Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA)

Rakenna oma reittisi
tulevaisuuteen
– askel kerrallaan,
yhdessä eteenpäin

Oppimispolkuja rakentamassa

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hanke starttasi tämän vuoden alussa. Lähdimme liikkeelle mielekkäiden oppimisympäristöjen ja ohjauspolkujen määrittelemisellä ja hahmottelemisella. Polut tullaan toteuttamaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS) ja niissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä. HOKS tulee olemaan myös keskeinen uraohjauksen väline, joka ohjaa opiskelijoita katsomaan pitemmälle tulevaisuuteen kuin vain ensimmäisen työpaikan löytymiseen tai jatko-opiskelupaikkaan. Myös omia vahvuuksia ja tulevaisuuden unelmia on hyvä pohtia erilaisilla mahdollisilla urapoluilla.

Opetuksen ja ohjauksen asiantuntijat Lapin koulutuskeskus REDU:sta ja Lapin ammattikorkeakoulusta sekä hankehenkilöstö kokoontuivat keväällä 2018 suunnittelupäiville koulutus- ja työhyvinvointikeskus Welleviin. Päivien aikana rakennettiin kuvaukset kuudelle oppimispolulle, joissa määriteltiin polkujen tavoitetilat, konkreettiset toimenpiteet ja työkalut sekä ohjauksen paikat ja ohjausta toteuttavat henkilöt. Työpajatyöskentely oli monialaista ja eri kouluasteiden välistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, joka tuotti runsaasti jatkossa kehiteltäviä aihioita kokeiltaviksi toimintavoiksi (Kuva 1).

Kuva 1. Työpajatyöskentelyä osana oppimispolkujen kehittämistä

Elokuussa 2018 ammatillisen perustutkinnon opiskelijat aloittavat hankkeessa rakentamaan omaa reittiään tulevaisuuteen – askel kerrallaan, kuudessa erilaisessa oppimisympäristössä. Syksyn aikana valmistuu hankkeen tavoitteiden toteuttamista tukevaa materiaalia mm. Roll uppeja, julisteita ja esitteitä. Materiaalien ja poluille tehtyjen sloganien toivotaan kannustavan ja innostavan opiskelijoita miettimään mahdollisuuksiaan ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja osana omaa opinpolkuaan:

1. Ohjattu työpaja – Yhdessä eteenpäin
2. Digi ja Digiohjaus – Tulevaisuus diginä -parasta ikinä
3. Työpaikat – Opi tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla
4. Kansainväliset oppimisympäristöt – The World Is One Step Away
5. Matkalla yrittäjäksi – Haaveissa yrittäjyys? Hankit valmiuksia yritystoimintaan
6. Korkeakoulutus – Nopeammin, Pitemmälle, Korkeammalle

Korkeakoulut kehittämisen kumppaneina

EPPA-hankkeessa vahvistetaan eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä ja kumppanuutta. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto osallistuvat erityisesti Korkeakoulutus-polun suunnitteluun ja opiskelijapilotointiin sekä tukevat muiden polkujen ja oppimisympäristöjen rakentamista.

Hankkeessa Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on perehtyä käytössä oleviin malleihin tunnistaa korkeakouluopintoihin toisen asteen opinnoissa hankittua osaamista ja laatia selvitys näistä käytänteistä suhteessa kansalliseen kahdeksan tason viitekehykseen. Laadittua selvitystä hyödynnetään oppimispolkujen kehitystyössä. Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty selvitystyön tekeminen mm. perehtymällä Lapin ammattikorkeakoulun HOT-ohjeistukseen, koulutusalojen toimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä muissa hankkeissa ja organisaatioissa kehitettyihin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapoihin. (Kuva 2).


Kuva 2. Jaana Koivurannan, asiantuntijaopettajan piirtämä kuvaus Kaupan ja kulttuurin osaamisalan HOT-prosessista.

Korkeakouluissa pilotoidaan Korkeakoulutuksen -polkua tarjoamalla toisen asteen ammatillista perustutkintoa opiskeleville opiskelijoille mahdollisuus osallistua HOKS:in mukaisiin korkeakouluopintoihin esimerkiksi väyläopintojen ja avointen korkeakouluopintojen kautta. Korkeakoulut osallistuvat myös ohjauksen kehittämiseen kouluasteelta toiselle. Lapin ammattikorkeakoulussa väyläopintojen jatkokehittäminen on pyörähtänyt käyntiin ja Lapin yliopistossa keskustelut opintopolkujen pilotoinnista taiteiden- ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnissa ovat käynnistyneet syksyllä. Tavoitteena on tuoda näkyväksi jo olemassa olevia käytäntöjä ja koota niitä yhteen sekä kehittää uusia toimintatapoja osaamispolkujen ja ohjauksen sujuvoittamiseksi.

Erilaisiin käytäntöihin ja hyviin yhteistyömuotoihin on perehdytty muun muassa Nopsa, Jatkoväylä, Osata ja Toteemi -hankkeiden kautta. Muissa hankkeissa saatujen hyvien kokemusten kannustamana EPPA-hankkeessa tullaan myös kokeilemaan erilaisia toiminnallisia yhteistyömuotoja opiskelijoiden rohkaisemiseksi, nivelvaiheiden ohjauksen saumattomuuden kehittämiseksi sekä aitojen kohtaamisten mahdollistamiseksi.

Lapin yliopisto suunnittelee ja toteuttaa opintojen henkilökohtaistamiseen tähtäävän täydennyskoulutusohjelman (15 op), joka on suunnattu opettajille, muulle ohjaushenkilöstölle sekä työelämän ohjaajille. Täydennyskoulutuksen teemoja ovat:

  • valmiuksien lisääminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen
  • ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä
  • työn tueksi Ohjauksen opas ja ohjauksen verkkoportaali
  • työelämän ja eri kouluasteiden välinen kumppanuus.

Täydennyskoulutus starttaa syksyllä 2019 ja siinä huomioidaan mm. digitaalisuuden, kansainvälisten oppimisympäristöjen ja korkeakoulutuksen mahdollisuudet. Koulutuksessa kohtautetaan eri toimijoita ja työstetään yhdessä kehittämistehtäviä erilaisista ohjauksen osa-alueista.

Tavoitteena sujuvat siirtymät ja toimivat käytännöt

Erilaisia polkuja pitkin ammattiin (EPPA) -hankkeella (1.12.2017–31.5.2020) tuetaan osaamisperusteisen koulutuksen kehittämistä ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa Lapissa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeella vahvistetaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa Lapissa erilaisin osaamispoluin ja ohjausmenetelmin. Hankkeessa rakennetaan uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. Tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, sujuvoittaa siirtymiä koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin sekä vahvistaa kouluasteiden toiminnallista kumppanuutta eri kouluasteiden välillä. Kehitettävien polkujen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat, opinnot henkilökohtaistuvat ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismahdollisuudet laajenevat. Hankkeen myötä myös osaamisperustaisuus vahvistuu ja toimintatavat tunnistaa ja tunnustaa hankittua osaamista osaksi tutkintoja kehittyvät.

Hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät, käytännöt ja työtavat levitetään laajemmin alueelliseen ja kansalliseen käyttöön. Eri poluista ja niillä toteutuvista ohjaustavoista tullaan julkaisemaan verkkoportaalimainen ohjausopas sekä menetelmäkortit.

Lisätietoa hankkeesta ja hankehenkilöstön yhteystiedot löydät www.redu.fi/eppa. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja vinkkejä hyväksi koetuista toimintatavoista ja käytännöistä. Niistä voit olla yhteyksissä hankehenkilöstöön.

Ritva Vartiainen,
projektipäällikkö REDU

Jonna Löf,
projektikoordinaattori Lapin AMK

Päivi Holopainen,
suunnittelija Lapin Yliopisto

Polku lukiosta korkeakouluun

Viime toukokuussa Muonion, Kolarin, Pellon ja Ylitornion lukioiden ja Lapin korkeakoulujen edustajat kokoontuivat miettimään yhteistyön syventämistä. Yhteisen ideoinnin ja lukioiden tarpeiden pohjalta päätettiin aloittaa hankevalmistelu. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto tarttuivat tuumasta toimeen ja Lukiosta korkeakouluun LUKKO-hanke sai kaksivuotisen rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tammikuun 2018 alusta lähtien.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa seutukunnissa sekä joustavoittaa siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun. Hanke on suunnattu edellä mainittujen lukioiden opiskelijoille ja toteutetaan yhteistyössä lukioiden henkilökunnan kanssa.

Hankkeessa kehitetään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita järjestämällä uraohjausta sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Ohjauksen toteuttamisessa keskeisessä asemassa ovat digitaalisuus, verkkoympäristöt sekä monimediaiset materiaalit.

Ryhmäohjauksessa käsitellään lappilaisten korkeakoulujen koulutuksia ja niiden kautta avautuvia työ- ja uramahdollisuuksia sekä kuullaan korkeakouluopiskelijoiden ja alumnien uratarinoita. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tulevaisuusohjaukseen ja korkeakoulujen opetukseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Ryhmäohjauksen ohella korkeakoulut tarjoavat yksilöohjausta henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun koko hankkeen ajan. Lisäksi järjestetään ohjausosaamista tukevaa maksutonta täydennyskoulutusta, johon kaikkien Lapin lukioiden henkilöstö on tervetullutta.

Hankkeessa kootaan Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston avoimista korkeakouluopinnoista muodostuva lukiolaisille suunnattu opintotarjotin. Opiskelu on maksutonta ja tapahtuu etä- ja verkko-oppimisympäristöissä opettajan ohjaamana. Hankkeen aikana selvitetään myös, miten lukiolaisille suunnattua avoimen korkeakoulun opintotarjontaa ja lukioaikana hankittua koulutukseen soveltuvaa osaamista voidaan hyödyntää korkeakouluun hakeutumisessa.

Toiminnan pohjalta luodaan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli, jonka avulla hankkeessa kehitettyä toimintaa on tarkoitus laajentaa kaikkiin Lapin lukioihin.

Hankkeen tavoitteet ja suunnitelmat ovat valmiit, joten sole ko alama porukalla tekehmään!

Lisätietoja

http://www.lapinamk.fi/lukko

Projektipäällikkö
Niina Riihiniemi
Lapin ammattikorkeakoulu

Työllistymistä edistämässä – case korkeakoulutettu

Piia Kilpimaa, Projektipäällikkö, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille- esiselvityshanke

Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreiden tilastojen mukaan lokakuun lopussa työttömänä oli 47 000 korkeakoulutettua. Hälyttävää on, että pitkäaikaistyöttömien osuus korkeakoulutetuista työttömistä nousee kaiken aikaa, myös Lapissa.

Lapin korkeakoulukonsernissa tähän korkeakoulutettujen työttömyyteen on pyritty löytämään ratkaisuja ja hankerahoituksella teemaan on päästy perehtymään syvemmin. Tavoitteena on ollut löytää uusia ideoita ja ratkaisuja korkeakoulutettujen työllistymisen helpottamiseksi. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille- esiselvityshankkeessa suunniteltiin toimenpiteitä ja välineitä korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisen helpottamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kaksi palvelumallityöpajaa sekä suunniteltiin kohderyhmälle valittuihin osaamispolkuihin (Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Työelämä, IT- ja viestintätaidot) pohjautuva opintotarjotin. Palvelumuotoilun keinoin toteutetuissa palvelumallityöpajoissa ideoitiin urasuunnittelupalveluja kohderyhmälle. Työpajoissa vaihdettiin näkökulmaa niin, että kokemusasiakkaina olivat ensin korkeakoulutetut työttömät ja sitten työnantajat.

Tämän lisäksi aiemmin toteutetussa Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen – hankkeessa selvitettiin, miten Lapin alueen korkeakouluissa opiskelevien nuorten uraohjausta voitaisiin tehostaa jo opiskeluvaiheessa niin, että nuoret sijoittuvat valmistuttuaan nopeasti työelämään. Selvityksessä kartoitettiin uraohjauksen kohteiden sekä uraohjausta tekevien toimijoiden kokemuksia uraohjauksesta sekä näkemyksiä uraohjauksen ja mentoroinnin kehittämiseksi.

Näiden selvitysten pohjalta on saatu hyvä kokonaiskuva siitä, millaisilla toimenpiteillä voidaan korkeakoulutettujen työttömyyttä ehkäistä ja työllistymistä helpottaa. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä työllistymisen edistäjänä nousi molemmissa esiselvityshankkeissa uraohjaus, joka alkaisi jo opiskelujen aikana jatkuen aina työelämään saakka. Ohjausta ja tukea uraohjaukseen tarvitaan koko opiskelupolun ajan, kuten ohjausta opintojen suunnitteluun, osaamisen ja omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden tunnistamiseen ja tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen. Korkeakouluissa opiskelevat hyötyisivät selvitysten perusteella myös opiskelun ja työelämän tiiviimmästä kytkemisestä toisiinsa, mikä tarkoittaa mm. työelämälähtöisiä opintoja ja projekteja opintojen aikana ja mentoritoiminnan kehittämistä. Hyvin tärkeää työllistymisen kannalta on oman alan työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana. Tämä helpottaa selvitysten mukaan merkittävästi työpaikan löytymistä valmistumisen jälkeen.

Continue reading