Tehemä pois!

Molen Tornionjokilaaksosta, tunturien juurella kasunnu ja ylpeä siitä!” -lause muothoutui Väylänvarren yrittäjyyskasvatusstrategian johtolausheeksi ja toiminta-ajatukseksi. Alueelliset yrittäjyyskasvatuksen polut – tehemä pois -ESR-hankheessa (1.8.2015-31.12.2018) rakennethiin Kolarin, Pellon ja Muonion kuntien käythöön alueellinen yrittäjyys- ja osallisuuskasvatuksen pedagoginen toimintaohjelma, jonka tavoitheena ja unelmana on ennen kaikkea positiivisen muistijäljen jättäminen omasta kotiseuvusthaan alueen nuorille. Ohjelman toimenpitheiden avulla pyrithään tulevina vuosina vahvistahmaan Tornionjokilaakson lasten lappilaisia juuria, herättähmään heissä ylpeyttä kotiseutuaan kohtaan sekä varustahmaan heät taidoilla, tiedoilla, lappilaisella älykkyydellä sekä hyvällä itsetunnolla ja oikealla asentheella muuttuvan maailman haastheisiin. Pitkällä aikavälillä nuorten vaurastuhneiden paluumuutto alueelle lisää Lapin elinvoimaa – yrittämällä ja tuloksekasta työtä tekemällä.

Yrittäjyyskasvatusstrategiaa rakennethiin yhteistyössä kolmen kunnan yrittäjien, nuorten, opettajien, elinkeinotoimien sekä Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n asiantuntijoiden kesken. Syksyllä 2016 totteutethiin kolme työpajaa, joissa sidosryhmät ja toimijat pääsivät pohtihmaan, miksi kunkin kannattaa olla osana koulujen yrittäjyyskasvatusta ja millaista Väylänvartta yrittäjyyskasvatuksella haluthaan rakentaa. Työpajojen työskentelyn sekä lukuisten haastattelujen, palaverien ja moninaisten työstövaiheiden pohjalta syntyi kesän 2017 aikana upea alueellinen toimintaohjelma, joka on käytännönläheinen ja kattaa koko kasvatuskentän aina varhaiskasvatuksesta toiselle astheelle saakka. Erikoisuuthena muihin vastaahviin strategioihin tai toimintaohjelhmiin verrattuna Väylänvarren toimintaohjelmassa on kaksi yrittäjyyskasvatuksen polkua, jotka kulkevat menetelmiksi avattuina läpi kaikkien oppilaitosasteiden: leikkisästi kutsuimme polkuja ”normipoluksi” ja ”HC-poluksi”, virallisemmin niitä voisi kutsua sishäisen ja ulkoisen yrittäjyyden poluiksi.

”Parasta yrittäjyyskasvatuksessa on työnäkökulman opettaminen lapsille ja nuorille: miten lapsi saadaan integroitua työhön ja yrittäjyyteen. Opettajan rooli olisi tärkeä siinä, muut ominaisuudet, persoona ja toimintatapa tulee kotoa. Vanhempien rooli ja vastuu siitä millainen oma lapsi on, miten hän käyttäytyy ja osaa ottaa muut huomioon on tärkeä: ensisijaisesti koti kasvattaa ja omalla esimerkillään opastaa lasta elämänhallinnan taitojen kehittymisessä. Kodin ja koulun vuorovaikutus sekä yhdessä tekeminen ja kommunikointi on avainasemassa.” Michele Murphy-Kaulanen, toimitusjohtaja, Jounin Kauppa

Hanke on alusta alkhaen ollut erittäin käytännönläheinen ja sen tulokset tulevat jäähmään pysyvästi elähmään hankheen jälkheenkin. Alueellinen yrittäjyyskasvatusstrategia tulee näkyhmään hankheessa osallisena olleiden kuntien strategioissa ja toiminnassa, ja onpa siinä ainekset toimia myös pohjana maakunnalliselle yrittäjyyskasvatusstrategialle, joka Lapista vielä puuttuu. Omalta osalthaan hankheessa tuotettujen toimintamallien ja tulosten pysyvyyttä tulee edistähmään Lapin AMK:n vuoden 2018 alusta perustama YES Lappi -aluetoimisto, jonka tärkheimpänä tehtävänä on edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista Lapissa koulutusastheesta riippumatta. Toimiston toiminnan erinomhaisena pohjana on tämäkin hanke toiminut ja hankheen tuloksia on helppo levittää, kun aluepäällikön saaphaisiin on astellut hankheessa mukana ollut Lapin AMK:n asiantuntija. Yrittäjyyskasvatuksen saralla niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin on vielä töitä tehtävänä hankheen jälkheenkin, mutta hankheen avulla täällä Lapissa on valhmiina pohja, jonka päälle on helppo lähteä rakentahmaan. Tehemä pois, sunkhaan sole mikhään meille!

Lophuun häytyy vielä toeta, että oli kyllä rohki fiini homma, ko meitä tahothiin kotiperäle värkhään yrittäjyyskasvatusstrategiiaa. Met löimä hanskat kätheen ja aloima tuusaahman – tehimä pois. Meiltähän se käytti, saman Raanujärven rannala ku olemma kasunnu, sammaa vettä ryypänny ja samoja kaloja syöny. Parasta rosessissa oli praatata yrittäjien kansa, virkamiesten kansa ja opettajien kansa, panna net miettihmään, mitä pitäis tehä ja miten, jotta Väylänvarsi pyssyis asuttuna tulevaisuuessaki. Pois voipii käyä ja takasin tulla, muttei maitojunala!

YES Lappi -aluepäällikkö, projektisuunnittelija Juhamatti Konttaniemi, Lapin AMK & koulutuspäällikkö Niina Alapuranen, Lapin yliopisto

Yrittäjyyskasvatusstrategia on luettavissa ja ladattavissa täällä