Green Care -palvelun tuottaminen 5 op

Palveluntuottaminen –jakso antaa valmiudet määritellä Green Care –liiketoiminnan erityispiirteet sekä kehittää ja suunnitella oman toimialasi Green Care –palveluja. Opintojaksolta saat välineitä Green Care –toiminnan kehittämiseen yritystoiminnan lisäksi myös julkisen sektorin palvelujen, virkistyspalvelujen ja järjestötoiminnan näkökulmista.

  • Palvelun kehittäminen ja kuvaaminen
  • Palvelun kriittinen arviointi
  • Palveluliiketoiminnan suunnittelu yrityksessä tai organisaatiossa
  • Osaamisen kartoittaminen kehitystyökaluna
  • Palvelutoiminnan kehitys ja trendit

Edeltävät opinnot

Green Care -perusteet, suositeltavaa myös Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt ja Green Care menetelmät ja toimintamuodot.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • suunnitella kannattavaa Green Care -palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa,
  • kehittää ideasta omaan toimialaansa pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet,
  • arvioida toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistä sekä osaamisen mahdollisuuksia Green Care palveluiden tuottamisessa,
  • arvioida palveluiden Green Care -kriteeristön toteutumista ja
  • analysoida Green Care -toiminnan kehityssuuntia ja ottaa kantaa alan kehittämiseen.

Opiskelumateriaalit

Lähipäivien materiaali, asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä, videot, tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä ryhmätyöskentelyssä. Oppimateriaalina asiantuntijoiden verkkoluentoja sekä aiheeseen liittyviä muita videoita ja kirjallista materiaalia. Verkko-oppimisalueena Moodle.

Suoritukset ja arvointi

Suorituksiin kuuluu osallistuminen lähipäivään, oppimistehtävä 1, oppimistehtävä 2 ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä merkitsee 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut kattaa 117 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.