Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op

Menetelmät ja toimintamuodot –jakson suorittaminen antaa valmiudet erilaisten Green Care –menetelmien tarkasteluun ja niiden vaikuttavuuden analysoimiseen. Opintojaksolta saat monipuolisen ymmärryksen menetelmistä ja toimintamuodoista sekä valmiuksia laadukkaan toiminnan tuottamiseen ja verkostoitumiseen omalla toimialallasi.

  • Menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
  • Menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
  • Laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

 

Edeltävät opinnot

Green Care -perusteet

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä,
  • selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia,
  • tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta,
  • toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa ja
  • selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa.

Opiskelumateriaali

Lähipäivien materiaali, asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä, videot, tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä ryhmätyöskentelyssä. Verkko-oppimisalueena Moodle.

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu osallistuminen lähipäivään, oppimistehtävä 1 Menetelmien ja toimintamuotojen vertailu, oppimistehtävä 2 Green Care omassa toiminnassa ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä tarkoittaa 135 työskentelytuntia, joista itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut x tuntia, lähipäivä 8 tuntia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.