Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA)

Rakenna oma reittisi
tulevaisuuteen
– askel kerrallaan,
yhdessä eteenpäin

Oppimispolkuja rakentamassa

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hanke starttasi tämän vuoden alussa. Lähdimme liikkeelle mielekkäiden oppimisympäristöjen ja ohjauspolkujen määrittelemisellä ja hahmottelemisella. Polut tullaan toteuttamaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS) ja niissä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä. HOKS tulee olemaan myös keskeinen uraohjauksen väline, joka ohjaa opiskelijoita katsomaan pitemmälle tulevaisuuteen kuin vain ensimmäisen työpaikan löytymiseen tai jatko-opiskelupaikkaan. Myös omia vahvuuksia ja tulevaisuuden unelmia on hyvä pohtia erilaisilla mahdollisilla urapoluilla.

Opetuksen ja ohjauksen asiantuntijat Lapin koulutuskeskus REDU:sta ja Lapin ammattikorkeakoulusta sekä hankehenkilöstö kokoontuivat keväällä 2018 suunnittelupäiville koulutus- ja työhyvinvointikeskus Welleviin. Päivien aikana rakennettiin kuvaukset kuudelle oppimispolulle, joissa määriteltiin polkujen tavoitetilat, konkreettiset toimenpiteet ja työkalut sekä ohjauksen paikat ja ohjausta toteuttavat henkilöt. Työpajatyöskentely oli monialaista ja eri kouluasteiden välistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, joka tuotti runsaasti jatkossa kehiteltäviä aihioita kokeiltaviksi toimintavoiksi (Kuva 1).

Kuva 1. Työpajatyöskentelyä osana oppimispolkujen kehittämistä

Elokuussa 2018 ammatillisen perustutkinnon opiskelijat aloittavat hankkeessa rakentamaan omaa reittiään tulevaisuuteen – askel kerrallaan, kuudessa erilaisessa oppimisympäristössä. Syksyn aikana valmistuu hankkeen tavoitteiden toteuttamista tukevaa materiaalia mm. Roll uppeja, julisteita ja esitteitä. Materiaalien ja poluille tehtyjen sloganien toivotaan kannustavan ja innostavan opiskelijoita miettimään mahdollisuuksiaan ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja osana omaa opinpolkuaan:

1. Ohjattu työpaja – Yhdessä eteenpäin
2. Digi ja Digiohjaus – Tulevaisuus diginä -parasta ikinä
3. Työpaikat – Opi tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla
4. Kansainväliset oppimisympäristöt – The World Is One Step Away
5. Matkalla yrittäjäksi – Haaveissa yrittäjyys? Hankit valmiuksia yritystoimintaan
6. Korkeakoulutus – Nopeammin, Pitemmälle, Korkeammalle

Korkeakoulut kehittämisen kumppaneina

EPPA-hankkeessa vahvistetaan eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä ja kumppanuutta. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto osallistuvat erityisesti Korkeakoulutus-polun suunnitteluun ja opiskelijapilotointiin sekä tukevat muiden polkujen ja oppimisympäristöjen rakentamista.

Hankkeessa Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on perehtyä käytössä oleviin malleihin tunnistaa korkeakouluopintoihin toisen asteen opinnoissa hankittua osaamista ja laatia selvitys näistä käytänteistä suhteessa kansalliseen kahdeksan tason viitekehykseen. Laadittua selvitystä hyödynnetään oppimispolkujen kehitystyössä. Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnistetty selvitystyön tekeminen mm. perehtymällä Lapin ammattikorkeakoulun HOT-ohjeistukseen, koulutusalojen toimintamalleihin ja -käytäntöihin sekä muissa hankkeissa ja organisaatioissa kehitettyihin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapoihin. (Kuva 2).


Kuva 2. Jaana Koivurannan, asiantuntijaopettajan piirtämä kuvaus Kaupan ja kulttuurin osaamisalan HOT-prosessista.

Korkeakouluissa pilotoidaan Korkeakoulutuksen -polkua tarjoamalla toisen asteen ammatillista perustutkintoa opiskeleville opiskelijoille mahdollisuus osallistua HOKS:in mukaisiin korkeakouluopintoihin esimerkiksi väyläopintojen ja avointen korkeakouluopintojen kautta. Korkeakoulut osallistuvat myös ohjauksen kehittämiseen kouluasteelta toiselle. Lapin ammattikorkeakoulussa väyläopintojen jatkokehittäminen on pyörähtänyt käyntiin ja Lapin yliopistossa keskustelut opintopolkujen pilotoinnista taiteiden- ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnissa ovat käynnistyneet syksyllä. Tavoitteena on tuoda näkyväksi jo olemassa olevia käytäntöjä ja koota niitä yhteen sekä kehittää uusia toimintatapoja osaamispolkujen ja ohjauksen sujuvoittamiseksi.

Erilaisiin käytäntöihin ja hyviin yhteistyömuotoihin on perehdytty muun muassa Nopsa, Jatkoväylä, Osata ja Toteemi -hankkeiden kautta. Muissa hankkeissa saatujen hyvien kokemusten kannustamana EPPA-hankkeessa tullaan myös kokeilemaan erilaisia toiminnallisia yhteistyömuotoja opiskelijoiden rohkaisemiseksi, nivelvaiheiden ohjauksen saumattomuuden kehittämiseksi sekä aitojen kohtaamisten mahdollistamiseksi.

Lapin yliopisto suunnittelee ja toteuttaa opintojen henkilökohtaistamiseen tähtäävän täydennyskoulutusohjelman (15 op), joka on suunnattu opettajille, muulle ohjaushenkilöstölle sekä työelämän ohjaajille. Täydennyskoulutuksen teemoja ovat:

  • valmiuksien lisääminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) suunnitteluun ja toteuttamiseen
  • osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen
  • ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä
  • työn tueksi Ohjauksen opas ja ohjauksen verkkoportaali
  • työelämän ja eri kouluasteiden välinen kumppanuus.

Täydennyskoulutus starttaa syksyllä 2019 ja siinä huomioidaan mm. digitaalisuuden, kansainvälisten oppimisympäristöjen ja korkeakoulutuksen mahdollisuudet. Koulutuksessa kohtautetaan eri toimijoita ja työstetään yhdessä kehittämistehtäviä erilaisista ohjauksen osa-alueista.

Tavoitteena sujuvat siirtymät ja toimivat käytännöt

Erilaisia polkuja pitkin ammattiin (EPPA) -hankkeella (1.12.2017–31.5.2020) tuetaan osaamisperusteisen koulutuksen kehittämistä ja ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa Lapissa. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeella vahvistetaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa Lapissa erilaisin osaamispoluin ja ohjausmenetelmin. Hankkeessa rakennetaan uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. Tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, sujuvoittaa siirtymiä koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin sekä vahvistaa kouluasteiden toiminnallista kumppanuutta eri kouluasteiden välillä. Kehitettävien polkujen myötä oppimisympäristöt monipuolistuvat, opinnot henkilökohtaistuvat ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismahdollisuudet laajenevat. Hankkeen myötä myös osaamisperustaisuus vahvistuu ja toimintatavat tunnistaa ja tunnustaa hankittua osaamista osaksi tutkintoja kehittyvät.

Hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät, käytännöt ja työtavat levitetään laajemmin alueelliseen ja kansalliseen käyttöön. Eri poluista ja niillä toteutuvista ohjaustavoista tullaan julkaisemaan verkkoportaalimainen ohjausopas sekä menetelmäkortit.

Lisätietoa hankkeesta ja hankehenkilöstön yhteystiedot löydät www.redu.fi/eppa. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja vinkkejä hyväksi koetuista toimintatavoista ja käytännöistä. Niistä voit olla yhteyksissä hankehenkilöstöön.

Ritva Vartiainen,
projektipäällikkö REDU

Jonna Löf,
projektikoordinaattori Lapin AMK

Päivi Holopainen,
suunnittelija Lapin Yliopisto