3 kuvaa peräkkäin: Metsän maisemat Metsänkävijästka, hymyilevä tyttö, jolla on VR-Glasses, MetsänKävijän järven maisemat

Pilottien liiketoimintamallit

Metsänkävijä VR-sovelluksen kiertotalouteen perustuva liiketoimintamalli

Uudenlaiset alustaratkaisut ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat nykypäivänä uudenlaisen liiketoiminnan tekemisen. Aiemmin käytössä ollut lineaarinen liiketoimintamalli perustuu tavaran omistamiseen ja käytön päätyttyä tavaran hävittämiseen. 2010-luvun alussa rinnalle kehitetty kestävämpi kiertotalousmalli kääntää ajatuksen tuotteen omistamisesta sen palvelullistamiseen, joka perustuu tuotteen lainaamiseen, korjaamiseen, jakamiseen ja vuokraamiseen (Sitra, 2022, s. 28.)

Active Arctic -hankkeessa pilottina toteutetun Metsänkävijä VR-sovelluksen ympärille rakennettiin kiertotalouteen perustuva liiketoimintamalli. Liiketoimintamallin ydinajatuksena on VR-lasien vuokraaminen. VR-laseihin on asennettuna metsänkävijä sovellus, mutta ladattavat sovellukset voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaisiksi liittyen hyvinvointialan pk-yrityksen palveluntarjontaan. Esimerkiksi jalkaterapiaa tarjoava yritys voi tarjota VR-lasien kautta kokemuksellisempaa palvelua asiakkaalle yhdistäen rentouttavan luontokokemuksen jalkahoidon aikana. Asiakas voi vuokrata lasit yhdestä päivästä jopa vuoden pituiselle jaksolle. Vuokrattavat lasit vaihdetaan uusiin aina kahden vuoden välein, mutta vuokrauksesta poistuneet lasit eivät kuitenkaan mene hävitykseen, vaan ne huolletaan ja myydään käytettyinä eteenpäin. Tämä mahdollistaa pidemmän elinkaaren laseille, jolloin kuluttajilla on mahdollisuus saada kohtuuhinnalla laadukkaita laseja kotikäyttöön. 

Osana liiketoimintaa, yritys ostaa käytettyjä VR-laseja, huoltaa niitä ja myy eteenpäin. Tällä toiminnalla pyritään pidentäämän VR-lasien käyttöikää myös takuuajan umpeutumisen jälkeen. Lapista ei myöskään löydy palveluntarjoajia, jotka huoltaisivat VR-laseja.

Metsänkävijä VR-sovellusta voidaan käyttää esimerkiksi palvelutaloissa tai mielenterveystyössä tuomalla luontoympäristö käyttäjän lähelle sijainnista riippumatta. Liiketoimintamallissa vuokraustoimintaa hallinnoiva tahon on myös mahdollista kehittää sovelluskirjasto, jonka avulla VR-sovellusten räätälöinti eri kohderyhmien tarpeisiin helpottuu. Tämän myötä potentiaalisia kohderyhmiä on saavutettavissa enemmän. Potentiaalisia kohderyhmiä palvelulle ovat erilaiset koulutuskeskukset, matkailu- ja hyvinvointialan toimijat tai yksityiset kuluttajat. Virtuaalilasien vuokraaminen voisi toimia myös osana DIH-palveluita. 

Metsänkävijä VR-sovelluksen liiketoiminta toteuttaa kahta kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintamallia. Lasien vuokraus toteuttaa tuote palveluna -mallia, jossa tavara vuokrataan omistamisen sijasta, mikä perustaa liiketoiminnan ytimen. Huoltotoiminta ja jälleenmyynti taas ovat osana tuotteen elinkaaren pidentämisen liiketoimintamallia, millä pyritään siihen, että toimivia resursseja käytettäisiin mahdollisimman pitkään ja kestävämmin (Sitra, 2022, s. 47.)

 

Lähde: Sitra 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Viitattu 8.6.2023 https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf   

Weltti-alustaratkaisun liiketoimintamalli

Weltti (prototyyppi) sisältää Lapin alueen yli 500 hyvinvointialan mikro- ja pk-yritysten palvelua. Palvelutarjonta sisältää työhyvinvointiin, liikuntaan, ravitsemukseen, mielenterveyteen sekä iäkkäiden ja perheiden hyvinvointiin liittyviä palveluja, joiden päätuottajina toimivat alan mikro- ja pk-yritykset. Weltin tarkoituksena on tuoda paikalliset hyvinvointipalvelut saavutettavammaksi lisäten alueen elinvoimaa ja pk-yritysten näkyvyyttä ja yhteistyötä. Alustan tarjoama palvelut ovat kohdistettu kaikille, joita oman hyvinvoinnin aktiivinen edistäminen, omahoito sekä paikallisten pienyritysten tukeminen kiinnostaa. Weltti pyrkii tukemaan ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa sekä täydentää olemassa olevaa hyvinvoinnin palveluverkostoa.   

Weltti-alustaratkaisun liiketoimintamalli perustuu alustatalouteen, jonka keskiössä on vuorovaikutus ja vaihdanta. Alustataloudessa dataa kerätään ja tällä tehostetaan toimintaa ja tarjontaa. Liiketoimintamalleja on tarkasteltu Business Model Canvas -työkalun avulla. Business model canvas -työkalua käytetään liiketoimintamallien ja ansaintalogiikan suunnittelun tukena. Työkalu auttaa konseptoimaan liiketoiminta olemassa olevien palveluiden ympärille. Weltti ei itse tuota hyvinvointipalveluja, vaan tuo niiden tarjoajat (mikro- ja pk-yritykset) ja ostajat (asiakkaat) yhteen. Toiminnallisesti Weltti tuottaa arvoa asiakkaille sujuvan ja personalisoidun ostokokemuksen kautta. Weltti alusta pitää sisällään ominaisuuksia liittyen muun muassa oman asiakkuuden ja asiakasprofiilin hallintaan ja palvelutarjoaman räätälöintiin.

Tulorahoitusta tarvitaan alustan kehittämiseen, ylläpitoon ja markkinointiin. Palveluntarjoajat (mikro- ja pk-yritykset) voivat maksaa joko jäsenmaksua, jolla katetaan sivuston ylläpitoon liittyvät kulut, tai tulorahoitus voidaan kattaa esimerkiksi mainostoiminnalla, jolloin sivuston käyttö olisi yrityksille ilmaista. Hyvinvointilähete [1] on mahdollinen asiakkaan maksutapoihin lisättävä toiminnallisuus.

Alusta on mahdollista sisällyttää erilaisia etänä suoritettavia hyvinvoinnin palveluja, kuten esimerkiksi treenivideoita tai meditaatioharjoituksia. Yhtenä ajatuksena on alustan skaalaaminen myös matkailualalle tuoden turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta (esimerkiksi pukeutuminen, luonnossa liikkuminen, hätänumerot) paremmin matkailijoiden näkyville. Tällä voitaisiin tavoittaa hyvinvointimatkailun kohderyhmää ja tuoda esimerkiksi luonnon vaikutuksia hyvinvointiin paremmin esille.

[1] Hyvinvointilähete | Tukea yhteisöllisin keinoin (hyvinvointilahete.fi)