Green Care perusteet 5 op

Perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana
 • Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa
 • Toimintaan liittyvät peruskäsitteet
 • Monialainen toimintakenttä
 • Toiminnan laatutyö

Tavoitteet

 1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
  • Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
  • Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
  • Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
 2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
  • Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
  • Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
  • Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

Opiskelumateriaali

 1. Luennot ja opintomateriaalit Moodlessa
  • Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
 2. Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit
  • Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
  • Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
  • Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
  • Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Katso myös: Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua. Opintojakson aineistojen itsenäinen opiskelu verkko-oppimisalustalla, prosessointi oppimistehtävissä itsenäisesti ja ryhmässä, verkkokeskusteluissa ja webinaaripäivässä.

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen sekä osallistuminen webinaaripäivään ja verkko-opiskelu.

 • Tehtävät
  • Green Care –toimintaan tutustuminen
  • Luontosuhde ja luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Osallistuminen webinaaripäivään

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäisen työn osuus 128 tuntia, webinaaripäivä 7 tuntia.

Arviointi astikolla Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, lähipäivän ja webinaarin työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.

Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op

Menetelmät ja toimintamuodot –jakson suorittaminen antaa valmiudet erilaisten Green Care –menetelmien tarkasteluun ja niiden vaikuttavuuden analysoimiseen. Opintojaksolta saat monipuolisen ymmärryksen menetelmistä ja toimintamuodoista sekä valmiuksia laadukkaan toiminnan tuottamiseen ja verkostoitumiseen omalla toimialallasi.

 • Menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
 • Menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
 • Laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

 

Edeltävät opinnot

Green Care -perusteet

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä,
 • selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia,
 • tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta,
 • toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa ja
 • selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa.

Opiskelumateriaali

Lähipäivien materiaali, asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä, videot, tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä ryhmätyöskentelyssä. Verkko-oppimisalueena Moodle.

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu osallistuminen lähipäivään, oppimistehtävä 1 Menetelmien ja toimintamuotojen vertailu, oppimistehtävä 2 Green Care omassa toiminnassa ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä tarkoittaa 135 työskentelytuntia, joista itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut x tuntia, lähipäivä 8 tuntia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.

 

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op

Asiakkuudet ja toimintaympäristöt –jakso antaa valmiudet tarkastella ja analysoida toimintaympäristöjä ja muokata niitä Green Care –toimintaan soveltuvaksi. Opintojaksolta saat osaamista asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseen ja opit määrittelemään hyvinvointitavoitteita joita Green Care –toiminnalla voidaan tukea.

 • Keskeiset asiakkuudet asiakkaiden kohtaaminen
 • Asiakkaiden erityistarpeet ja hyvinvointitavoitteet
 • Toimintaympäristöjen analysointi ja muokkaaminen
 • Oman alueen erityispiirteiden hyödyntäminen toiminnassa

Edeltävät opinnot

Green Care perusteet

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

 • Osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
 • Osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
 • Tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
 • Osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan:

 • Hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
 • Ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
 • Osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Opiskelija osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa

 • Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia
 • Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

 

Opiskelumateriaali

Luentotallenteet ja opintomateriaalit oppimisalustalla

 • Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
 • Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D (ed.). 2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
 • Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Esteettömyyteen liittyvä materiaali verkossa, ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely lähipäivässä ja- verkossa, asiantuntijaluennot, oppiminen Green Care -ympäristössä (vierailukäynti)

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen, osallistuminen lähipäivään ja webinaariin ja verkko-opiskelu.

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, joista materiaaleihin perehtyminen, webinaari sekä itsenäiset tehtävät kattaa 127 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Arviointi asteikolla Hyväksytty – Hylätty
Arviointi perustuu työskentelyn dokumentointiin, lähipäivän työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.

Hyväksytty:
Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja osaa soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa oman alueensa Green potentiaalin. Hän osaa kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Opiskelija tuntee Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaa kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija tunnistaa erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä soveltaa tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Opiskelija osaa kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä.

Hylätty:
Opiskelija ei ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä

Green Care -palvelun tuottaminen 5 op

Palveluntuottaminen –jakso antaa valmiudet määritellä Green Care –liiketoiminnan erityispiirteet sekä kehittää ja suunnitella oman toimialasi Green Care –palveluja. Opintojaksolta saat välineitä Green Care –toiminnan kehittämiseen yritystoiminnan lisäksi myös julkisen sektorin palvelujen, virkistyspalvelujen ja järjestötoiminnan näkökulmista.

 • Palvelun kehittäminen ja kuvaaminen
 • Palvelun kriittinen arviointi
 • Palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai organisaatiossa
 • Osaamisen kartoittaminen kehitystyökaluna
 • Palvelutoiminnan kehitys ja trendit

Edeltävät opinnot

Green Care -perusteet, suositeltavaa myös Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt ja Green Care menetelmät ja toimintamuodot.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella kannattavaa Green Care -palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa,
 • kehittää ideasta omaan toimialaansa pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet,
 • arvioida toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistä sekä osaamisen mahdollisuuksia Green Care palveluiden tuottamisessa,
 • arvioida palveluiden Green Care -kriteeristön toteutumista ja
 • analysoida Green Care -toiminnan kehityssuuntia ja ottaa kantaa alan kehittämiseen.

Opiskelumateriaalit

Lähipäivien materiaali, asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä, videot, tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä ryhmätyöskentelyssä. Oppimateriaalina asiantuntijoiden verkkoluentoja sekä aiheeseen liittyviä muita videoita ja kirjallista materiaalia. Verkko-oppimisalueena Moodle.

Suoritukset ja arvointi

Suorituksiin kuuluu osallistuminen lähipäivään, oppimistehtävä 1, oppimistehtävä 2 ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä merkitsee 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut kattaa 117 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.