Kuinka olemme onnistuneet?

Anna Ala-Poikela, suunnittelija, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Mitä varten Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat olemassa? Mihin tarvitsemme korkeakouluja? Puolueellisena täytyy todeta, että itselleni korkeakoulujen olemassaolon syy on varsin selvä. Syyt voi löytää myös lakeihin kirjattuina.

Ammattikorkeakoululaissa säädettyinä ammattikorkeakoulujen tehtävinä on muun muassa antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin soveltuvaa opetusta sekä tehdä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Yliopistojen perustehtävänä on yliopistolain mukaan harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistojen tulee hoitaa tehtävänsä siten, että se edistää elinikäistä oppimista, toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, jonka tarkoituksena ja tehtävänä on tuottaa yhteistyön avulla opiskelijoille, henkilökunnalle ja ympäröivälle yhteiskunnalle laadukasta ja vahvaa osaamista. Lapin korkeakoulukonserni tuottaa Lappiin alueen tarvitsemaa opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, innovaatiotoimintaa, palvelutoimintaa sekä muuta aluevaikuttavuustoimintaa. Korkeakoulut toimivat osaltaan alueen kehittäjinä.

Kuinka sitten olemme onnistuneet tehtävissämme?

Kattavaa vastausta minulle ei tähän ole, mutta minulla on 384 lappilaisen työnantajan arvio siitä, kuinka Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Lapin korkeakoulujen työnantajakysely on toteutettu nyt jo kolmatta kertaa ja sillä selvitettiin valmistuneiden osaamisen työelämävastaavuuden lisäksi Lapin yrittäjien rekrytointikokemuksia, tulevia rekrytointitarpeita sekä yhteistyöhalukkuutta Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kysely toimii tärkeänä tietolähteenä korkeakoulujen toiminnan kehittämisessä sekä aluevaikuttavuuden parantamisessa ja kyselystä saatua tietoa hyödynnetään muun muassa korkeakoulujen tutkintojen ja opintojen sekä korkeakoulukonsernin toiminnan kehittämisessä.

Vastaajat pitivät työnhakijoissa tärkeimpinä seikkoina erityisesti hakijan aktiivisuutta, työhaastattelussa onnistumista, alan työkokemusta ja valmista tutkintoa. Avoimissa vastauksissa merkittäväksi tekijäksi nousi erilaiset hakijan persoonaan liittyvät seikat kuten oma-aloitteisuus, motivaatio, sosiaaliset taidot ja asenne. Tärkeimpiä tietoja ja taitoja työssä ovat vastaajien mielestä esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyöskentelytaidot ja sosiaaliset taidot, joustavuus ja sopeutumiskyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä viestintä suomen kielellä. Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta valmistuneet hallitsivat vastaajien mielestä nämä taidot hyvin (asteikolla 1-6 ka 4-5,1 kyseisissä taidoissa ja tiedoissa).

Kummastakin korkeakoulusta valmistuneet hallitsivat vastaajien mielestä huonoiten viestinnän muilla kielillä (kuin suomi, ruotsi, englanti), taloussuunnittelun ja budjetoinnin, yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen, esimiestaidot sekä viestinnän ruotsin kielellä.

Tulokset eivät ole huonot, mutta kehitettävääkin on ja osaamistarpeita, jotka eivät nykyisillä koulutuksilla täyty. Tällä hetkellä opiskelevien opiskelijoiden kannattaisi työnantajien mielestä kehittää esimerkiksi verkostoitumistaitoja, teknologisia ja digitaalisia taitoja, sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja. Perehtyneisyys omaan alaan, työkokemus (jonka kautta opitaan työelämän pelisäännöt ja perusasiat), kommunikointitaidot, jatkuva oppiminen ja kehittyminen sekä yrittäjämäinen asenne ja ajattelu muun muassa ovat seikkoja, joita työnantajat mielellään vastavalmistuneissa näkisivät.

Kysyttäessä kiinnostusta erilaisista yhteistyömuodoista korkeakoulujen kanssa, vastaajat olivat kiinnostuneimpia harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden tarjoamisesta opiskelijoille, yhteisistä projekteista tai kehittämishankkeista korkeakoulujen kanssa sekä aikuiskoulutuksesta (esimerkiksi henkilöstön täydennyskoulutuksesta). Suurin osa vastaajista suosittelisi Lapin yliopistoa ja Lapin ammattikorkeakoulua kouluttajaksi, opiskelupaikaksi sekä tutkimus- ja kehittämiskumppaniksi.

Työnantajien ääntä on kuultu, teemme parhaamme vastataksemme tarpeisiin ja odotuksiin!

Tarkemmin tuloksia esitellään Lapin korkeakoulujen työnantajakyselyn raportissa, joka tullaan julkaisemaan loppuvuoden aikana muun muassa Lapin korkeakoulukonsernin sivuilla: www.luc.fi.