Kirjoittajat: Pia Haapalainen ja Hannu Tikkanen, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

Vuorovaikutus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat työyhteisössä tärkeitä asioita. OVET-hanke (Osallistamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään) järjesti 19.9. luennon ja esimiestyöpajan palautekulttuurin luomisesta yrityksille. Asiantuntijana päivässä oli sosiaalipsykologi Silja Kauppinen KoulutusAvain Oy:stä.

Palautteen kautta työntekijä saa tietoa omasta suorituksestaan ja häneen kohdistuvista odotuksista. Alustuksessansa Silja Kauppinen nostikin esille virheen oppimisen mahdollisuutena. Palaute ei ole aina sanallista, vaan palautetta ovat myös esimiesten ja työtovereiden sanattomat reaktiot. Ihmiset tulkitsevat palautteen subjektiivisesti. Palautteenantaja ei voi aina tietää, kuinka vastaanottaja tulkitsee palautteen.

Palautteen puuttuminen aiheuttaa mm. työmotivaation heikkenemistä, tehottomuutta, hylätyksi tulemisen tunnetta ja huonoa työilmapiiriä. Sen sijaan rakentava palaute motivoi, parantaa suorituksia ja työilmapiiriä sekä kehittää työntekijää itsenäisemmäksi. Palaute on myös tapa suunnata yrityksen toimintaa tärkeisiin asioihin.

Palautteen ja vuorovaikutuksen perusta on molemminpuolinen luottamus, arvostus ja hyvä ilmapiiri. Oikea palautteen antamisen ja vastaanottamisen edellytys on ns. aikuismainen käyttäytyminen. Se tarkoittaa sitä, että toimitaan nykyhetkessä, etsitään ratkaisuja ja perustellaan tehdyt päätökset. Aikuismainen käyttäytyminen on loogista, rationaalista ja objektiivista.

Silja Kauppinen toi esille, että yrityksissä vallitseva jatkuva muutos edellyttää hyvää palautekulttuuria, jossa palautetta osataan antaa ja vastaanottaa. Me kaikki luomme oman yrityksemme ja työyhteisömme palautekulttuurin.

OVET-hankkeen esimiestyöpajat jatkuvat 28.11.2018 ja 13.2.2019 teemoilla oikeudenmukainen johtaminen ja moninaisuuden johtaminen.