Webinaarien tallenteet

TEEMA 1: TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Hankkeen ensimmäisen webinaarin ja klinikan aikana osallistujat saivat tietoa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä LapIt:n asiantuntijoiden Jukka Rautakorven ja Jatta Kivelän perehdytyksessä.

Sosiaali- ja terveysalalla sekä vanhustenhuollossa ja kuntoutuksessa käsitellään asiakkaiden yksityisyyteen kuuluvia tietoa, joten niiden käytössä, käsittelyssä ja mahdollisessa säilyttämisessä on noudatettava erityistä huolellisuuta sekä toimittava ajantasaisen lainsäädännön mukaan. Tarjolla olevat tietotekniset ratkaisut on aina suhteutettava olemassa oleviin tarpeisiin.

Ohjelmistokohtaisesti on olemassa isoja eroja siinä, mikä on turvallista kuluttajalle arkikäyttöön ja mitkä puolestaan täyttävät ammatillisen käytön tietoturvallisuusvaatimukset. Tietojen tallentamisessa tulee myös varmistaa niiden turvallinen säilyttäminen ja asianmukainen tunnistautuminen palveluun. Tietoja talletettaessa tulisi aina miettiä, mitä tiedolla tekee. Vaikka itse toimisi huolellisesti, on aina olemassa uhka, että tietoja yritetään kaapata ja mahdollisesti jakaakin. Tilanteen tekee haasteelliseksi se, että toimintaympäristö on vahvassa muutoksessa, selkeitä yhdenmukaisia ohjaistuksia ei aina ole ammattilaisille saatavissa.

Tämä aihe oli hyvin ajankohtainen ja tärkeä, etenkin kun useat palvelut on muuttuneet etäpalveluiksi. Esiintyjät osasivat kertoa näinkin vaikean aiheen mielenkiintoisesti ja niin että maallikkokin ymmärsi asian. Käytännön esimerkkejä voit kuunnella webinaarin tallenteesta alla olevasta linkistä. Kyselyitä aiheesta on tullut jälkeen päin paljon, joten tämä webinaari järjestetään uudestaan 6.10. Voit ilmoittautua mukaan webinaarit ja klinikat -sivulta.

Ensimmäisen teeman kaikki materiaalit löytyvät täältä

 


TEEMA 2: ERILAISET TEKNOLOGISET RATKAISUT JA SOVELLUKSET

Etäsote-hankkeen asiantuntija Sari Arolaakso sekä Arki lähemmäs -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Lappalainen kuvasivat etäpalveluiden toteuttamiseen tarvittavia reunaehtoja. Etäpalvelujen kehittämisessä palveluiden sisällölliset tarpeet, niin asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta, ohjaavat teknologisten ratkaisujen valintaa ja laitehankintoja.

Katso asiantuntijoiden parhaat vinkit ajankohtaisiin pulmatilanteisiin täältä.

 


TEEMA 3: ETÄOHJAUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN

Hankkeen asiantuntijat Sari Arolaakso, Sari Petäjä ja Marjukka Rasa perehdyttivät etäohjaukseen liittyviin saloihin. Vuorovaikutus ja kommunikointi verkossa eroaa monella tapaa kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta. Tästä syystä etäohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava erilaisia muuttujia kuin kasvokkain tapahtuvassa ohjaamisessa.

Katso asiantuntijoiden vinkit onnistuneen etäohjaustilanteen rakentamiseksi.

 


TEEMA 4: TYÖN UUDELLEEN MUOTOILU

Työn muotoilu käsittää muutosten luomisen tai alulle saattamisen työssä. Se voi olla työtehtävien ajallisten ja fyysisten rajojen muokkausta, vuorovaikutussuhteiden muotoilua tai kognitiivista muotoilua. Työn muotoilu on arjen innovatiivisuutta, rutiinien ravistelua ja rohkeita kokeiluja. Vaikka työn muotoilun katsotaan olevan työntekijälähtöistä työtoiminnan muokkaamista työn optimoimiseksi, se edellyttää koko työyhteisön osallistumista, yhteistä kehittelyä ja yhteisiä sopimuksia. Hankkeen asiantuntija Anne Puro tarkasteli webinaarissa työn muotoilua ja sen yhteyksiä työhyvinvointiin erityisesti työajan, työtilojen ja työtapojen muotoilun näkökulmista. Webinaarissa käsiteltiin myös työn uudelleen muotoilun mahdollisuuksia ja konkreettisia keinoja etäpalveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ja työyhteisöjen työn arjessa.

 

Kuuntele webinaarin vinkit yksin ja yhdessä tapahtuvaan työn uudelleen muotoiluun.


TEEMA 5: TYÖN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN MUUTOSTILANTEESSA

 

Työelämä ja työnteon perinteet ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Nykytyötä tehdään entistä yksilöllisemmin, työ on hajautetumpaa ja sitä tehdään erilaisissa fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa sekä vaihtelevissa verkostoissa erilaisin kokoonpanoin. Työnteon tavat ovat moninaistuneet ja työ ei ole tiettyyn aikaan sidottua. Työvälineet, työn kohde, organisaatioiden rakenteet ja johtaminen ovat olleet myös muutosten kohteina. Hankkeen asiantuntija Anne Puro johdatteli webinaarissa pohtimaan muuttuvan työn tuomia haasteita ja mahdollisuuksia työntekijöiden, työyhteisöiden ja johtamisen näkökulmista. Teemoina olivat erityisesti työn organisointi, hallinta ja johtaminen muutoksessa. Webinaarissa tuotiin esille keinoja kohdata muutoksia ja vahvistaa sekä työntekijöiden että organisaatioiden resilienssiä jatkuvassa muutoksessa.