täysin sekaisin. Koska olet elämäsi tärkein mies, haluat varmasti pitää huolta terveydestäsi ja elää pitkän hyvän elämän. Itsestä välittäminen alkaa lapsuudessa. Pohjana on turvallinen kiintymyssuhde vanhempiin. Kun lapsi kokee, että joku lähellä oleva ihminen välittää hänestä, hänkin oppii välittämään itsestään”

Lapin Ammattikorkeakoulussa on alkanut ESR:n rahoittaman hanke: Touri Miehille – Miesten työ-ja toimintakyvyn parantaminen Meri-Lapissa. Hankkeessa vahvistetaan eri ikäisten miesten työ-ja toimintakykyä lisäämällä heille osallistumisen mahdollisuuksia parantaa miesten omia taitoja pitää huolta hyvinvoinnistaan. Hanke käynnistyi 1.8.2018 ja jatkuu 30.9.2020 saakka. Hanke on jatkoa vuosina 2015-2016 toteutetulle Miehinen juttu- hankkeelle.

Hankkeessa vahvistetaan eri-ikäisten työttömien miesten osallisuutta ja hyvinvointisosaamista sekä työ- ja toimintakykyä. Hankkeessa ovat toisena kohderyhmänä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen, työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden henkilöstö sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimijat. Tavoitteeseen päästään tekemällä yhteistyötä julkisen sektorin, kolmannen sektorin asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Miesten kanssa toimivien tahojen miestyöosaamiseen orientaatio laajentuu yhdessä toimimalla ja keskustelemalla eri asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa järjestetään miehille ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta sekä koulutusta. Ammattiryhmille on järjestetty nyt maaliskuussa kaksi seminaaria. Koulutuspäivien ja ryhmien avulla kehitetään ammattilaisten miestyönosaamista. Miestyönosaaminen vaatii asiaan syventymistä ja keskustelua organisaation rakenteista ja kulttuurista. Seminaareja on joka lukukausi hankkeen ajan.

Mies, nuori tai vanhempi, tule mukaan toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä meihin. Hankkeen toimijat ovat: projektipäällikkö Birgit Mylläri ja hanketyöntekijät Timo Marttala ja Tarja Lipponen.

Tarja Lipponen

lehtori, Lapin AMK

tarja.lipponen@lapinamk.fi

Artikkeli on julkaistu 17.4.2019 Lounais-Lappi lehdessä

2. SUKUPUOLITIETOISUUTTA TARVITAAN

Kouluissa useimmat alisuoriutujat ovat poikia. Enemmistö koulupudokkaista on miehiä. Usein avioerot tulevat miehille puun takaa ja saavat monen miehen ajautumaan nariseville jäille, jolloin hukkumisen uhka on todellinen. Työttömyys lyö psyykkisesti tylysti etenkin keski-ikäisiä miehiä.

Monet miehet näkevät miehisyyden vahvana toiminnallisuutena, vahvana työorientaationa, kyvykkyytenä selvitä itse. Yhä edelleen törmää usein tilanteisiin, joissa miehet haluavat näytellä kovaa jätkää. Monelle miehelle on tärkeää hallita tunteita, kasvojen menettämistä pelätään. Kovan miehisyyden pakonomainen varjelu on raskasta puuhaa. Vaikeus ilmaista tunteita voi osaltaan selittää mm. opiskeluun liittyviä vaikeuksia, yleistä syrjäytymistä.

Sukupuolikysymysten tarkastelun aktivoituminen, monipuolistuminen voi vaikuttaa vapauttavasti miehiin jolloin he näkevät viisaaksi päästää irti elämää kapeuttavista miesrooleista. Olennaista on ymmärtää, että miehellä on monia useita tapoja toteuttaa miehisyyttään ja jokainen mies on tosi mies. Ahtaista miesrooleista irrottautuminen mahdollistaa parempaa elämänlaatua.

Lapin Ammattikorkeakoulu toteuttaa Touri-Miehille hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien miesten työ- ja toimintakykyä. Tavoitteena on myös lisätä eri toimijoiden miestyöosaamista. Miestyöosaamisen lisääminen esim. sote palvelujärjestelmässä mahdollistaa parempaa osumatarkkuutta miesten tarpeisiin vastaamisessa. Sukupuolitietoisuuden lisääminen on yksi varteenotettava keino lisätä palvelujen tehokkuutta.

Timo Marttala ,

lehtori Lapin AMK

timo.marttala@lapinamk.fi

Artikkeli on julkaistu 8.5. 2019 Lounais-Lappi lehdessä

3.  MIESTEN KOHTAAMINEN 

Meri-Lapin alueella meneillään olevassa ESR:n rahoittamassa Touri Miehille -hankkeessa huomio kohdistuu miehen koko elämänkaareen. Yhdessä miesten, julkisten palvelujen tuottajien sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa pohditaan poikien ja miesten elämään sekä heidän kohtaamisia. Pohditaan miksi koululainen särkee koulussa paikkoja ja kiroilee, miksi lapsi ei tule kouluun, miksi työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut maassamme?

Keskusteluissamme on noussut toistuvasti esille yksinäisyys ja kohtaamattomuus. Ammatillisessa vuorovaikutuksessa olennaista on, että onnistutaan luomaan ilmapiiri, jossa asiakas kokee tulleensa aidosti kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Työllisyyspalvelujen palveluohjaaja Katri Kujala haastoi Työttömyys elämäntilanteena koulutuspäivänä 19.3.2019 henkilöstön ammatilliseen kohtaamiseen asiakastyössä. Hänen asiakkaistaan suurin osa on miehiä. Hän kuvasi alustuksessaan, että jokaisella työttömällä on oma tarinansa ja jokainen pitää ottaa yksilönä, kohdata aidosti.

Palvelujen tuottajat usein vaativat asiakkaalta luottamista ja motivaatiota. Asiakkaalla on oikeus odottaa tätä samaa myös palvelujen tuottajilta. Asiakkaiden pitää päästä aikaisemmin tiiviimmän tuen piiriin ja heitä tulee kuulla herkemmin. Mitä pidempään asiakkaat pyörivät palveluissa sen ”vaikeampia” asiakkaita viranomaiset heistä tekevät.

Kujalan kuvaamaa varhaisenpuuttumisen tarvetta, kohtaamisen kehittämistä ja palvelujen tuottajien sitoutumista rinnalla kulkijaksi pojat tarvitsevat kouluissa ja miehet elämänsä solmukohdissa.

Touri Miehille –hankkeen eri toimenpiteissä ja koulutuksissa yhdessä palvelujen tuottajien ja asiakkaiden sekä asiantuntijoiden kanssa keskustelemalla miesten ja poikien kokemuksista kehittyy poika- ja miestyöosaamista ammatilliseen kohtaamiseen. Osallistumalla hankkeen toimenpiteisiin miehet saavat välineitä oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Birgit Mylläri

lehtori  Lapin AMK:n

birgit.myllari@lapinamk.fi

Artikkeli on julkaistu 15.5. 2019 Lounais-Lappi lehdessä

4. YHDENVERTAISUUTTA TERVEYDENHUOLTOON

Meri-Lapin alueella meneillään olevassa ESR:n rahoittamassa Touri Miehille -hankkeessa on työttömien kanssa keskustelussa tullut esille suuri pettymys KELA:n eläkepäätöksistä. Jotkut kokevat terveydentilansa vuoksi kykenemättömiksi ottamaan vastaan työtä, mutta KELA:n asiantuntijalääkärit kumoavat heille lausunnon kirjoittaneiden lääkäreiden arviot. Ihmetellään miten lääkäri, joka ei näe potilasta voi hylätä papereiden perusteella lausunnon.

Kuntoutuslääkäri Raija Kerätär toi esille näkökulmia KELA:n päätöksiin Touri Miehille –hankkeen Työttömyys elämäntilanteena koulutuspäivänä. Eläkettä ei voi myöntää, jos diagnostisia tutkimuksia tai hoitotoimia ei ole tehty riittävästi. Hänen mukaansa suuri osa hylkäävistä eläkepäätöksistä näyttää johtuvan siitä, ettei työkyvyn arvioinnissa olleita työttömiä potilaita ole tutkittu, hoidettu tai ohjattu kuntoutukseen asianmukaisesti. Työttömien potilaiden hakemuksia hylätään tämän takia enemmän kuin työssä olevien. Terveydenhuollon lain yhdenvertaisuuden periaate ei työttömien kohdalla toteudu. Heidän työ- ja toimintakyvyn arviointiin ei paneuduta yhtä perusteellisesti kuin työssä olevien.

Työllistyminen edellyttää yksilöltä oman arjen ja päivärytmin hallintaa, toimintakykyä ja kykyä osallistua ja toimia erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Tämän kaiken arviointi vaatii pitemmän ajan kuin tavanomainen lääkärin vastaanottotilanne antaa mahdollisuuden. Terveystilan arviointi on yksi osa arviointia. Potilaan kokonaisvaltainen työ- ja toimintakyvyn arviointi edellyttää moniammatillista yhteistyötä palveluverkoston kanssa.

Terveydenhuollonlain mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja kuntoutusmahdollisuuksista. Henkilö on ohjattava tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin, sosiaali-, työhallinto- tai opetusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen järjestäjän palvelujen piiriin. Palveluverkostoon tarvitaan koordinoivaa johtamista ja yhteistyötä.

Apua tarvitsevaa ei saa jättää yksin eksymään ja masentumaan palvelujen tuottajien viidakkoon.

BIRGIT MYLLÄRI lehtori   Lapin AMK   www.tourimiehille.fi

Artikkeli on julkaistu Lounais-Lapissa 15.6.2019

5.TYÖNTEKIJÄ TSEMPPAA NUOREN TYÖVIREESEEN

Meri-Lapin alueella on meneillään ESR:n rahoittama Touri Miehille -hanke. Yhteistyössä Tornion Työvoimalasäätiön ja Kemin Työllisyyspalvelun työntekijöiden kanssa on tullut esille työntekijöiden merkittävä koordinoiva työ asiakastyössä. Jos esimerkiksi nuorelta on mennyt opiskelupaikka sivu suun ja arkiasioiden hoitamisessa on ongelmia. Silloin työntekijä voi auttaa pääsemään uudestaan elämään kiinni. Nuoren kanssa pohditaan yhdessä, miten ajautuminen yhteiskunnan ulkopuolelle voitaisiin välttää ja mitä se merkitsee hänelle.

Asiakkaita autetaan esimerkiksi talousasioissa, asuntoasioissa, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa. Asiakkaiden kanssa suunnitellaan hänen jatkopolkuaan kohti opintoja, työelämään ja vahvistetaan työnhakutaitoja. On tärkeää, että elämisen perusedellytykset on turvattu. Työvoimalasäätiön työpajoissa voi kokeilla erilaisia työtehtäviä. Työpajoissa karttuvat hyvät työelämän valmiudet. Samalla etsitään itselle päivärytmiä. Jos on ollut pitempään pois arkisista toiminnoista, rytmi on voinut mennä sekaisin.

Työtä tai koulutuspaikkaa vailla olevat päätyvät auttavien työllisyyspalveluiden piiriin monia eri teitä, työvoimatoimiston, sosiaalitoimen, mielenterveyspalvelujen, a-klinikan tai KELA:n kautta. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä Kemin Kohtaamoon, Tornion Työvoimalasäätiöön tai Touri Miehille hankkeeseen. Nuoren läheiset voivat tukea ja ohjata nuortaan palvelujen piiriin. Tavoitteena luoda positiivista mieltä nuorille. Vaikka tilanne näyttäisi työmarkkinoilla vaikealta, kannattaa kuitenkin hakea töitä ja kehittää omia valmiuksiaan. Lisäksi piilotyöpaikkoja on aina ja vain osa työpaikoista on julkisesti avoinna te-palvelujen sivuilla tai työmarkkinatorilla.

Työntekijöiden kanssa arvioidaan kokonaisvaltaisesti fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet, työ ja toimintakyky sekä mahdolliset yksilön hoito- ja kuntoutuspalvelujen tarpeet. Näin asiakas saa tuekseen laajan asiantuntijaverkoston osaamisen. Asiantuntijaverkostoon kuuluu sosiaalityöntekijä, joka tietää sosiaalietuuksista ja antaa tukensa Kelan asioinnissa. Siihen kuuluvat kuntoutustiimin lääkärit, mielenterveyden työntekijät, terveydenhoitajat. Työntekijä on tässä palveluverkostossa asiakkaan kanssa rinnalla kulkija. Hän ei jätä asiakasta yksin.

Yhteydenotto työllisyyspalveluihin ei ole milloinkaan turha. Päätöksen tekemistä saattaa vaikeuttaa käsitys, että tukea tarvitsevat vain syrjäytymisriskissä olevat. Me ihan jokainen tarvitsemme yhteiskunnan rakentamaa turvaverkkoa jossakin vaiheessa elämää. Asiaa ei osata ajatella kuten kuntosalille menoa tai jonkin liikuntaharrastuksen aloittamista, että sen voi tehdä koska vain. Ei tarvitse odottaa niin kauan, että toteaa olevansa hukassa tulevaisuuden suunnitelmien kanssa. Onneksi nykyään yhä useampi osaa ajatella ennakkoluulottomasti, että elämän valintojen käsitteleminen asiantuntijoiden kanssa ei ole sen kummempaa – eikä ainakaan hävettävämpää – kuin fyysisen terveyden ylläpitäminen.

Kynnys ohjauksen hakemiseen työ- ja toimintakyvyn edistämiseen madaltuu asiallisen informaation kautta. Meri-Lapin alueen Kemin Työllisyyspalvelujen palveluohjaajat ja Tornion Työvoimalasäätiön yksilövalmentajat koordinoivat asiantuntevasti palveluja tarvitsevia. Muutamasta avaavasta keskustelusta voi olla hyötyä, kunhan uskaltautuu ottamaan yhteyttä jo ennen kuin elämä puuroutuu mielessä työtä ja koulutuspaikkaa miettiessä.

BIRGIT MYLLÄRI Lehtori Lapin AMK www.tourimiehille.fi 

Artikkeli on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä 21.8.2019

6. HUOMIO MIEHEEN

Lapin ammattikorkeakoulun Touri Miehille -hanke järjesti perjantaina 24. tammikuuta miestyön foorumin Kemissä. Tapahtuma oli lähtölaukaus miestyön verkostoitumiselle Meri-Lapissa.

Miestyöllä tarkoitetaan hyvinvointityötä, jossa huomioidaan miehen ominaislaatu ja miestapaisuus työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Miestyössä huomioidaan sukupuoliin liittyvät käsitykset ja sterotypiat sekä työntekijän sukupuoli. Miesten asiakkuus ja miesten kanssa työskentely on kiinteä osa perustyötä. Miesten hyvinvointiin keskittyminen kaventaa sukupuolten välisiä hyvinvointieroja. Mies itse on miestyössä aktiivinen osapuoli ja oman näkökulman esille tuoja. (www.miessakit.fi)

Kemin miestyön foorumin tavoitteena on käynnistää miestyötä tekevien verkoston toiminta Meri-Lapin alueella. Vinkkejä ja asiantuntija-apua tarjosivat muiden muassa Oulun kaupungin miestyöverkoston perustajajäsen ja seurakunnan työntekijä Kari Rekilä ja Lapin ensi- ja turvakodista miestyöntekijä Jari Harju Rovaniemeltä. Linjoja pitkin oli mukana Visa Kuusikallio Miessakit ry:stä Helsingistä. Miessakit ry:n toiminta on viitoittanut muutoinkin Touri Miehille hankkeen toimenpiteitä.

Touri Miehille -hanke toimii miesten hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhdessä Meri-Lapin toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä ovat 18-64 vuotiaat työttömät sekä heidän kanssa toimivan viranomaisverkoston työntekijät.

Projektipäällikkö Birgit Mylläriä kiinnostaa erityisesti keinot ehkäistä nuorten miesten syrjäytymistä. Kenttä on haasteellinen eikä vähiten siksi, että syrjäytynyt nuori ei läheskään aina koe olevansa syrjässä. Viranomaisten näkökulmasta syrjäytymisvaarassa oleva ei ole opiskelemassa, töissä eikä armeijassa.

Julkisen sektorin työntekijöistä on valtaosa naisia. Birgit Myllärin mukaan meidän naisten on aiheellista pohtia omaa henkilökohtaista mieskuvaa. Työntekijän on hyvä olla tietoinen omista asenteistaan ja rooliodotuksistaan ihmisten kohtaamisessa. Auttajan mieskuva syntyy kulttuurista, henkilökohtaisesta historiasta ja siitä taustaorganisaatiosta, jossa on töissä. Esimerkiksi lastensuojelun kriisipäivystyksessä ja lasten harrastustoiminnassa tapaa erityyppisiä miehiä. Kohtaamistilanteissa osapuolten käsitykset miehistä konkretisoituvat sanoin ja teoin. Ne vaikuttavat avun hakemiseen ja saamiseen liittyvään työskentelyyn. Mieskuvan tarkastelun ja kehittämisen avulla voidaan edistää miesten toimintakykyä ja hyvinvointia.

Lapissa on vain yksi mies, joka tekee päätoimisesti miestyötä. Tämän vuoksi eri yhdistyksissä, säätiöissä ja julkisella sektorilla miesten kanssa työskentelevät voivat saada verkostomaisesta työskentelystä erityisosaamista ja tukea sekä työhön että työssäjaksamiseen. Miesnäkökulma kytkeytyy osaksi organisaatioiden perustyötä ja miesten avun saaminen taataan.

Miestyön foorumiin osallistui liki kaksikymmentä työntekijää eri organisaatioista Meri-Lapissa. Osallistujia oli muun muassa Poliisista, Kemin seurakunnalta, Keminkammarista, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä, Toivola-Luotola Setlementistä, Keminmaan Rantatuvasta ja Tornion työvoimalasäätiön starttipajalta, Lapin ammattikorkeakoulusta sekä Touri miehille hankkeen ohjausryhmän jäsen Torniosta.

Touri Miehille

Touri Miehille – Miesten työ- ja toimintakyvyn parantaminen Länsi-Pohjassa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri ikäisten miesten työ – ja toimintakykyä sekä edistää heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiosaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä miesten kanssa toimivien eri tahojen miestyöosaamista.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta.

Verkkosivu: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet?RepoProject=222628

Facebook-sivu: https://www.facebook.com/tourimiehille/

www.tourimiehille.fi

Kirjoittaja BIRGIT MYLLÄRI  ja LOHI HELI  LapinAMK 27.1.2020 julkaistu Facebookissa.

7. KOHTAAMISIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Lapin Ammattikorkeakoulussa on meneillään Touri Miehille-hanke. Hanke on alkanut 1.8.2018 ja se on toiminut Meri-Lapin alueella. Hankkeen tarkoituksena on ollut vahvistaa eri -ikäisten miesten työ ja toimintakykyä. Toisena tavoitteena on ollut lisätä miesten kanssa toimivien tahojen miestyönosaamista.

Hankkeen toiminnan aikana meille hanketyöntekijöille on vahvistunut ajatus kohtaamisen merkityksestä asiakastyössä. Meillä Suomessa erilaisten tilastojen ja kyselyjen valossa näkyy poikien ja miesten syrjäytyminen. Pojat pärjäävät koulussa tyttöjä heikommin ja he keskeyttävät opintonsa herkemmin. Sanotaan, että mies ja nainen ajattelevat eri tavoin ja lähestyvät asioita ja ongelmia eri tavoin. Suurin osa sosiaali- ja terveysalan ja opetustoimen henkilökunnasta on naisia. Tulevatko pojat ja miehet kohdatuksi palvelujärjestelmässä tavalla, joka palvelee heitä poikina ja miehinä? Tämä on asia, jota olemme hankkeen kuluessa miettineet ja järjestäneet tilaisuuksia, jossa asiaa on käsitelty. Ryhmä ja yksilötapaamisiin osallistuneet miehet kertovat kohtaamisen merkityksestä. He haluavat tulla kuulluksi ja kohdatuksi omina persooninaan. Heillä on kokemuksia hyvistä kohtaamisista, joissa he ovat saaneet hyvää palvelua ja asiat ovat edenneet. On myös kertomuksia, joissa asiat pitää hoitaa verkossa ja odottaa päätöksiä kohtaamatta ketään kasvotusten. Niissä tilanteissa osa jättää asian hoitamatta ja vaikeudet kasautuvat entisestään. Henkilökohtaiset tapaamiset on koettu parhaiten asiakasta palveleviksi. Siinä on mahdollisuus kysyä ja saada vahvistusta omalle toiminalle.

Pojilla ja miehillä on tilanteita, joissa tarvitaan hyvää moniammatillista yhteistyötä. Vaikeudet saatetaan havaita jo neuvolassa ja ne jatkuvat koulussa ja myöhemmin työelämässä. Lapsi ja nuori ei kuitenkaan aina saa aikuisen tukea vaikeuksiinsa ja syrjäytymisen kierre alkaa. Huolen puheeksi ottaminen ja varhainen puheeksiotto kannattaa aina. Se edistää kunnissa toimintakulttuurin muutosta ja parantaa henkilöiden selviytymistä. Samaa toimintamallia tarvitaan myös aikuisten kohdalla. Työttömyys, sairaudet ja erilaiset haastavat elämäntilanteet ovat niitä, jotka saattavat vaikeuttaa ihmisen elämää erittäin paljon. Niihin tilanteisiin tarvitaan ammattilaisten aitoa kohtaamista ja tilanteenlukutaitoa.

19.3.2020 järjestetään seminaari, jonka aiheena on KOHTAAMISIA JA MAHDOLLISUUKSIA. Seminaarissa kuullaan kokemuskouluttaja Ville-Veikko Kovasen kertomus omasta polustaan otsikolla Elämänmakua. Maahanmuuttajan arkea Meri-Lapissa valottavat Maahanmuuttaja Ohjaamon henkilökunta ja Unto Matinlompolo luennoi miesten osallisuudesta ja kohtaamisista asiakkuuksissa. Terve tuloa mukaan Lapin Ammattikorkeakoululle Tietokatu 1, 94600 Kemi. Tilaisuus alkaa klo 8.30. Ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautumislinkin löydät www.tourimiehille.fi sivustolta. Sieltä näet myös mitä hankkeen tapahtumia on tulossa ja meneillään.

Tarja Lipponen

Lehtori, Lapin Ammattikorkeakoulu

Lähetetty 9.3.2020 Lounais-Lappi lehteen. Juttua ei julkaistu, ja kyseinen  tilaisuus piti perua koronatilanteen vuoksi.

 

8. MIEHELLE KUULUU HYVÄÄKIN

Miesten odotetaan usein toimivan tiettyjen normien mukaisesti työmarkkinoilla, pukeutumisessa, vapaa-ajalla, parisuhteessa. Odotusten mukaan toimimista eli tavallisuutta pidetään normaalina. Epätyypillisyyttä pidetään jopa poikkeavana. Mediassa on näkyvästi esillä menestyvät miehet. Menestyvään mieheen liitetään valtaa, rahaa, hieno asunto, kiinnostava työ, kaunis vaimo, menestyvät lapset, menestyvät ystävät, itsevarmat mielipiteet, vahvaa tekemistä.

Mieskuva on kuitenkin alkanut muuttumaan, moninaistumaan. Pojilla, miehillä on nykyisin paremmat mahdollisuudet toteuttaa itsensä näköistä elämää. Feminiinisyyttään korostava mies törmää yhä edelleen ennakkoluuloihin, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Yhä useampi mies ymmärtää, että herkkyyden kautta mahdollistuu isoja, merkittäviä, myönteisiä asioita. Lapsia hoitava mies ei ole enää erityisen tarinan aihe, ehkä toisinaan perusteettoman sankaritarinan aihe. Feministit ovat tehneet paljon hyvää miehillekin, naisten aseman lisääntyvän tarkastelun myötä myös miesten aseman tarkastelu on lisääntynyt, joka on osaltaan mahdollistanut mieskuvan moninaistumisen.

Miesten elämää tarkasteltaessa katse kohdistuu herkästi ongelmiin kuten yletön viinanjuonti, väkivaltaisuus, koulutuksesta putoaminen, parisuhdemarkkinoilla syrjään jääminen, naisia aikaisempi viikatemiehen kohtaaminen. Poikalapsen syntymätodistukseen voitaisiin kirjoittaa varoitus syrjäytymisvaarasta.

Kaikesta huolimatta moni mies elää ryhdikkäästi itsensä näköistä elämää, on varsin tyytyväinen työhönsä, avioliittoonsa, avoliittoonsa, yksin elämiseen, avioeron jälkeiseen elämään, harrastuksiinsa, lapsiinsa eli ihan sujuvasti kulkee. Miehistä puhuttaessa olisi perusteltua alkaa korostamaan enemmän näitä miesten elämään liittyviä myönteisiäkin asioita. Myös sukupuolikysymysten perusteettomasta vatvomisesta olisi hyvä päästä eroon. Lapin ammattikorkeakoulun Touri Miehille-hankkeessa edistämme miestyöosaamisen jalkautumista alueellemme. Toimiva miestyö avaa ovia kohti tyytyväisempää miehenä olemista.

Mieskään ei selviä elämästä hengissä, mutta moni mies selviää siitä riittävän hyvin.

Timo Marttala

Lehtori

Lapin ammattikorkeakoulu

Julkaistu Lounais-Lapissa 20.5.2020

Täältä löydät hankkeelle tehdyt opinnäytetyöt ja kehittämistehtävät:

Alaviippola ja Kinnunen ONT  käsittelee 5-6 luokkalaisen mielen hyvinvointia.

Tämän työn pohjalta Jenni Alaviippola on toteuttanut  kehittämistehtävän varhaisen puuttumisen näkökulmasta.  Digitarinat  (9 kpl) käsittelevät aihetta: Miten voit ylläpitää ja huolehtia mielen hyvinvoinnistasi. Tässä linkki digitarinoihin:

 

Aikoniemi MIrva ja Lehtinen Juuso ONT  K 2020 linkki  työhön: Opinnäytetyö käsittelee miesten kokemuksia isyyden hyvinvoinnista

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333184/Opinnaytetyo_Miesten_kokemuksia_isyyden_hyvinvoinnista.pdf?sequence=2

 

9. HOITOSUOSITUS MIESTEN JA POIKIEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

Amerikan psykologinen yhdistys on julkaissut elokuussa 2018 ensimmäisen hoitosuosituksen miesten ja poikien kanssa työskenteleville. Miesten hoitamiseen erikoistunut psykoterapeutti Lauri Mannermaa arvioi, että siitä hyötyy myös Suomessa miesten ja poikien kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Miesten ja poikien kohtaaminen on monitahoinen ja -kerroksinen ilmiökenttä. Kohtaamisen tulokulmia on monia, joita työntekijän on tarkasteltava miesten ja poikien kohtaamisessa.  Eri kulttuurissa ja ikäryhmissä vallitsee erilaisen miehen mallin vaatimukset. Yksilöt rakentavat identiteettiään miehenä koko elämänsä ajan eri tilanteissaan. Millaisia rooliodotuksia miehillä ja pojilla on toisiaan kohtaan? Miten miehiä tuetaan perinteisestä rahaa hankkivasta vanhemmasta hoivaavaan isyyteen? Miten koulutuksissa ja eri palveluissa edistetään yksilönä, poikana ja miehenä kasvua terveelliseen elämään heidän erityisyys huomioiden?

Vaikka miehen malli vaihtelee eri kulttuureissa, perinteisesti miehiltä odotetaan esimerkiksi heikkouden peittämistä, asioiden aikaansaamista, naiselliseksi käsitettyjen ominaisuuksien välttämistä sekä riskien ottamiskykyä ja -halua.  Yleisesti on todettu kuten myös Touri Miehille hankkeessa, että miehet puhuvat mieluiten tekemisistä, taloudesta ja yhteiskunnallisista asioista.

Yleisesti ajatellaan miehillä olevan taloudellista ja seksuaalista valtaa. Tästä etuoikeutetusta asemasta huolimatta miehillä on enemmän vaikeuksia kuin naisilla. Miehet kuolevat nuorempina. Heillä on enemmän sydänsairauksia, väkivaltaa ja itsemurhia kuin naisilla. Voiko olla, että perinteinen miehen rooli pitää miehiä vankeina? Tiukasti perinteisen miehen mallin omaksuneella heikkouden peittäminen saattaa johtaa välttelyyn hakea apua. Touri Miehille hankkeen toimenpiteissä on tuettu osallistujia terveyden edistämiseen.  Tämän suhteen on kuitenkin todettu, että työttömille ei ole terveydenhoito niin hyvin organisoitu kuin työssä käyville.

Nykyään on onneksi miehillä kaveriporukoita, joissa voidaan puhua jopa tunteista. Touri Miehille hankkeessa on keskusteltu miehen roolin havaituista muutoksista. Miehiä näkyy nykyään enemmän lapsen kanssa neuvolassa ja jotkut ovat alkaneet käyttää jopa vanhempainvapaita. Kuitenkin miesten hoitamiseen erikoistunut psykoterapeutti Mannermaa sanoo, että perinteinen miehen rooli on hankala myös niille, jotka poikkeavat odotuksista. He kuitenkin peilaavat itseään niihin ja arvioivat sitä kautta omaa kelpaavuuttaan miehinä. Roolien tunnistaminen antaa mahdollisuuden vapautua niistä. Mitä vähemmän ennakko-odotuksia miehiin ja hyväksyttyyn maskuliinisuuteen kohdistuu, sitä vapaammin jokainen mies voi olla oma itsensä. Se puolestaan lisää hyvinvointia monin tavoin, toteaa Mannermaa.

Kirjoittaja Birgit Mylläri

lehtori Lapin AMK Touri mielille -hanke. www.tourimiehille.fi

Julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä 27.8.2020