Tuotteesta timantiksi – Ranuan yrityksiä kehittämässä koko koulutuskentällä

Lappilainen koulutuskumppanuus hankkeessa (ESR) suunniteltiin ja toteutettiin koulutuspilotti matkailualan yrityksille syksyllä 2017. Koulutus suunniteltiin yhdessä hankkeessa mukana olevien oppilaitosten asiantuntijaryhmässä: Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin ammattikorkeakoulun Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän Lapin Matkailuopisto ja Ammattiopisto Lappian kanssa. Koulutus toteutettiin yhdessä tiimiopettajuuteen nojaten.

Suunnittelussa hyödynnettiin vahvaa elinkeinon osaamista yhteissuunnittelutyöpajassa, jossa mukana koulutuspilottia suunnittelemassa oli paikalle kutsuttuja matkailuelinkeinon pitkänlinjan asiantuntijoita. Nopeasti yhteiseksi nimittäjäksi löytyi yritysten kehittäminen niin myynnissä, markkinoinnissa, asiakaskannattavuudessa, johtamisessa kuin tuotteistamisessakin. Toteutettu koulutus oli kouluttajan kannalta merkittävä avaus ensinnäkin käytännön yrityskehittämisessä ja toiseksi eri koulutusasteiden yhteistyössä.

Itse koulutus

Tuotteesta Timantiksi toteutettiin Ranualla aloitteleville, ja jo jonkin aikaa matkailualalla toimiville yrittäjille. Pilotin sisällöiksi yhteisessä suunnittelutyössä kiteytyivät mm. oman toimintaympäristön tunnistaminen ja alueen vahvuudet, kohderyhmän tunnistaminen ja tälle kohderyhmälle tuotteiden ideoiminen sekä yrityksen omat ja yritysverkoston asiakaskohderyhmien tunnistaminen. Koulutuspäivät muodostuivat teemoista, joihin teoriaosuuden valmistelivat kyseisen päivän opettajat koulutusrajat ylittäen. Näkemykset tulivat laajoiksi tämän yhteistyön tuloksena ja ne vastasivat loistavasti yritysten tarpeisiin.

Koulutuspäivät rakennettiin yhteistyössä eri opettajien, koulutusalojen, oppilaitosten sekä koulutuspilotissa mukana olleiden yritysten tarpeiden pohjalta. Päivien teemateoriat käytiin yhteisesti lävitse aamupäivällä, samoin koulutuspäivien väliset kotitehtävät. Iltapäivät keskityttiin käytännönläheiseen yritysyhteistyön ja aamupäivän teorioiden jalkauttamiseen käyttäen luovia palvelumuotoilun menetelmiä. Kehitettyä tuoteideaa kehitettiin asiantuntijoiden johdolla laadukkaaksi ja turvalliseksi asiakaskokemukseksi ja siitä edelleen myytäväksi tuotteeksi.

Tuotteesta Timantiksi –koulutuspilotin toteutuksessa olivat mukana Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluista Anna Vanhala, Esa Posio ja Johanna Sirviö, Lapin ammattikorkeakoulusta Teija Tekoniemi-Selkälä, Lapin koulutuskeskus REDUsta Anne Liedes ja Leila Karjalainen sekä Ammattiopisto Lappiasta Matti Räisänen.

Koulutus sai osallistujilta erittäin hyvän palautteen. Koulutusrajojen ja -oppilaitosten sekä asiantuntijaopettajien yhteistyö rakensi uudenlaista toimintatapaa, joka konkretisoitui yhteistyön tiivistymisenä sekä loistavina lopputuotteina. Tätä toimintatapaa ja koulutusyhteistyötä halusivat kaikki jatkaa ja mahdollisimman pian! Kaikki kokivat hyötyneensä ja saavuttaneensa tavoitteet. Ryhmässä syntyi uusia kontakteja ja paljoin toteuttamiskelpoisia ideoita uusista koulutuksista. Tässä pilotissa uusi lappilainen koulutuskumppanuus todellakin toteutui.

Esa Posio, kehittämisen asiantuntija
Anna Vanhala, kehittämisen asiantuntija
Johanna Sirviö, suunnittelija

Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut

Polku lukiosta korkeakouluun

Viime toukokuussa Muonion, Kolarin, Pellon ja Ylitornion lukioiden ja Lapin korkeakoulujen edustajat kokoontuivat miettimään yhteistyön syventämistä. Yhteisen ideoinnin ja lukioiden tarpeiden pohjalta päätettiin aloittaa hankevalmistelu. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto tarttuivat tuumasta toimeen ja Lukiosta korkeakouluun LUKKO-hanke sai kaksivuotisen rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tammikuun 2018 alusta lähtien.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista ja ohjauksellista tasa-arvoa seutukunnissa sekä joustavoittaa siirtymävaihetta lukiosta korkeakouluun. Hanke on suunnattu edellä mainittujen lukioiden opiskelijoille ja toteutetaan yhteistyössä lukioiden henkilökunnan kanssa.

Hankkeessa kehitetään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita järjestämällä uraohjausta sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Ohjauksen toteuttamisessa keskeisessä asemassa ovat digitaalisuus, verkkoympäristöt sekä monimediaiset materiaalit.

Ryhmäohjauksessa käsitellään lappilaisten korkeakoulujen koulutuksia ja niiden kautta avautuvia työ- ja uramahdollisuuksia sekä kuullaan korkeakouluopiskelijoiden ja alumnien uratarinoita. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tulevaisuusohjaukseen ja korkeakoulujen opetukseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Ryhmäohjauksen ohella korkeakoulut tarjoavat yksilöohjausta henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun koko hankkeen ajan. Lisäksi järjestetään ohjausosaamista tukevaa maksutonta täydennyskoulutusta, johon kaikkien Lapin lukioiden henkilöstö on tervetullutta.

Hankkeessa kootaan Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston avoimista korkeakouluopinnoista muodostuva lukiolaisille suunnattu opintotarjotin. Opiskelu on maksutonta ja tapahtuu etä- ja verkko-oppimisympäristöissä opettajan ohjaamana. Hankkeen aikana selvitetään myös, miten lukiolaisille suunnattua avoimen korkeakoulun opintotarjontaa ja lukioaikana hankittua koulutukseen soveltuvaa osaamista voidaan hyödyntää korkeakouluun hakeutumisessa.

Toiminnan pohjalta luodaan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli, jonka avulla hankkeessa kehitettyä toimintaa on tarkoitus laajentaa kaikkiin Lapin lukioihin.

Hankkeen tavoitteet ja suunnitelmat ovat valmiit, joten sole ko alama porukalla tekehmään!

Lisätietoja

http://www.lapinamk.fi/lukko

Projektipäällikkö
Niina Riihiniemi
Lapin ammattikorkeakoulu

Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohanke kääntyy loppusuoralle

Naisyrittäjyys – hyvinvointiala – Lappi – kuntayhteistyö – palvelut – palveluiden tuottaminen – verkostoituminen – mentorointi – yrityksen kehittäminen.

Nämä ovat avainsanoja, joilla voidaan kuvata Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohanketta. Kyseessä on keväällä 2015 alkanut ESR-rahoitteinen kolmivuotinen Lapin korkeakoulukonsernin sekä Pohjoisimman Lapin Leaderin yhteishanke, jossa on edistetty ja vahvistettu hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lapissa.

Hanke on loppusuoralla ja voimme todeta jo hankkeessa saavutettuja tuloksia. Hankkeen aikana on rakennettu hyvinvointialan naisyrittäjille alueellinen toimintamalli, jossa yrittäjyyttä on tuettu naisyrittäjille räätälöidyn valmennusohjelman avulla, henkilökohtaisilla sparrauksilla sekä kuntien kanssa tehdyllä verkostoyhteistyöllä. Olemme toimineet Tervolan, Sodankylän, Kemijärven, Muonion ja Enontekiön kunnissa.

Valmennusohjelma on pitänyt sisällään koulutusta, henkilökohtaista ohjausta ja alueellista kehittämistoimintaa. Asiantuntijaluentoja on ollut mm. tuotteistamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista. Luentojen lisäksi valmennusohjelma on sisältänyt myös henkilökohtaisen, naisyrittäjän kanssa yhdessä määritellyn, kehittämissuunnitelman.

Koulutusosuuksiin osallistuminen tehtiin mahdollisimman helpoksi naisyrittäjille: heidän on ollut mahdollista osallistua valmennusohjelman luennoille etänä kotikoneelta tai katsoa luennot itselleen sopivana ajankohtana tallenteena. Ohjauskeskusteluja yrittäjän kanssa on pidetty yrittäjien tarpeiden mukaisesti. Yrittäjälähtöisellä valmennuksella on mahdollistettu kiireisten yrittäjien osallistuminen kehittämistoimintaan. Myös aloittavat yrittäjät on huomioitu hankkeessa järjestämällä heille henkilökohtaista yritysohjausta, sparrausta ja vierellä kulkemista.

Hankkeen alussa toivottiin verkostoitumista ja toisten yrittäjien sparrausta ja tukea. Verkostoitumista ja yhteistyön rakentamista on tehty sekä hankeryhmän vierailumatkoilla hankkeessa mukana oleviin kuntiin että verkostomaisella yhteistyöllä kuntien, alueen toimijoiden, yrittäjien ja Pohjoisimman-Lapin Leaderin kanssa – yhteisiä tilaisuuksia ja keskustelutilaisuuksia tarjoamalla. Tällä kaikella on pystytty vaikuttamaan yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvuun sekä pystytty tukemaan uusien yritysmuotojen syntymistä ja yritystoiminnan laajentumista.

Hankekunnat ovat olleet aktiivisia toimijoita hankkeen aikana. Vierailujen yhteydessä ja erillisellä kyselyllä on selvitetty kunnan hyvinvointipalveluiden tämän hetkinen tilanne, tulevaisuuden tarpeet ja asetettu yhteisiä tavoitteita toiminnalle. Hankkeen päätteeksi järjestetään vielä jokaisella paikkakunnalla tilaisuus, jossa alueen toimijoiden ja paikallisten asiantuntijoiden lisäksi kuullaan hankkeen aikana kehitetystä Polku-mallista, joka on tarkoitettu sekä aloittavalle että yritystoimintaa kehittävälle yrittäjälle. Malliin on koottu tietoa sekä aloittavalle yrittäjälle että yritystoimintaa kehittävälle yrittäjälle yhteen paikkaan.

Inspiroitumisen ja verkostoitumisen teemalla järjestetään hankkeen lopussa toukokuussa, seminaari, jossa painopisteenä on verkostoituminen ja sen voima. Seminaari kokoaa Lapin alueen hyvinvointialan naisyrittäjiä, mutta myös muita naisyrittäjiä ja johtajia verkostoitumaan ja kuulemaan mielenkiintoisista ja ajankohtaisista teemoista. Seminaari on myös jatkoa Huippunaiset seminaarille, jossa 120 naisyrittäjää ja johtajaa kohtasi ajankohtaisten teemojen ääressä syksyllä 2017.

Yhteisesti toteuttaen, yhteisesti rakentaen – tästä on hankkeen matka tehty!

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö/Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohankkeen projektipäällikkö Katri Kuusela/Lapin yliopisto
Kehittämisen asiantuntija Piia Kilpimaa/ Lapin yliopisto
Lehtori Birgit Mylläri/ Lapin ammattikorkeakoulu

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus–ja-kehittamispalvelut/Ammattiosaamisen-taydentaminen/Tukea-naisyrittajyyteen