Lapin ammatilliset oppilaitokset pilotoivat yhteisiä ammatillisia verkko-opintoja

 

Lapin eAmis -hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa, Ammattiopisto Lappiassa, Lapin koulutuskeskus REDUssa, Rovala-Opistossa sekä Peräpohjolan Opistossa on suunniteltu ja pilotoitu toimintamalli yhteisistä verkko-opinnoista, joista opiskelijat pääsivät valitsemaan tarvitsemiaan opintoja itselleen sopivaan ajankohtaan. Lisäksi toimintamallissa voi tutustua vaihteleviin tai erilaisiin ammatillisiin opintosisältöihin.

  • Keskeisenä tavoitteenamme toimintamallin suunnittelussa oli varmistaa, etteivät opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut katkea, jos omassa oppilaitoksessa ei ole tarjolla opiskelijan tarvitsemia ja valmistumista edistäviä opintoja.  Toimintamalli mahdollistaa opintojen suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta hyödyntämällä oppilaitosten yhteisiä digitaalisia verkko-oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä ammatillisiin ja yhteisiin aineisiin, kertoo toimintamallin sisällöistä Lapin eAmis -hankkeen projektipäällikkö Päivi Jauhola.

Pilotointimallin verkko-opinnoissa oli tarjolla laaja valikoima ammatillisia ja yhteisten aineiden opintoja muun muassa ensiapukoulutusta, YTO-opintoja (viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä ja toisella kotimaisella kielellä eli ruotsin kielellä, toiminta digitaalisessa ympäristössä, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt) työelämässä toimiminen, varhaiskasvatuksen tukiviittomia. Ilmoittautuminen opintoihin suoritettiin webropolin ja oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kautta.

  • Kaikkiin opintoihin emme saaneet osallistujia, osittain varmasti siksi, että pilotointijakso toteutettiin touko-kesäkuussa, jolloin opiskelijoita oli valmistunut tai lähtenyt kesälomalle. Saimme verkko-opintoihin osallistuneilta opiskelijoilta kokemuksia, millaista oli suorittaa opintoja toisessa oppilaitoksessa. Opinto-ohjaajilta saimme tietoa, miten opinnot etenivät, kun omasta oppilaitoksesta ei löytynyt sopivia opintoja. Vastaanotto tämänkaltaisille verkko-opinnoille oli loistavaa, iloitsee Päivi Jauhola.

Kokemuksia ja arvioita toimintamallin pilotoinnista

 Ammattiopisto Lappian opinto-ohjaaja Leila Kyngäs-Teeriniemi kertoo, että opiskelijahallintaohjelmat eroavat oppilaitosten välillä, eikä opintoja voida vielä suoraan arvioida erilaisiin opiskelijahallinta ja arviointijärjestelmiin. Se loi haasteita pilotin toteutukselle. Verkko-opintoja järjestäneen oppilaitoksen opinto-ohjaajat saivat tiedon verkko-opinnot arvioineelta opettajalta ja toimittivat ne toisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaajille tilanne oli uusi, mutta niinhän oli kyseinen pilotointikin.

  • Opintojen suorittaminen onnistui eroavaisuuksista huolimatta mielestäni hyvin ja toimintamalli palveli opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua. Opiskelija sai tehdä opintoja, kun halusi esimerkiksi korottaa numeroita. Verkko-opinnot pilotointimallissa edistivät opiskelijoiden valinnanvapautta, pohtii Leila Kyngäs-Teeriniemi.

Leila Kyngäs-Teeriniemi esittää toimintamallin jatkokehitykseen selkeämpiä ohjeita ja nimettyjä henkilöitä, joilta voi kysyä lisätietoja.

Rovaniemellä Lappian turvallisuusalalla opiskeleva Janika Sotaluoto suoritti verkko-opintoja.

  • Opintoni etenivät ja sain korotettua vanhan numeroni kiitettäväksi. Opintojen suorittaminen oli hieman erilaista toisen oppilaitoksen ohjelmistoilla, mutta pystyin hyvin soveltamaan oman oppilaitokseni ohjelmia niin että sain tehtävänannon mukaiset vastaukset. Kurssin toteutus oli tehty helpoksi, enkä kokenut mitään hirveämpiä ongelmia sitä tehdessä ja verkkokurssin sisältö oli mielenkiintoinen. Sain tukea ja ohjausta verkko-opinnoissa, jos oli jotain kysyttävää, kertoo omista verkko-opintokokemuksistaan Janika Sotaluoto.

Lapin koulutuskeskus REDUn lehtori Johanna Riskilä arvioi, että pilotoidut verkko-opinnot palvelivat hyvin opiskelijoita.

  • Opiskelija pystyi suorittamaan puuttuvia opintoja sujuvammin, kun valittavissa oli useamman eri oppilaitoksen tarjonnasta. Tällöin jos omassa ei tarjota jotain valmistumisen kannalta tärkeää opintoa juuri silloin kun sen tarvitsee, sen voi mahdollisesti tehdä muualla. Pilotissa arvioinnin teki opettaja, jolle opinnot suoritettiin, ja arvioinnin kirjasi opiskelijan oma opinto-ohjaaja.

REDUlle tehtävät opinnot tehtiin Moodlessa, verkko-opintoina, joten opiskelija pystyi tekemään lähes kaikki tehtävät samoin kuin REDUn opiskelijat. Ainoa mikä ei onnistunut suoraan oli, että opettaja kirjaisi opiskelijan suorituksen samalla tavalla, kuin oman oppilaitoksensa opiskelijoille.

Riskilän mielestä yhteiset verkko-opinnot edistivät opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valinnanvapautta.

  • Tarjonta kasvaa, kun opintoja voi valita useammasta oppilaitoksesta. Oppisopimus-opiskelijat sekä muut, jotka syystä tai toisesta eivät voi osallistua lähiopetukseen koululla pääsevät tekemään yhteisten tutkinnon osien opintoja heille sopivalla aikataululla, eikä valmistuminen jää kiinni YTO-opinnoista tai ainakaan niiden tarjonnasta.

Opintojen toteutus verkostoyhteistyönä oli Riskilän mukaan vaivatonta.

  • REDUssa pyörii joka tapauksessa yhteisten tutkinnon osien verkko-opintoja muista oppilaitoksista tulevat opiskelijat eivät aiheuttaneet sen enempää työtä kuin muutkaan. Oletuksena toki on, että opiskelija jo ilmoittautuessaan ilmoittaa oman oponsa nimen, jotta opettajan ei tarvitse sitä erikseen kaivella.

Johanna Riskilä toivoo, että käytäntö jäisi vakituiseksi. Tällöin mahdollistuisi myös se, että muissa oppilaitoksissa tarjottavat ammatilliset verkko-opinnot tulisivat REDUn opiskelijoiden käyttöön, jos opetusta vaihdettaisiin periaatteella yksi meille ja yksi teille. Toimintamallia voisi laajentaa myös muihin Lapin ammatillisen koulutuksenjärjestäjiin, joilla voisi olla tarjottavana vielä enemmän opintoja esimerkiksi saamen kieli äidinkielenä.

  • Kaiken kaikkiaan kokeilu oli minusta varsin onnistunut, ja sitä pitäisi jatkossa kehittää lisää. Yhteiset pelisäännöt esimerkiksi kuinka monta opiskelijaa saa osallistua jne., täytyy toki sopia etukäteen ja kaikkien täytyy pitää kiinni sovitusta. Mutta yleisesti ottaen tällainen yhteistyö on mielestäni vain hyväksi sekä oppilaitoksille että opiskelijoille, summaa Johanna Riskilä.

Projektipäällikkö Päivi Jauhola korostaa, että Lapin eAmis -toimintamalli on tiivistänyt alueen koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä, jonka tuloksena on syntynyt Lappiin kattava ja toimiva ammatillisen koulutuksenjärjestäjien verkosto. Hankkeessa aikaansaadut toimintamallit ovat kaikkien mukana olevien koulutuksenjärjestäjien hyödynnettävissä.  Nyt pilotoitu toimintamalli vaatii jatkokehittelyä, harkintaa ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, halutaanko hankkeessa pilotoitua toimintamallia hyödyntää myös jatkossa.

VIDEOESITTELY LAPIN EAMIS toimintamallista:

https://prezi.com/v/g-9tgdk-krjg/

 

 TEKSTI: Eija Hiukka, Lappia viestintä

Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen –hankeen alueellisista piloteista Ammattiopisto Lappian tehtäväksi tuli pilotoida osaamismerkkejä eli badgeja. Digitaaliset osaamismerkit (Open Badges) kertovat osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Osaamismerkkien avulla voidaan tunnistaa, tunnustaa ja tehdä näkyväksi työn, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankittua osaamista. Merkkien avulla voidaan motivoida työntekijöitä ja opiskelijoita, rakentaa oppimispolkuja, seurata oppimistavoitteiden toteutumista tai merkkejä voidaan käyttää apuna vaikkapa työnhaussa.

Osaamismerkkien suunnittelu aloitettiin Lappiassa keväällä 2020, jolloin hankkeen projektipäällikkö, opettaja Päivi Jauhola teki kartoituksen erilaisista Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa ja Lapin alueen yhteistyöoppilaitoksissa käytössä olevista osaamismerkki-ohjelmista. Kartoituksen perusteella tehtiin kilpailutuskriteerit vaatimuksista ja toiminnoista, mitä osaamismerkkiohjelmistolta Lappiassa haluttiin.

— Haastattelin Lappian pedagogisen tiimin jäseniä aiheesta keväällä 2020. Oululaislähtöinen Open Badge Factory valikoitui Lappian testipohjaksi suomen kielen ja helppokäyttöisyyden, sekä tarjolla olevan ohjelmistotuen perusteella. Lisäksi kartoitin Lapin alueen muiden oppilaitosten käyttämät osaamismerkkiohjelmistot, jolloin yhteistyö mahdollistuu esimerkiksi Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin yliopiston kanssa. Tein yhteistyötä myös Tornion kansalaisopiston hankekoordinaattori Arja Jaakon kanssa. Kansalaisopistoon tulee jatkossa myös OBF-osaamismerkkiohjelma käyttöön. Yhteistyö mahdollistaa yhteistyön kansallisella ja kansainvälisellä oppilaitostasolla, kertoo osaamismerkkien ohjelmistohankinnan taustoista Päivi Jauhola.

Osaamismerkkien pilotointia varten hanketyössä tehtiin Lappian badgestrategia

— Osaamismerkkistrategian suunnittelu edellytti kouluttautumista. Kävimme hankkeen asiantuntijaopettajien kanssa keväällä 2020 Opintokeskus Siviksen järjestämän neliosaisen koulutuksen osaamismerkkien rakentamiseen. Lopullinen viimeistely Lappian osaamismerkeille saatiin OBF-ohjelmiston webinaarissa, kertoo projektipäällikkö Jauhola badgestrategian valmistelusta.

Osaamismerkkikoulutuksessa olivat mukana Lappiasta kalatalousalan opettaja Petteri Lepistö, sosiaali- ja terveysalan opettaja Joanna Meller, tieto- ja viestintätekniikan opettaja Jari Leinonen ja Lapin eAmis -hakkeesta projektipäällikkö, opettaja Päivi Jauhola. Koulutuksen jälkeen tehtiin ensimmäiset osaamismerkit OBF-ohjelmistoon. Syksyllä 2020 Päivi Jauhola teki kansainvälisyysmerkit ja oli yhteistyössä Lappian kv-tiimin kanssa, jolloin integroitiin kansainvälisyysmerkit Lappian opiskelijoiden opintoihin soveltuviksi. Lisäksi tehtiin kv-merkit myös henkilökunnan kv-vaihtoon.

— Osaamismerkkien tekeminen on ollut teknisesti yllättävän helppoa ja nopeaa. Merkin kehittäminen ja sen pedagoginen arviointi tarjoaa opettajalle ammatillista haastetta. Merkki lienee tuskin koskaan valmis tai liian hyvä. Osaamismerkki on teknisesti käyttökelpoinen osaamisen tunnustamisen väline. Kuinka merkittävän aseman se saa ammatillisessa koulutuksessa, on monesta asiasta riippuvainen. Opettajan työ on niin täyttä jo nyt, että uusien asioiden mukaan ottaminen työhön voi tuntua pelottavalta ja vaikealta. Ympäristönkunnostaja-merkki sopii mutkattomimmin luonnonvara-aloille. Merkkiä voivat tietenkin hakea ja käyttää kaikki opiskelijat alasta riippumatta, kertoo oman vastuualueensa osaamismerkistä Petteri Lepistö.

Ohjaajana toimiminen –merkin toteuttaja opettaja Joanna Mellerin mielestä osaamismerkkien suunnitteleminen ja tekeminen on ollut mukavaa ja mielenkiintoista työtä.

— Aluksi piti opetella suunnittelutyökalun käyttö ennen kuin varsinaisesti pääsi tekemään osaamismerkkejä. Suunnitteluvaiheessa piti miettiä muun muassa osaamismerkkien tavoitteet ja kriteerit, jonka perusteella osaamismerkit myönnetään sekä ohjeistus osaamismerkkien suorittamisesta hakijalle. Osaamismerkit tuovat mielestäni oppimiseen pelillisyyttä ja tekevät konkreettisesti opintojen etenemisen näkyväksi opiskelijalle. Osaamismerkkejä suorittaessaan opiskelijalla on myös mahdollisuus hyödyntää aikaisempaa osaamista uudella tavalla.

Ohjaajana toimiminen -merkki myönnetään hakemusten perusteella opiskelijalle, joka on osoittanut osaavansa suunnitella toimintaa ja ohjata asiakasta tai asiakasryhmää tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen toiminnallisia menetelmiä.

— Mielestäni nämä ovat hyödyllisiä taitoja työelämässä useammalla eri alalla, joten voisin ajatella merkistä olevan hyötyä myös muuallakin kuin sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet osaamismerkkejä, ovat kertoneet, että osaamismerkkitehtävät ovat mukavampia kuin tavalliset tehtävät. Ne ovat vaihtelua ja niistä saa vielä todistuksenkin omasta osaamisesta, kertoo Joanna Meller.

Kansainvälisyysmerkeissä keskiössä globaalisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, monikulttuurisuus ja digiosaaminen

Ensimmäiset kansainvälisyysmerkit on pilotoitu keväällä 2021. Kv-merkit käänsi englanninkielelle Lappian Muonion toimipaikasta opettaja Riitta Pistokoski. Opiskelijoita merkit hyödyntävät niin, että merkkien sisälle on rakennettu vaadittu osaaminen esimerkiksi kansainvälisille liikkuvuusjaksoille osallistumisesta. Osaamismerkit näkyvät opiskelijalla mobiilisovelluksessa ja ne voi tehtyään näyttää esimerkiksi kv-jaksoa ohjaavalle opettajalle. Osaamismerkki myönnetään osoitetusta osaamista. Merkkihakemuksessa on ohjeet ja kriteerit mitä merkin saajalta edellytetään.

Kv-merkeissä korostuvat globaalisuus, kansainvälisyys, kestäväkehitys, monikulttuurisuus ja digiosaaminen. Lisäksi osa kv-merkeistä on saanut kriteereikseen ESCO-ammattitaitokriteerit, jonka luokituksessa tunnistetaan ja luokitellaan Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä taitoja, osaamista, pätevyyttä ja ammatteja.

— Lappiassa pilotoiduilla osaamismerkeillä hankitaan osaamista kansainväliseen osaamiseen, kestävän kehityksen ympäristön kunnostukseen, ohjaamiseen ja Teams-käyttäjäksi. Osaamismerkit ovat Suomessa ja maailmalla mukana monella kouluasteella ja niitä voi hyödyntää opetuksessa, rakentamalla materiaalit ja tehtävät niiden sisään tai niin kuin nyt Lappian pilotissa teimme. Pilotoimme erityistaitoja ja -osaamista, jotka edistävät muun muassa opiskelijan työnsaantia, Päivi Jauhola kertoo osaamismerkkien hyödyntämismahdollisuuksista. Osaamismerkit on suunnitellut ja kuvittanut Lappian kuvallisen ilmaisun opiskelija Selina Kalliokoski

Eurooppalaiset ESCO-ammattitaitokriteerit

Lappian osaamismerkkistrategia

Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta noin 446 418 euroa. Lappian koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Peräpohjolan Opisto, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovala-Opisto. Hankeaika on 1.9.2019 – 31.12.2021.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Ota yhteyttä

Jauhola Päivi

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358503146436
Sosiaali- ja terveysala
Kemi, Meripuistokatu 21

Niilo Korhosen vetämät digiopetuksen webinaarit!

Digosaamista Lapin eAmiksen järjestämistä webinaareista!

Tänä keväänä Lapin eAmiksen järjestämät webinaarit ovat edenneet uusien sovellusten ja laitteiden tutustumisella.

24.2 ja 23.3. 2021  järjestettiin Hämeen ammatillisen opettajakorkeakoulun, Niilo Korhosen vetämät digiopetuksen webinaarit.  

Helmikuun webinaarissa perehdyimme ammatillisessa koulutuksessa mahdollisuuksia käyttää opetuksessa videoita, 360 ja still -kuvia ja videoita. Lisäksi opettelimme helppoja tapoja suunnitella, käsikirjoittaa, käsitellä kuvia ja videoita. Perehdyimme erilaisiin laitteistoihin ja niiden käyttöön,  jotka ovat useimmissa oppilaitoksissa saatavilla.  Lisäksi kurkistimme mahdollisuuksiin tehdä lisätyn todellisuuden materiaaleja esimerkiksi Thinglink ohjelmalla. Mukana oli lähes 40 innostunutta ammatillisen koulutuksen toimijaa Rovalasta, Redusta, Peräpohjolan opistosta ja Ammattiopisto Lappiasta.

Maaliskuussa digiwebinaarit käsittelivät Green Screen materiaalien kuvaamista, suunnittelua, välineistöä ja materiaalin työstämistä ammatillisessa koulutuksessa. Saimme hienon kattauksen erilaisista AR ja VR todellisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi tutustuimme virtuaaliseen Mozilla Hubs alustaan. Mozilla Hubs alustalla kävimme porukalla pienen virtuaalikierroksen tutustumassa uusiin tapoihin osallistua koulutukseen.

 

Maaliskuun webinaarissa oli lähes kaksikymmentä innokasta digiosaajaa kaikista Lapin eAmis hankkeen oppilaitoksista.

Turvallista ja aurinkoista pääsiäistä!

Päivi Jauhola, Lapin eAmis

 

 

 

 

Digipedagogiikka on oppimisprosessin suunnittelua verkkoon

Digipedagogiikka on oppimisprosessin suunnittelua verkkoon

Tämä oli otsikkomme Leena Vainion digipedagogiikkaa käsittelevässä webinaarissa 19.1.2021. Digipedagogiikka oli varsin kaivattu koulutusteema opettajien keskuudessa, ja siksi Lapin eAmis -hanke tarttui aiheeseen.

Tässä blogikirjoituksessa esittelen lyhyesti muutamia webinaarissa heränneitä ajatuksiani digipedagogiikasta. Mitä asioita on mm. otettava huomioon digipedagogiikan kannalta, kun suunnittelee oppimisprosessia verkkoon?

Keskeinen digitaito on halu oppia uutta

Kirjoitin muistiin tämän lauseen Vainion webinaarissa. Kuinka tärkeää onkaan halu oppia uutta. Siihen liittyy myös uskallus kokeilla uutta teknologiaa. Vainio kuitenkin korosti, että samalla on muistettava olla itselle armollisia ja edetä pienin askelin. Miksi puhutaankin digiloikasta? Olisiko oikea asenne ja toimintatapa pikemminkin digitöpöttely? Pikkuhiljaa opetellaan uusia asioita. Tärkeintä on, että suunta on kuitenkin oikea.

Uskallusta teknisiin kokeiluihin tuo varmasti Vainion neuvo testata tekniset asiat etukäteen. Muutaman digiopetusvuoden kokeneena voin kuitenkin sanoa, että aina se ei siltikään onnistu. Tekniikka vain on välillä semmoista. Vainion toinen neuvo olikin miettiä aina varasuunnitelmia.

Muista selvät ohjeet etätilanteessa

Selvien ohjeiden merkitystä ei varmaan voi korostaa liikaa etäopetuksessa. Epäselvät tehtävät ja ohjeistukset haittaavat oppimista ja vähentävät oppimismotivaatiota.

Vainio hoksautti mm. seuraavista asioista:

· Kerro, mitä teet nyt ja mitä teet seuraavaksi esim. ”Otan esille hyvän materiaalin. Odottakaa hetki.”

· Esitä ja osoita kysymyksesi selkeästi

· Anna selvä aikataulu työskentelylle ja miten saa apua sen aikana

· Suunnittelu korostuu etäopetuksessa – jaksotus, osallistaminen, tehtävänannot, tauot

· Puheenvuorojen pyyntö ja jako – kerro selkeästi, miten toimitaan

· Yksilöohjaukselle varataan oma aika

Jotta vuorovaikutusta syntyisi tarvitaan turvallinen ilmapiiri

Millainen vuorovaikutus edistää hyvää ilmapiiriä? Tässäkin korostui selkeys, rakenne ja ennakoitavuus. Lisäksi siihen tarvitaan Vainion sanoin rohkaisua, kannustusta, huomaamista ja kiittämistä, kuuntelua sekä ajan ja tilan antamista.

 

Petra Pudas, projektisuunnitelma

Lapin eAmis, Peräpohjolan Opisto

Digisovellusten yksilöllinen kehittäminen – 17.12.2020 

Terveiset Rovala-Opistolta! Joulukuu on jo hyvällä mallilla, mutta kaamos jatkuu, tosin entistä valoisampana ja jouluisempana – kiitos valkoisen lumikerroksen. 

Rovala-Opistolla työskennellään tiiviisti Lapin eAmis -hankkeen parissa. Aiemmin valmistettu varhaiskasvatuksen tukiviittomat -video on saatu yhteistyössä isommalla porukalla valmiiksi ja julkaistu netissä. Tällä kertaa työskennellään yksilöllisemmin.  Opiskelijat työskentelevät parhaillaan pareittain kukin omien teemojensa ympärillä. He harjoittelevat ja kuvaavat teemaan liittyviä viittomia ja tukiviitottuja lauseita. Ennen julkaisemista videot editoidaan. Esteettömyys – taustat, valaistukset ja vaatetus otetaan huomioon. 

Jokainen opiskelija pääsee siis tekemään digitaalista materiaalia alusta loppuun – ihan itse. Tämä on ollut hyvä ratkaisu niin turvavälien kuin mielekkään yksilöllisen työstämisen kannalta. Joulukuun aikana on siis luvassa monia erilaisia videoklippejä erilaisista teemoista, kuten eläimet, viikonpäivät ja niin edelleen. Videoita julkaistaan Rovala-Opiston YouTubekanavalla alkuvuoden 2021 puolella.  

 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021! Katso myös viittovan joulupukin tervehdys Rovalasta.

Digisovellukset päiväkotityössä -webinaari 4.11.2020

Lapin eAmis –hankkeen kuulumisia ✨
Terveisiä täältä etätoimistosta, josta järjestimme tänään hankkeen tiimoilta webinaarin digisovellusten käytöstä päiväkotityössä.
Webinaariin osallistui 90 innostunutta osallistujaa ympäri Lapin lääniä; opiskelijoita, päiväkotien työntekijöitä ja esimiehiä, opettajia sekä muiden digihankkeiden toimijoita.
Rovala-Opistosta Kaisa Vainio ja Pekka Pasanen kertoivat digitaalisin välinein hyödynnettävistä varhaiskasvatuksen tukiviittomista. Kaisa ja Pekka ovat työstäneet opiskelijoiden kanssa myös tukiviittomien opastevideon, joka webinaarissa näytettiin.
Lappian opettaja Joanna Meller opasti digityövälineiden käytössä varhaiskasvatuksessa, tutuiksi tulivat mm. Green Screen, QR-koodit, digitarinat ja tarinallistaminen. Kävimme myös läpi, miten tablettien, video- ja valokuvia voitaisiin hyödyntää varhaiskasvatuksen arjessa.
Peräpohjolan Opiston opettaja Matti Virtasalo kertoi digisovelluksista, joilla voidaan ohjata vuorovaikutteisesti työelämässä oppimista ja arvioida näyttöjä. Flinga -sovellusta käytettiin myös webinaarissa vuorovaikutteiseen osallistumiseen.
Tulevasta myös lisää: Lappian osaamismerkkiohjelmisto on hankinnassa ja pilotoinnit käynnistyvät kohta, Stay tuned! 😎
Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hankkeessa edistetään opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista. Lappian koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina mukana Peräpohjolan Opisto, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovala-Opisto.
Kuvassa opetetaan viittomakieltä Rovalan Pekka Pasasen ja Kaisa Vainion opastuksessa.
Teksti, Sami Koskimäki, Lappia

Digi tarjoaa uusia latuja ammatillisiin opintoihin

Lapin eAmis –hanke käytti koronajan hyödykseen ja nyt korjataan uusien ideoiden satoa.

Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä, projektipäällikkö Päivi Jauhola ja turvallisuusalan opiskelija Mikael Martimo käyttivät kameratekniikkaa oppitunnilla Torniossa. Rovaniemeltä tunnille osallistui etänä yli 20 opiskelijaa.

Harvoin on hanke osunut ajallisesti yhtä tärkeään saumaan kuin Lapin eAmis. Syksyllä 2019 startannut verkostohanke sai kevään aikana elää todeksi sanonnan, jonka mukaan pakko on paras motivaattori.

– Kukaan ei hankkeen alkaessa arvannut, millaiseen maailmantilanteeseen digitaalisia ratkaisuja pian kehitettäisiin. Onneksi meillä oli mahdollisuus vastata kovaan tarpeeseen, projektipäällikkö Päivi Jauhola Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta toteaa.

Koronakevään aikana jokainen hankkeen toteuttajaorganisaatio otti oman näkökulmansa pakolliseen etäopetukseen ja –työskentelyyn ja hyödynsi hankkeen suomia mahdollisuuksia kehittämistyössä.

Pääsykokeita ja näyttöjä etänä

Peräpohjolan Opisto Torniosta toteutti keväällä pääsykokeensa Teams-sovelluksen avulla. Kansanopisto haastatteli kaikkiaan noin 50 hakijaa etänä siten, että haastattelijat olivat samassa tilassa. Toinen haastattelijoista oli työelämän edustaja ja toinen Peräpohjolan opiston opettaja.

Peräpohjolan opisto kouluttaa opiskelijoita aloille, joilla kohtaamistaidot ovat tärkeitä. Tästä syystä kamerat olivat päällä jokaisen haastateltavan kanssa ja myös etänä toteutettaviin pääsykokeisiin kuului itseilmaisun osio.

– Muutamassa haastattelussa käytimme joustavasti myös WhatsAppin ryhmäpuhelumahdollisuutta. Kokemus oli hyvä ja ohjaa toimintaamme myös jatkossa, opettaja Heli Lukkariniemi kertoo.

Rovaniemellä toimivassa Rovala-Opistossa taas panostettiin välinevalintoihin, jotka mahdollistaisivat viittomakielen tehokkaan opetuksen etänä. Kevään aikana testattiin viittomakielen ammatillisten näyttöjen suorittamista ja arvioimista etätyövälineiden avulla.

Opettaja Helena Korteniemi kertoo ajatuksen muhineen jo pidempään, mutta koronan laittaneen vauhtia suunnitelmiin. Opettaja Pekka Pasasen mukaan viittomakieltä käytettäessä laitteilla ja ohjelmistoilla on omat, hieman muusta käytöstä poikkeavat vaatimuksensa, joten suunnittelua ja testaamista riitti.

– Viittomakieli on visuaalinen kieli ja siihen kuuluu olennaisesti huulien käyttö. Kokonaisuuteen vaikuttivat tietysti myös asiakkaiden laitteet ja ohjelmistot, Pasanen kuvailee.

Opiskelijat ohjasivat etävälineiden kautta pääasiassa kuuroja iäkkäämpiä ihmisiä erilaisissa terveyttä ja hyvinvointia edistävissä tuokioissa. Työpaikkaohjaaja oli mukana etäohjaustuokioissa ja lopuksi arviointikeskustelu pidettiin opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kesken erillisessä etäkokouksessa. 

Ytot ja kehollinen ilmaisu verkkoon

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun tarkoituksena hankkeessa on luoda yhteisten tutkinnonosien opetukseen työtilat, joita voidaan hyödyntää ensisijaisesti verkko-opetuksessa. Tarve verkko-opetuksen kehittämiseen oli tiedossa jo ennen koronaa, sillä Redulla on paljon opiskelijoita eri puolilla Lappia.  Yto-opintojen verkkokehittäminen aloitettiin tekemällä kursseille ilmoittautuminen jouhevammaksi. Uusi lomake antaa opiskelijalle heti ilmoittautumisen yhteydessä toimintaohjeet ja lisätietoja yto-opintojen toteutuksista löytyy koulutuksenjärjestäjän verkkosivuilta.

– Sivustolta löytyy myös materiaalivarastot jokaiseen oppiaineeseen. Näin voimme tehokkaammin hyödyntää niitä saman aineen opettajien kesken, lehtori Johanna Riskilä kuvailee.

Lapin eAmiksen päätoteuttaja Ammattiopisto Lappia aikoo kuluvan syksyn aikana panostaa kameratekniikan integroimiseen opetukseen. Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä on teemasta innoissaan.

Kevään etäopetus sujui hyvin, mutta tuolloin huomattiin tarve uusiin työkaluihin. Kehonkielen ja oman ilmaisun opetus vaatii etänä uudenlaista ajattelua.

– Turvallisuusalalla kehollisella ilmaisulla on valtava merkitys. Sen avulla voi joko rauhoittaa tai saada vastapuolen kiihtymään. Tämän takia on todella tärkeää, että myös etäopetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nähdä itsensä muiden silmin, Heikkilä avaa.

Kuluvan syksyn aikana turvallisuusalan koulutuksissa on mahdollisuus käyttää toiminta-, rinta- ja kypäräkameroita tallentamiseen ja reaaliaikaisen kuvan lähettämiseen. 360-kameran ja VR-lasien avulla luodaan vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä ja erilaisten tallenteiden kautta opiskelija pääsee arvioimaan omaa toimintaansa sekä kuvitteellisissa tilanteissa että oikeissa työympäristöissä.

Heikkilä toivoo kameratekniikan toimivan ikään kuin peilinä, jonka kautta etäopetuksessa oleva saa uusia työkaluja itsensä kehittämiseen.

– Voimme ohjeistaa suoraa lähetystä kuvaavaa opiskelijaa reaaliajassa tai vaikkapa katsoa yhdessä Teams-palaverissa tallenteen tietystä tilanteesta. Tekniikka ei ole itseisarvo, vaan auttaa itsearvioinnissa ja ammatillisessa kasvussa, Heikkilä toteaa.

Vuoden 2021 loppuun jatkuvan Lapin eAmiksen tarkoituksena on auttaa koulutuksenjärjestäjiä testaamaan ja ottamaan käyttöön erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja lisätä osallistuvan henkilökunnan digiosaamista.

Projektipäällikkö Jauhola onkin tyytyväinen siihen, miten monipuolisesti hankkeessa on päästy testaamaan erilaisia mahdollisuuksia ja viety niitä nimenomaan käytännön työhön. Lisää on tulossa, sillä digitaalisuuden kehittäminen tulee nousemaan koulutusmaailmassa vielä nykyistäkin suurempaan rooliin.

– Teknologia on mahdollisuuksien luoja, ei itseisarvo. Korona opetti meille kaikille kuitenkin varmasti sen, että on mukavampi lähteä poikkeusoloihin silloin, kun omassa repussa on laaja valikoima keinoja ja välineitä, muistuttaa Jauhola.

Lisätietoja

Päivi Jauhola
projektipäällikkö
Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hanke
paivi.jauhola@lappia.fi

puh. 050 314 64 36

Lapin eAmis digikoulutuksia syksyllä 2020

Lapin eAmis aloittaa syksyn digikoulutukset!

21.10. aiheena on O365 (sisältäen OneDriven käytön ja Teamsin)

11.11. Moodlekoulutus, H5P

Tarkempi koulutusohjelma sekä linkki ilmoittautumiseen löytyy osoitteesta http://bit.ly/eamiswebit

Lisäksi järjestetään työelämälle, opiskelijoille ja opettajille koulutusta varhaiskasvatuksen ja päiväkotien ammattilaisille digikoulutusta!

Digisovellusten käyttö päiväkotityössä- Seminaari
ENNAKKOKUTSU 4.11.2020 klo 8.30-14.00 webinaari sekä
paikan päällä: Kemi, Tornio ja Rovaniemi