Project in different languages

ARCTISEN in English

The project ‘Culturally Sensitive Tourism in the Arctic’ – ARCTISEN – develops a support system for start-ups and existing small and medium-sized enterprises offering innovative tourism products and services. Expanding tourist interest in the Arctic brings unforeseen opportunities to maintain local livelihoods and lifestyles. The project partners in Finland, Sweden, Norway, Canada and Denmark/Greenland highlight the pressing demand for new tourism products and services that draw on the rich natural and cultural resources of the region. Simultaneously, limited knowledge of indigenous and other local cultures in Northern communities calls for more open and sensitive dialogue among different tourism actors.

The project introduces cultural sensitivity as a core value that guides the project activities from benchmarking to test visits, workshops to online courses. These activities will help tourism start-ups and small and medium-sized enterprises to turn their place-based opportunities into economically viable tourism businesses. The novelty of ARCTISEN lies in enabling and supporting entrepreneurs to craft culturally sensitive tourism products in close cooperation with a wide range of tourism practitioners and scholars across the programme area. Through transnational tourism cluster, the project contributes to a more positive business climate for tourism companies – and to making the participating regions more economically robust and versatile in general.

 

ARCTISEN in Norwegian / Norsk

Prosjektet Kulturelt sensitiv turisme i Arktis – ARCTISEN – skal bistå eksisterende små og mellomstore turismebedrifter i å utvikle kultursensitive produkter og -tjenester. En voksende interesse for arktiske områder gir muligheter til å anvende lokal natur, kultur og tradisjoner i reiselivssammenheng. På denne bakgrunn har forskere og næringslivsaktører i Finland, Sverige, Norge, Canada og Danmark / Grønland samarbeidet om å skape et prosjekt som vurderer kultur- og etikkaspekter ved turistbedrifter basert på urfolk eller andre lokalsamfunn. Målet er å skape en mer åpen og sensitiv dialog mellom ulike turismeaktører, og å styrke kunnskapsgrunnlaget for deres aktiviteter.

Kulturell sensitivitet utgjør en kjerneverdi både i prosjektets forskning og utvikling av lokal- og urfolksbasert turisme. Prosjektet vil i første omgang undersøke hva som anses som sensitivt, og dernest utvikle strategier og virkemidler for å bevisstgjøre og ivareta prinsippene. I den forbindelse vil vi anvende benchmarking, testbesøk, og workshoper, og nettbaserte kurs. Målet er å styrke bedriftene og gjøre dem økonomisk levedyktige gjennom kunnskap, nettverk på tvers av nasjonaliteter, og i nettverksrelasjoner hvor også forskning inngår.

 

ARCTISEN in Greenlandic / Kalaallisut

Suliniut ’Issittumi piorsarsimassutikkut malussarissumik takornariaqarneq’ – ARCTISEN – suliffeqarfinnut nutaanik aallartittunut aamma suliffeqarfinnut pioreersunut mikisunut akunnattunullu ikorfartuinermik aaqqissuussatut ineriartortitsisuuvoq, nutaaliorluni takornariaqarnermut tunisassianik aamma sullissinernik neqeroorutilik. Issittumi takornariaqarnerup annertusiartornerata ilagaa takorloorsimanngisamik sumiiffinni inuussutissatut aamma inuusaatsikkut piujuartitsinissamut periarfissat. Finlandimi, Sverigemi, Norgemi, Canadami aamma Danmarkimi/Kalaallit Nunaanni suliniaqatigiit erseqqissarpaat takornariaqarnermut tunisassat aamma sullissinerit nutaat annertuumik pisariaqartinneqartut, nunap immikkoortortaani pinngortitami aamma piorsarsimassutsikkut isumalluutit nalituut noqitsisut. Ataatsikkut avannaani inuiaqatigiinni inoqqaanut tunngasunik aamma sumiiffinni allanik piorsarsimassutsikkut ilisimasat killeqarnerisa pisariaqartippaat ammanerusumik aamma malussarissumik takornariaqarnermut peqataasut assigiinngitsut akornanni oqaloqatigiinneq.

Suliniutip piorsarsimassutsikkut malussarissuseq qitiusumik naliusoq ilisaritippaa, suliniutinik ingerlatsinerni aallartiffimmiit misiliutitut pulaarnermut, workshops-ini qarasaasiakkut pikkorissarnernut aqutsisuusoq. Taakku suliniutit takornarianik aamma suliffeqarfinnik mikisunik akunnattunillu ikiuissapput, sumiiffiit tunngavigalugit takornariaqarnermi suliffeqarfiit aningaasaqarnikkut ingerlasinnaanerannut periarfissiillutik. ARCTISEN-ip nutaarsiassartaraa suliffeqarfinnik aallartitsiniartunut takornariaqarnermi tunisassiat piorsarsimassutsimut malussarissunut periarfissiinerat aamma ikorfartuinerat, takornariaqarnermut sullissisut aamma akimut ikaarlugu aaqqissuussamut sammisamit ilinniarsimasut assigiinngitsut amerlasuut qanittumik suleqatiginerisigut. Naalagaaffiit akimut ikaarlugit takornarissat eqimattakkaat inuussutissarsiutigalugu takornariaqarnermut suliniutip sullissiviit qanoq issusaannut pitsaanerusumik tuniseqataapput – aamma nunap ilaani peqataasunut nalinginnaasumik aningaasaqarnikkut qajannaannerulersitsilluni aamma tamatigoornerulersitsilluni.

 

ARCTISEN in Northern Sámi / Davvisámegiella

Prošeakta Kultursensitiivvalaš turisma árktalaš guovlluin – ARCTISEN – galgá doarjut unnit ja gaskasturrosašturismafitnodagaid ovddidit kultursensitiivvalaš gálvvuid ja fálaldagaid. Lassánan beroštupmi árktalaš guovlluide addá vejolašvuođaid geavahit báikkálaš luonddu, kultuvrra ja árbevieruid mátkeealáhusa oktavuođas. Dán dihte leat dutkit ja ealáhusaktevrrat Suomas, Ruoŧas, Norggas, Kanádas ja Dánmárkkus / Ruonáeatnamis bargagoahtán prošeavttain mii árvvoštallá kultuvrralaš ja etihkalaš beliid turistafitnodagain main vuođđun lea álgoálbmot dahje báikkálaš servvodat. Mihttun lea ahte turistaaktevrrat ságastallagohtet sensitiivvalaččat gaskaneaset, ja maiddái nannejit máhtu iežaset doaimmaid birra.

Kultursensitiivvalaš turisma lea váldoárvu sihke prošeavtta dutkamis ja báikkálaš turismma ja álgoálbmotturismma ovddideamis. Prošeakta galgá vuosttažettiin guorahallat mii sáhttá leat sensitiivvalaš, ja dasto hábmet strategiijaid ja váikkuhangaskaomiid fuomášuhttin ja gáhtten dihte prinsihpaid. Dán oktavuođas áigut buohtastahttit ja galledit fitnodagaid ja lágidit bargobajiid ja kurssaid neahta bokte. Mihttun lea nannet fitnodagaid ja ovdánahttit daid gánnáhahtti doaibman máhttoloktemaja sihke riikkaidgaskasaš fierpmádagaidja dutkanfierpmádagaid bokte.

 

ARCTISEN in Lule Sámi / Julevsábmáj

Prosjäkta “Kultuvrra várrogisvuoda turissma Arktisin” – ARCTISEN – åvddånahttá dårjasystemav álggevidnudagájda ja aj unna ja gasskastuorrudak vidnudagájda ma gávnnuji, ja gudi fálli ådå ja joarkedum turistafálaldagájt ja dåjmajt. Turistaj miella guossot Arktisav la lassánam ja vaddá vuordek máhttelisvuodajt bisodit bájkálasj äládagáv- ja viessomvuogijt. Prosjäktarádna Suoman, Svierigin, Vuonan, Kanadan ja Danmárkan/Ruonáednamin tjalmosti dav lassánam ádnomusáv ådå turisstadagojda ja -dåjmajda ma vuododuvvi guovlo boandás luondo- ja kultuvrravaddásijs. Sämmi bále gájbet vánes máhttudahka iemeálmmugij ja ietjá bájkálasj kultuvraj birra, ienep rabás ja várrogis aktavuodajt turistadåjmaj gaskan sebrudagájn nuortan.

Prosjäkta álgget vuogev vieledit dajs fert kultuvrajs ma sjaddi degu vuodoárvon mij aj lájddi prosjäktadåjmajt degu dal benchmarkigis gitta gähttjalimguossomij, ja workshopajs gitta onlinekursajda. Da dåjma båhti viehkedit unna- ja gaskastuorrudak vidnudagájt guossodimäládusán giektet bájkálasj boanndudagáv åvddånahttemijn ruhttás ja nanos turistavidnudagájt. ARCTISENA gárvedimmiella ja ájggudakmiella le doarjjot dåjmadagájt ja hábbmit bärrájgåtsedum kultuvralasj dåjmajt lahka aktavuodajn gåbdå juohkusis aktan turistadoajmmij ja guoradallij prográmmaguovlos. Dajna at gárvedit transnasjonála turistatjoahkkijt buktá prosjäkta buorep oasesbirrusav turistadåjmadagájda- ja dajda oasseválldij guovlojda, ma badjeloajve aj sjaddi ienep ruhta nannusa ja moattebelaga.

 

ARCTISEN in Finnish / Suomeksi

Kulttuurisensitiivinen matkailu arktisella alueella (ARCTISEN) -hanke kehittää tukijärjestelmän aloitteleville ja olemassa oleville PK-yrityksille, jotka tarjoavat innovatiivisia matkailutuotteita ja -palveluita. Matkailijoiden kasvava kiinnostus arktista aluetta kohtaan tuo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia paikallisten elinkeinojen ja elämäntapojen säilymisen turvaamiselle. Hankkeen partnerit Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Kanadassa sekä Tanskassa/Grönlannissa korostavat kiireellistä tarvetta saada uusia, alueen rikkaaseen luonnon- ja kulttuuriresursseihin nojaavia matkailutuotteita ja -palveluita. Samanaikaisesti pohjoisten alkuperäiskansojen ja muiden paikallisten kulttuurien rajallinen tuntemus vaatii avoimempaa ja sensitiivisempää vuoropuhelua eri matkailutoimijoiden välillä.

Hankkeen keskeisenä arvona on sensitiivisyys, joka ohjaa kaikkea hankkeen toimintaa; benchmarkkausta, testivierailuja, työpajoja, verkkokursseja ja tutkimustyötä. Näillä toimenpiteillä autetaan matkailualan PK-yrityksiä hyödyntämään paikallisia kulttuureita taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä. ARCTISEN-hanke tuo yhteen matkailualan ammattilaiset ja tutkijat, jotka yhdessä pyrkivät tukemaan ohjelma-alueen yrittäjiä kulttuurisensitiivisten matkailutuotteiden ja –palveluiden luomisessa. Kansainvälisen matkailuklusterin kautta hanke edesauttaa matkailuyritysten kannalta myönteisemmän liiketoimintaympäristön syntymistä ja tekee hankkeeseen osallistuvista alueista taloudellisesti monipuolisempia ja kestävämpiä.

 

ARCTISEN in Danish / på Dansk

Projektet ‘Kulturturisme i Arktis’ – ARCTISEN – udvikler et støttesystem til nystartede virksomheder og eksisterende små og mellemstore virksomheder, der tilbyder innovative turismeprodukter og -tjenester. Udvidet turistinteresse i Arktis bringer uforudsete muligheder for at opretholde lokale levebrød og livsstil. Projektpartnerne i Finland, Sverige, Norge, Canada og Danmark / Grønland fremhæver den presserende efterspørgsel efter nye turismeprodukter og -tjenester, der trækker på de rige natur- og kulturressourcer i regionen. Samtidig kræver begrænset viden om indfødte og andre lokale kulturer i de nordlige samfund en mere åben og følsom dialog blandt forskellige turismeaktører.

Projektet introducerer kulturturisme som en kerneværdi, der styrer projektaktiviteterne fra benchmarking til testbesøg, workshops til online kurser. Disse aktiviteter vil hjælpe turisterne og små og mellemstore
virksomheder til at gøre deres pladsbaserede muligheder til økonomisk levedygtige turismevirksomheder. Nyheden af ARCTISEN ligger i at gøre det muligt for og støtte iværksættere, at udforme kulturelle turismeprodukter i tæt samarbejde med en bred vifte af turismepraktikere og lærde på tværs af programområdet. Gennem tværnationale turistklynger bidrager projektet til et mere positivt erhvervsklima for turismeselskaber – og at gøre de deltagende regioner generelt mere økonomisk robuste og alsidige.

 

ARCTISEN in Swedish / på Svenska

Projektet “Kulturellt respektfull turism i Arktis” – ARCTISEN – utvecklar ett stödsystem för nystartade företag och de befintliga små och medelstora företag som erbjuder innovativa turismprodukter och tjänster. Turisters ökade intresse för Arktis ger oväntade möjligheter att upprätthålla lokala försörjnings- och livsstilar. Projektpartner i Finland, Sverige, Norge, Kanada och Danmark/Grönland belyser den ökande efterfrågan på nya turismprodukter och -tjänster som baseras på regionens rika natur-och kulturresurser. Samtidigt kräver begränsad kunskap om urfolk och andra lokala kulturer i nordliga samhällen en mer öppen och sensibel dialog mellan olika turistaktörer.

Projektet introducerar respekt för de olika kulturerna som ett kärnvärde som också styr projektaktiviteter från benchmarking till testbesök, och från workshops till onlinekurser. Dessa aktiviteter kommer att hjälpa små- och medelstora företag inom besöksnäringen att använda sig av lokala resurser för att utveckla ekonomiskt livskraftiga turistföretag. ARCTISENs nyskapande ansats bygger på att stödja entreprenörer att utforma kulturellt respektfulla produkter i nära samarbete med ett brett spektrum av turismaktörer och forskare inom programområdet. Genom att skapa transnationella turismkluster bidrar projektet till en bättre affärsmiljö för turistföretag – och till att de deltagande regionerna i allmänhet blir mer ekonomiskt robusta och mångsidiga.

 

Instagram