Työllistymistä edistämässä – case korkeakoulutettu

Piia Kilpimaa, Projektipäällikkö, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille- esiselvityshanke

Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreiden tilastojen mukaan lokakuun lopussa työttömänä oli 47 000 korkeakoulutettua. Hälyttävää on, että pitkäaikaistyöttömien osuus korkeakoulutetuista työttömistä nousee kaiken aikaa, myös Lapissa.

Lapin korkeakoulukonsernissa tähän korkeakoulutettujen työttömyyteen on pyritty löytämään ratkaisuja ja hankerahoituksella teemaan on päästy perehtymään syvemmin. Tavoitteena on ollut löytää uusia ideoita ja ratkaisuja korkeakoulutettujen työllistymisen helpottamiseksi. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille- esiselvityshankkeessa suunniteltiin toimenpiteitä ja välineitä korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisen helpottamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kaksi palvelumallityöpajaa sekä suunniteltiin kohderyhmälle valittuihin osaamispolkuihin (Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Työelämä, IT- ja viestintätaidot) pohjautuva opintotarjotin. Palvelumuotoilun keinoin toteutetuissa palvelumallityöpajoissa ideoitiin urasuunnittelupalveluja kohderyhmälle. Työpajoissa vaihdettiin näkökulmaa niin, että kokemusasiakkaina olivat ensin korkeakoulutetut työttömät ja sitten työnantajat.

Tämän lisäksi aiemmin toteutetussa Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen – hankkeessa selvitettiin, miten Lapin alueen korkeakouluissa opiskelevien nuorten uraohjausta voitaisiin tehostaa jo opiskeluvaiheessa niin, että nuoret sijoittuvat valmistuttuaan nopeasti työelämään. Selvityksessä kartoitettiin uraohjauksen kohteiden sekä uraohjausta tekevien toimijoiden kokemuksia uraohjauksesta sekä näkemyksiä uraohjauksen ja mentoroinnin kehittämiseksi.

Näiden selvitysten pohjalta on saatu hyvä kokonaiskuva siitä, millaisilla toimenpiteillä voidaan korkeakoulutettujen työttömyyttä ehkäistä ja työllistymistä helpottaa. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä työllistymisen edistäjänä nousi molemmissa esiselvityshankkeissa uraohjaus, joka alkaisi jo opiskelujen aikana jatkuen aina työelämään saakka. Ohjausta ja tukea uraohjaukseen tarvitaan koko opiskelupolun ajan, kuten ohjausta opintojen suunnitteluun, osaamisen ja omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden tunnistamiseen ja tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen. Korkeakouluissa opiskelevat hyötyisivät selvitysten perusteella myös opiskelun ja työelämän tiiviimmästä kytkemisestä toisiinsa, mikä tarkoittaa mm. työelämälähtöisiä opintoja ja projekteja opintojen aikana ja mentoritoiminnan kehittämistä. Hyvin tärkeää työllistymisen kannalta on oman alan työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana. Tämä helpottaa selvitysten mukaan merkittävästi työpaikan löytymistä valmistumisen jälkeen.

Valmistumisen jälkeistä työllistymistä edistää taas oman osaamisen tunnistaminen ja tarvittaessa sen täydentäminen joustavasti työelämän tarpeita vastaavaksi ja urasuunnittelu. Parhaimmillaan aktiivinen urasuunnittelu avaa uusia mahdollisuuksia ja ovia, tekee näkyväksi oman osaamisen ja antaa suunnan työelämässä kehittymistä ja etenemistä varten. Tehtyjen selvitysten mukaan työvoimaa tarvitsevat yritykset ja työnhakijat tarvitsevat tehostetumpia työnvälityspalveluja löytääkseen toisensa paremmin, kuten yrittäjätreffejä. TE-palveluiden resurssien pienentyessä sähköiset työnvälityspalvelut ovat nykyisin arkipäivää, mutta tarvitsevat myös kehittämistä. Ja jotta työllistyminen olisi jouhevaa valmistumisen jälkeen, tarvitaan myös viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä.

Urasuunnittelulla kautta avoimille työmarkkinoille-esiselvityshankkeessa tuotti tärkeää, käyttäjälähtöistä tietoa korkeakoulutettujen työnhakijoiden uraohjauksen tarpeesta ja useita kehittämisideoita. Näiden pohjalta on kirjoitettu jatkohanke, Raito – Osuvaa uraohjausta korkeakoulutetuille, jossa ideoita on tarkoitus päästä kokeilemaan ja testaamaan.

Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen – hanke toteutettiin 1.2.-31.12.2014 ,ja sen rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus–ja-kehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Uraohjaus/Uraohjaus-ja-mentorointi

Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille- esiselvityshanke toteutettiin 1.4–30.10.2015, ja sen rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisätietoja: http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus–ja-kehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Uraohjaus/Urasuunnittelun-kautta-avoimille-tyomarkkinoille–esiselvityshanke-

 

One thought on “Työllistymistä edistämässä – case korkeakoulutettu

  1. Minusta yksi ratkaisumalli olisi se, että jo korkeakouluopintojen aikana luodaan nykyistä enemmän, syvemmin ja aktiivisemmin kontakteja työelämään. Valtaosin koulutus kabtyöelämä on eriytetty tai niitä tarkastellaan turhan irrallaan, toista välineenä ja toista kohteena. Tarvitaan enempi saumattomia koulutusratkaisuja. Yamk-, oppisopimus- ja täykkimäisyyttä jo korkeakoulutukseenkin.

Comments are closed.