Johdanto matkailun turvallisuuteen

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Johdanto matkailun turvallisuuteen -mikro-opinto sopii kaikille matkailun turvallisuudesta kiinnostuneille ja heille, jotka haluavat oppia ymmärtämään turvallisuuden merkityksen ja vaikutuksen matkailuliiketoiminnassa. Opinto toimii johdantona matkailun turvallisuuden ja riskien hallinnan teemoihin. 

Opinnon suoritettuasi tiedät mitä matkailun turvallisuus tarkoittaa ja tunnistat turvallisen matkailutoimintaympäristön osatekijät. Ymmärrät ennakoivan turvallisuusjohtamisen merkityksen liiketoiminnassa ja osaat varautua mahdollisiin riskeihin.    

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Turvallisuuden käsitteestä

Osiossa perehdyt turvallisuuden käsitteeseen. Tutustut käsitteen sisältöön ja tunnistat turvallisuuden merkityksen osana kestävää matkailua. Osio toimii johdantona opinnon sisältöihin.

Lessons

1.0 Mitä opit? Preview 1.1 Turvallisuuden käsite 1.2. Osion testikysymykset

2. Mitä tarkoittaa matkailun turvallisuus?

Tutustut matkailun turvallisuus -käsitteen sisältöön ja sen merkitykseen osana kestävää matkailua.

Lessons

2.0 Mitä opit? Preview 2.1 Mitä tarkoittaa matkailun turvallisuus? 2.2. Osion testikysymykset

3. Turvallisuuden arvoketju

Osiolla perehdytään siihen, mitä turvallisuuden arvoketjulla tarkoitetaan ja miten verkostomainen toimintatapa tukee turvallisuuden parantamista.

Lessons

3.0 Mitä opit? Preview 3.1 Turvallisuuden arvoketju 3.2 Yrityksen verkoston kartoitus

4. Turvallisuutta säätelevä normisto

Osiolla saat yleiskuvan turvallisuusasioihin liittyvästä, yrityksiä velvoittavasta lainsäädännöstä.

Lessons

4.0 Mitä opit? Preview 4.1 Turvallisuutta säätelevä normisto Preview

5. Turvallisuusjohtamisen perusteet

Osiolla perehdytään turvallisuusjohtamisen käsitteeseen ja sen sisältöihin.

Lessons

5.0 Mitä opit? Preview 5.1 Turvallisuusjohtamisen perusteet 5.2. Osion testikysymykset

6. Johdanto riskien- ja kriisinhallintaan matkailualalla

Osiolla perehdyt siihen, mitä riskienhallinnalla ja kriisinhallinnalla tarkoitetaan ja millaisia osa-alueita se matkailualalla sisältää. Sovellat riskienhallinnan sisältöjä ja työkalua oman yrityksesi tai työpaikkasi toimintaan liittyvien riskien kartoitukseen.

Lessons

6.0 Mitä opit? Preview 6.1 Mitä riskienhallinnalla tarkoitetaan? 6.2 Yrityksen riskikartoituksen työkalu 6.3 Mitä kriisinhallinnalla tarkoitetaan? 6.4 Yrityksen kriisinhallinta

7. Turvallisuuharjoitukset yrityksen toiminnassa

Osiolla perehdyt turvallisuusharjoituksiin pääpiirteissään ja saat sitä kautta tietoa niiden merkityksestä ja mahdollisuuksista turvallisuuden vahvistamisessa yrityksen toiminnassa.

Lessons

7.0 Mitä opit? Preview 7.1 Turvallisuusharjoituksin pääpirteet 7.2 Yrityksen turvallisuusharjoritukset

8. Vastuullinen viestintä kriisitilanteissa

Osiolla perehdyt siihen, mitä vastuullinen viestintä kriisitilanteissa tarkoittaa ja mitä kriisitilanteen viestinnässä on huomioitava.

Lessons

8.0 Mitä opit? Preview 8.1 Vastuullinen viestintä kriisitilanteissa 8.2 Osion testikysymykset

9. Turvallisuus asiakkaan ja palveluntarjoajan näkökulmasta

Osiolla perehdyt turvallisuuteen asiakkaan sekä palveluntarjoajan näkökulmasta. Tutustut siihen, millaisia turvallisuuteen liittyviä sisältöjä on huomioitava matkailijan asiakaspolulla.

Lessons

9.0 Mitä opit? Preview 9.1 Turvallisuus asiakkaan näkökulmasta  9.2 Turvallisuus palveluntarjoajan näkökulmasta

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä monivalintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Oppitunti 1

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 18-22.  Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 2

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 11-17, 22, 26-29, 37-45. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 3

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 22-26, 32-36, 53-60.  Siirry julkaisuun.>

Turvallisuuden arvoketju. Sinustako vahvin lenkki? Majoitus- ravintola- ja ohjelmapalvelut. Matkailun turvallisuustyökalut ® 2015. Lapin ammattikorkeakoulu. ISNN 2343-0524. Siirry julkaisuun.>

Verkostokuvauspohja. Matkailuyrittäjän koulutuspaketti. Matkailun ABC. 2019. Lapin AMK. Siirry verkostokuauspohjaan.>

Oppitunti 4

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 61-89. Siirry julkaisuun.>

Turvallisuusnormisto. Matkailun turvallisuustyökalut® 2015. Lapin Ammattikorkeakoulu. Siirry sivulle.>

Oppitunti 5

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 114-130. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 6

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 131-160, 184-202. Siirry julkaisuun.>

Matti Vuori, M., Suominen, A. & Lepistö, J. ja muu tutkimusryhmä 2000. Riskienhallinnan perusteet pk-yrityksille ja työntekijöille.  Euroopan sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto sekä Työsuojelurahasto. ss. 6-18. Siirry julkaisuun.>

Riskienkartoitus. Matkailun turvallisuustyökalut® 2019. Lapin Ammattikorkeakoulu. Siirry työkalun sivuille.>

Oppitunti 7

Iivari, P. 2014. Turvallisuusharjoitukset yritysten käyttöön.  Matkailuyrityksen varautuminen poikkeaviin tilanteisiin. Sarja B. Raportit ja selvitykset 36/2014. Lapin ammattikorkeakoulu. ss. 9-22, 25-29 ja 45-56. Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 8

Iivari, P. 2012. Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset – paikalliset vaikutukset (1. p.). Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. ss. 203-214.  Siirry julkaisuun.>

Oppitunti 9

Sammalkangas, J., Ristonmaa, M., Nisula, S., Kestilä, S. 2021. Vetoapua – matkailun tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Lapin ammattikorkeakoulu. s. 22-23.  Siirry julkaisuun.>

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen