Green Care perusteet 5 op

Perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana
 • Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa
 • Toimintaan liittyvät peruskäsitteet
 • Monialainen toimintakenttä
 • Toiminnan laatutyö

Tavoitteet

 1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
  • Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
  • Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
  • Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
 2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
  • Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
  • Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
  • Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

Opiskelumateriaali

 1. Luennot ja opintomateriaalit Moodlessa
  • Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
 2. Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
  • Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
  • Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
  • Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
  • Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Katso myös: Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua. Opintojakson aineistojen itsenäinen opiskelu verkko-oppimisalustalla, prosessointi oppimistehtävissä itsenäisesti ja ryhmässä, verkkokeskusteluissa ja webinaaripäivässä.

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen sekä osallistuminen webinaaripäivään ja verkko-opiskelu.

 • Tehtävät
  • Green Care –toimintaan tutustuminen
  • Luontosuhde ja luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Osallistuminen webinaaripäivään

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäisen työn osuus 128 tuntia, webinaaripäivä 7 tuntia.

Arviointi astikolla Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, lähipäivän ja webinaarin työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.