AISTIHUONE

Aistihuoneessa simuloidaan teknologian avulla aisteja eri tavoin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset työskentelevät erilaisten asiakkaiden kanssa, ja aistihuoneessa voidaan tuottaa aisteihin perustuvia elämyksiä eri asiakasryhmille (esim. fyysisiä tai muita haasteita omaaville asiakkaille). 

Tilassa käytetään ääniä, valoja, tuulta ja muita kokemuksellisia elementtejä luomaan taustaympäristöä erilaisille toiminnoille. Käytettävissä ovat muun muassa rennot säkkituolit, joissa hierontaominaisuus, laajat screenit, joihin voidaan ladata still- ja videokuvaa. 

Avainsanat: aistisimulaatiot, asiakastyö.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/Sosiaalialan-ymparistot

 

Paikka: Kosmos-talo, Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot: 

Teija Kanto, suunnittelija

040 558 1339 

teija.kanto@lapinamk.fi

ENVI SIMULAATIOKESKUS

ENVI Simulaatiokeskus on moderni, vuorovaikutteinen TKIO-ympäristö (tutkimus, kehittäminen, innovaatio, ja osaamisympäristö) käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on moniammatillista yhteistyötä ja yksi simulaatiokeskuksen keskeisistä tehtävistä on organisaatioiden ja opiskelijoiden tiimityötaitojen kehittäminen.   

Oppimisympäristö koostuu 12 eri tilasta, joita voidaan hyödyntää itsenäisinä tiloina tai niitä voidaan yhdistellä niin, että kokonaisuus mallintaa erilaisia terveydenhuollon toimintaprosesseja ja palvelukokonaisuuksia. 

ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan. 

Ympäristöt ja sisällöt: sisätautien osasto, kirurginen osasto, tehohoitohuone, leikkaussali, VR -ympäristö, lääkehoitohuone, kotiympäristö, terapiatila, neuvola, synnytysosasto/lastenosasto, vastaanottohuone, debriefingtila ja 7 erilaista simulaattoria. Sähköinen potilastietojärjestelmä, virtuaali- ja simulaatiomallinnukset, pelilliset ympäristöt.  

Käyttömahdollisuudet:  

Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta: pelastaminen, ensiapu ja ensihoito, hätä- ja kriisitilanteet, sairaankuljetus ambulanssilla ja ahtaassa tilassa työskentely, päivystys-, teho- ja leikkauspotilaan hoito, Ammatillinen vuorovaikutus, huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot, ammattieettinen päätöksenteko, terveyden edistäminen ja potilasohjaus

Moniammatillinen tiimityö: monitieteisen tietoperustan syventäminen, kliininen osaaminen, lääkehoito-osaaminen, hoidon ja palvelun suunnittelu, sähköinen, rakenteinen kirjaaminen, kuntouttava työ  

Hyvinvointiteknologian soveltaminen: konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen, etävastaanotto- ja neuvolatoiminta, laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset, kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät  

Simulaatio-oppiminen – in-center ja in-situ simulaatiot:  Potilassimulaattorit (Human Patient Simulators), Näyttelijäpotilaat (Standardized Patient), Virtuaalisen todellisuuden menetelmät (VR, Virtual Reality), Taitojen harjoittelun välineet (Task Trainers), Tietokonepohjaiset simulaatiot (Computer Based Simulation), Uudet hyvinvointiteknologiset laitteet ja sovellukset (Welfare Technology) 

Testaaminen ja Living Lab: uuden teknologian ja prototyyppien testaamiseen todellisessa toimintaympäristössä, tuotteiden käytettävyyden testaus ja käyttäjäkokemuksien kerääminen.

Palvelut: koulutukset ja valmennukset, simulaattoreiden ja tilojen vuokraus, simulaattori + simulaattorin operaattori, opettaja + simulaattorin operaattori, TKI-toiminta (yhteistyö ja hankkeet).  

Avainsanat: sairaala simulaatiot, TKIO, hyvinvointiteknologian testaaminen, living lab, koulutukset ja valmennukset.  

 

Paikka: Rovaniemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot: 

Heikki Erola 

heikki.erola@lapinamk.fi

Frostbit

Frostbit on vuonna 1999 perustettu ohjelmistolaboratorio Rovaniemellä. Laboratoriomme on mahdollista toteuttaa  digitaaliset, pelien ja web puolen ratkaisut. Frostbit laboratorio tekee tiivistä yhteystyötä Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmien kanssa, sekä tarjoaa mahdollisuutta työharjoitteluun. Frostbit nettisivulta löytyy tällä hetkellä kehitteillä olevat projektit, jotka hyödyntävät esimerkiksi virtuaalitodellisuutta ja digitaalisia kaksosia.

Lue lisää: frostbit.fi

Paikka: Rovaniemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot: 

Pertti Rauhala

pertti.rauhala@lapinamk.fi

HYVINVOINTIPYSÄKKI

Hyvinvointipysäkki on monialainen opiskelijoiden avoin oppimisympäristö ja harjoittelupaikka. 

Harjoittelijoina voivat toimia hoitotyön, vanhustyön, sosiaalialan ja fysioterapian opiskelijat. Toiminnan lähtökohtina ovat terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus sekä monitoimijuus.

Hyvinvointipysäkki tuo koulun välineistöä, laitteistoa ja osaamista asiakaskäyttöön. 

Samalla opiskelijat saavat kuvaa yksityisen yrittämisen toimintamallista, sillä opiskelijat saavat osallistua työn suunnitteluun ja toteutukseen. 

Erilaista opiskelijavetoista toimintaa järjestetään myös Hyvinvointipysäkin ulkopuolella, esimerkiksi kouluilla, järjestöjen tiloissa ja palvelutaloissa. Opiskelijat voivat tehdä myös toimintaan liittyviä opinnäytetöitä.  

Palvelut: terveystarkastukset, laboratorionäytteet, tulosten analysointi, hyvinvointianalyysi, ryhmätoiminta, palveluohjaus, ikääntyvien toimintakyvyn arviointi.  

Avainsanat: hyvinvoinnin edistäminen, vanhustyö, hoitotyö, sosiaaliala, fysioterapia, yrittäjämäisyys, monitoimijuus. 

 

Paikka: Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot:

hyvinvointipysakki@lapinamk.fi 

IORT LABORATORIO-INTERNET-OF-ROBOTIC-THINGS LABORATORIO

Robotiikan ja IoT:n tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tutkimus- ja tuotekehityspalvelut elinkeinoelämälle.  

Robotiikan ja autonomisten ajoneuvojen kehitykseen ja testaukseen tarvittavat sovellusalustat ja tarvittavat palvelin- sekä tiedonsiirtofasiliteetit keskitetysti yhdessä paikassa. Laboratorio on varustettu mm. robotiikan, älykkäiden järjestelmien, IoT:n ja sulautettujen järjestelmien tarvitsemilla tutkimus- ja tuotekehitysympäristöillä.  

Käytössä on laaja valikoima valmiita laitealustoja, kattavat sovellusohjelmistot ja oma nopea langaton tiedonsiirtoverkko. Käytössä on myös kiinteä tietoverkkolaboratorio.  

Laboratoriossa ovat IoT ja IoRT tuotekehityksessä vaadittavat mittalaitteistot ja monipuoliset kehitys- ja ohjelmointiympäristöt sähkötekniikan, elektroniikan, sulautettujen järjestelmien sekä mikrotietokonepohjaisten järjestelmien tutkimukseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja simulointiin että prototyyppien valmistukseen (CAE, Computer- Aided Engineering).  

Käytettävissä on mm. piirilevyjyrsin prototyyppipiirilevyjen valmistukseen sekä useita tulostimia 3D-tulostamiseen. Laboratorion yhteydessä toimii tutkimus- ja testauskäyttöön soveltuva sisäinen WLAN- ja kiinteä tietoverkko toimilaitteineen. Paikallisia lyhyenkantaman radioverkkoja ja palvelinympäristöjä voidaan hyödyntää mittausdatan siirtoon ja tallennukseen.   

Avainsanat: robotiikka, IoT, IoRT, älykkäät järjestelmät, sulautetut järjestelmät, TKI – toiminta, mikrotietokonepohjaiset järjestelmät, simulointi, prototyypit, tietokoneavusteinen suunnittelu.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/IoRT

 

Paikka: Rovaniemi 

Organisaatio: Lapin Amk 

Yhteystiedot: 

Tauno Tepsa, lehtori

tauno.tepsa@lapinamk.fi

KOTIYMPÄRISTÖ

Kotiympäristö on kodinomainen tila, jota voidaan käyttää erityisesti seniori- ja vanhustyön palvelujen kehittämisen ympäristönä. Myös sosionomi- ja hoitotyön opiskelijat voivat hyödyntää tilaa kotona tapahtuvan työskentelyn harjoittelemiseen. 

Simulaatioympäristöä voidaan käyttää myös täydennyskoulutuspaikkana, ergonomiakoulutuksiin, osaamisnäyttöjen antamispaikkana sekä hyvinvointiteknologian testaus- ja laite-esittely-ympäristönä. Tilassa voidaan harjoitella myös asiakkaiden kohtaamis- ja kokous- ja neuvottelutilanteita. 

Avainsanat: kotiympäristö, simuloinnit, seniori- ja vanhustyö, palvelukehitys, täydennyskoulutukset, hyvinvointiteknologian testaus- ja laite-esittely, asiakaskohtaamistilanteet.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/Sosiaalialan-ymparistot

 

Paikka:  Kosmos – talo, Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot:  

Teija Kanto, suunnittelija

teija.kanto@lapinamk.fi

ONNI – HYVINVOINTIA MAAKUNTIIN

Terveys- ja hyvinvointiauto Onnin palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille. Onni huristelee enimmäkseen Meri-Lapissa, mutta tekee välillä kiertueita muissakin Lapin kunnissa.
Onni on avoin oppimisympäristö hoitotyön, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijoille.  

Palveluihin kuuluvat mm. terveyden ja toimintakyvyn arvioinnit, mittaukset, seulonnat,  terveystarkastukset. Lisäksi järjestetään ryhmätoimintaa, palveluohjausta ja neuvontaa, kotikäyntejä, terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumia. Onni osallistuu myös terveydenedistämistoimintaan mm. Tietoiskuin, kamppanjoin kerhoissa, työpaikoilla ja järjestöissä. Onnin kautta opiskelijat tekevät myös opinnäytetöitä, selvityksiä ja käytännön harjoitteluita.  

Avainsanat: hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut, palveluohjaus, terveydenedistäminen, hyvinvointiteknologia.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/ONNI-AUTO

 

Paikka: Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot:

hyvinvointipysakki@lapinamk.fi 

SIMULAATIOSAIRAALA SKY

Simulaatiosairaala SKY on avoin ja monialainen simulaatio- ja kehittämisympäristö Kemin Kosmoksessa.
Ympäristöä hyödynnetään opetuksessa ja koulutuksessa mm. simuloimaan käytännön tilanteita, joiden harjoittelu ja toisto voisi muuten olla lähes mahdotonta – esimerkiksi erilaiset vaaratilanteet. 

Simulaatiosairaalassa on useita autenttisia sairaala- ja hoitoympäristöjä: vuodeosastot, lääkehuone, leikkaussali ja tehohoito-osasto. 

Tiloja voivat hyödyntää koulutus ja oppimisympäristönä ammattiin opiskelevien lisäksi eri työyhteisöt sekä järjestöt. Simulaatio- ja kehittämisympäristö soveltuu myös kokeilu-, näyttely-, ja testausympäristöksi hyvinvointialan yrityksille ja tuotekehittelijöille. 

Simulaatiosairaalaa ovat käyttäneet oman henkilöstön kouluttamiseen/kehittämiseen mm. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin leikkaus- ja anestesia osasto sekä ensihoidon henkilökunta. 

Avainsanat: simulaatiot, kehittämisympäristö, testaaminen, kokeilut, demot.

 

Paikka: Kosmos, Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot:

Teija Kanto, suunnittelija

teija.kanto@lapinamk.fi 

HYVINVOINTIPISTE VIRE

Aistihuoneessa simuloidaan teknologian avulla aisteja eri tavoin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset työskentelevät erilaisten asiakkaiden kanssa, ja aistihuoneessa voidaan tuottaa aisteihin perustuvia elämyksiä eri asiakasryhmille (esim. fyysisiä tai muita haasteita omaaville asiakkaille). 

Tilassa käytetään ääniä, valoja, tuulta ja muita kokemuksellisia elementtejä luomaan taustaympäristöä erilaisille toiminnoille. Käytettävissä ovat muun muassa rennot säkkituolit, joissa hierontaominaisuus, laajat screenit, joihin voidaan ladata still- ja videokuvaa. 

Avainsanat: aistisimulaatiot, asiakastyö.

 

 

Paikka: Kosmos – talo, Kemi 

Organisaatio: Lapin AMK 

Yhteystiedot: 

Teija Kanto, suunnittelija

040 558 1339 

teija.kanto@lapinamk.fi

ÄLYPAJA – DIGITAALISUUTTA SUUNNITTELUUN JA TUOTANTOON

Älypaja on digitaalinen tuotantojärjestelmä ja kehittämisympäristö, jota ohjaa kiertotalousosaaminen ja digitalisaatio, erityisesti automaatio ja digitaalinen ohjaus sekä tuotannon eri vaiheiden dokumentointi. Nämä ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myös alueen yrityksen edellytyksiin menestyö kilpailussa. Älypajassa insinöörit, TKI- ja palveluliiketoiminta sekä alueen yritykset kohtaavat.  

Lapissa toimivien yritysten kehittymismahdollisuuksia voidaan edistää ajantasaisella ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla, jossa on käytettävissä digitaalisesti ohjatun tuotannon vaatimukset täyttävä ympäristö, joka auttaa tuotteen kehittämisen elinkaaren jokaisessa vaiheessa digitaalisesta suunnittelusta sen tuottamiseen ja pakkaamiseen asti.      

Älypajaan kuuluu neljä toiminta-aluetta: automaattiset koneet, integroitu tuotekehitys, digitaalinen tuotanto ja integraatio. Toiminta-alueet liittyvät toisiinsa ja niitä yhdistävät digitalisaatio, tuotehallinta, kiertotalous sekä energia- ja ympäristö osana luonnonvarojen älykästä käyttöä.   
 

Älypajan koneet, laitteet ja ohjelmistot liittyvät verkkoon ja erilaisiin muihin tiedonhallintajärjestelmiin, jolloin syntyy aidosti digitaalinen ja älykäs systeemi. 

Avainsanat: tuotesuunnittelu, konetekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, metalli- ja konepajateollisuus, prototyyppien tekeminen, kokoonpanot, digitaalinen tuotantojärjestelmä, kiertotalousosaaminen, automatisaatio, digitaalinen ohjaus, digitaalinen tuotanto, integroitu tuotekehitys, tuotehallinta.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/Alypaja

 

Paikka: Kosmos – talo, Kemi  

Organisaatio: Lapin AMK  

Yhteystiedot:   

Jukka Joutsenvaara

050 461 2319 

jukka.joutsenvaara@lapinamk.fi

Raimo Vierelä, projekti-insinööri

050 314 6507 

raimo.vierela@lapinamk.fi

ARCTIC SPORT WORK LAB

Liikunnan ja urheilun osaamiskeskittymä: fyysistä testausta ja taitovalmennusta Ounasvaaralla.

Sports Labin uusista tiloista hyötyvät lappilaiset liikunnan toimijat kuten urheiluseurat, oppilaitokset, järjestöt ja nuorisotyö, vapaa sivistystyö ja alan yritykset, alueen ammattimaisia urheilijoita unohtamatta.

Osaamiskeskittymä liittää Rovaniemen tiiviimmin liikunnan ja urheilun kansalliseen ja kansainväliseen toimijaverkostoon ja vahvistaa osaltaan kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös kolme pilottia urheilukeskuksen energiatehokkaasta ja vähähiilisestä toiminnasta.

Lue lisää: lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Kehittamisymparistot/Lapin-AMK-Sports-Lab

 

Paikka: Santasport Lapin Urheiluopisto

Organisaatio: Lapin AMK  

Yhteystiedot:   

yliopettaja Heikki Hannola

040 5454711

heikki.hannola@lapinamk.fi

lehtori Petteri Pohja

040 572 3246

petteri.pohja@lapinamk.fi