Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op

Menetelmät ja toimintamuodot –jakson suorittaminen antaa valmiudet erilaisten Green Care –menetelmien tarkasteluun ja niiden vaikuttavuuden analysoimiseen. Opintojaksolta saat monipuolisen ymmärryksen menetelmistä ja toimintamuodoista sekä valmiuksia laadukkaan toiminnan tuottamiseen ja verkostoitumiseen omalla toimialallasi.

  • Menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset
  • Menetelmät ja toimintamuodot käytännössä
  • Laatu, vaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Edeltävät opinnot

Green Care -perusteet

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää luonnon vaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin tutkittuun tietoon perustuen.
Opiskelija tuntee erilaisia Green Care toiminnan toimintamuotoja

  • Opiskelija osaa nimetä Green Care -toiminnan keskeisiä toimintamuotoja ja menetelmiä sekä niiden hyvinvointivaikutuksia
  • Opiskelija tietää perusteet luontolähtöisen toiminnan, puutarhatoiminnan, eläinavusteisen toiminnan ja maatilatoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta tuntee esimerkkejä soveltamisesta eri asiakasryhmien tarpeisiin
  • Osaa selittää Green Care -toiminnan palveluihin, keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä laatuvaatimuksia lainsäädännön, palveluntuottajan osaamisen sekä toiminnan turvallisuuden varmistamisen näkökulmasta
  • Osaa tunnistaa monialaisen verkostotyön mahdollisuuksia Green Care -toiminnassa
  • Opiskelija ymmärtää eläinten hyvinvointiin liittyvät perusedellytykset sekä kestävän kehityksen edistämisen mahdollisuudet Green Care -toiminnassa

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida Green Care toimintamuotoja ja menetelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa Green Care -toiminnan suunnitteluun.

Opiskelumateriaali

Kontaktipäivien materiaali, asiantuntijaluennot verkkoluentoina ja PowerPoint-esityksinä, videot, tutkimusartikkelit ja muu osoitettu oppimateriaali

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopetus, toteutus: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisissä verkkokeskusteluissa verkko-oppimisalustalla sekä kontaktipäivän ryhmätyöskentelyissä.

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu osallistuminen kontaktipäivään, oppimistehtävä 1 Menetelmien ja toimintamuotojen vertailu, oppimistehtävä 2 Green Care omassa toiminnassa ja esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu.

5 opintopistettä tarkoittaa 135 työskentelytuntia, joista itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut x tuntia, lähipäivä 8 tuntia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Hylätty.