Tuotteesta timantiksi – Ranuan yrityksiä kehittämässä koko koulutuskentällä

Lappilainen koulutuskumppanuus hankkeessa (ESR) suunniteltiin ja toteutettiin koulutuspilotti matkailualan yrityksille syksyllä 2017. Koulutus suunniteltiin yhdessä hankkeessa mukana olevien oppilaitosten asiantuntijaryhmässä: Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin ammattikorkeakoulun Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän Lapin Matkailuopisto ja Ammattiopisto Lappian kanssa. Koulutus toteutettiin yhdessä tiimiopettajuuteen nojaten.

Suunnittelussa hyödynnettiin vahvaa elinkeinon osaamista yhteissuunnittelutyöpajassa, jossa mukana koulutuspilottia suunnittelemassa oli paikalle kutsuttuja matkailuelinkeinon pitkänlinjan asiantuntijoita. Nopeasti yhteiseksi nimittäjäksi löytyi yritysten kehittäminen niin myynnissä, markkinoinnissa, asiakaskannattavuudessa, johtamisessa kuin tuotteistamisessakin. Toteutettu koulutus oli kouluttajan kannalta merkittävä avaus ensinnäkin käytännön yrityskehittämisessä ja toiseksi eri koulutusasteiden yhteistyössä.

Itse koulutus

Tuotteesta Timantiksi toteutettiin Ranualla aloitteleville, ja jo jonkin aikaa matkailualalla toimiville yrittäjille. Pilotin sisällöiksi yhteisessä suunnittelutyössä kiteytyivät mm. oman toimintaympäristön tunnistaminen ja alueen vahvuudet, kohderyhmän tunnistaminen ja tälle kohderyhmälle tuotteiden ideoiminen sekä yrityksen omat ja yritysverkoston asiakaskohderyhmien tunnistaminen. Koulutuspäivät muodostuivat teemoista, joihin teoriaosuuden valmistelivat kyseisen päivän opettajat koulutusrajat ylittäen. Näkemykset tulivat laajoiksi tämän yhteistyön tuloksena ja ne vastasivat loistavasti yritysten tarpeisiin.

Koulutuspäivät rakennettiin yhteistyössä eri opettajien, koulutusalojen, oppilaitosten sekä koulutuspilotissa mukana olleiden yritysten tarpeiden pohjalta. Päivien teemateoriat käytiin yhteisesti lävitse aamupäivällä, samoin koulutuspäivien väliset kotitehtävät. Iltapäivät keskityttiin käytännönläheiseen yritysyhteistyön ja aamupäivän teorioiden jalkauttamiseen käyttäen luovia palvelumuotoilun menetelmiä. Kehitettyä tuoteideaa kehitettiin asiantuntijoiden johdolla laadukkaaksi ja turvalliseksi asiakaskokemukseksi ja siitä edelleen myytäväksi tuotteeksi.

Tuotteesta Timantiksi –koulutuspilotin toteutuksessa olivat mukana Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluista Anna Vanhala, Esa Posio ja Johanna Sirviö, Lapin ammattikorkeakoulusta Teija Tekoniemi-Selkälä, Lapin koulutuskeskus REDUsta Anne Liedes ja Leila Karjalainen sekä Ammattiopisto Lappiasta Matti Räisänen.

Koulutus sai osallistujilta erittäin hyvän palautteen. Koulutusrajojen ja -oppilaitosten sekä asiantuntijaopettajien yhteistyö rakensi uudenlaista toimintatapaa, joka konkretisoitui yhteistyön tiivistymisenä sekä loistavina lopputuotteina. Tätä toimintatapaa ja koulutusyhteistyötä halusivat kaikki jatkaa ja mahdollisimman pian! Kaikki kokivat hyötyneensä ja saavuttaneensa tavoitteet. Ryhmässä syntyi uusia kontakteja ja paljoin toteuttamiskelpoisia ideoita uusista koulutuksista. Tässä pilotissa uusi lappilainen koulutuskumppanuus todellakin toteutui.

Esa Posio, kehittämisen asiantuntija
Anna Vanhala, kehittämisen asiantuntija
Johanna Sirviö, suunnittelija

Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut