Yleistä

Oppimistehtävät tukevat hyvinvointiteknologian teemoja:

Hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset

 • terveyden,
 • liikunnan
 • hyvinvoinnin edistämisessä
 • palvelumuotoilu hyvinvointiteknologian suunnittelussa ja toteutuksessa.

Liikunta- ja hyvinvointiteknologia on yksi kasvavista teknologia-alueista maailmanlaajuisesti. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan näkökulmasta hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan nykyaikaisen teknologian hyödyntämistä ihmisen toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä omien työprosessien auttamista uusilla teknologisilla välineillä.

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija:

 1. Osaa arvioida teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 2. Osaa soveltaa teknologiapohjaisia hyvinvointipalveluiden kehittämisen mahdollisuuksia ja innovaatioita
 3. Osaa arvioida teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden konteksteissa
 4. Osaa arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja asiakkaan hyvinvointiin vaikuttaen.

 

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.Numeraalisesti arvioitavat tuotokset = Blogikirjoistukset ja videopresentaatio sekä itse- ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointikriteerit Tyydyttävä T 1-2Hyvä 3-4Kiitettävä K5

1 =Tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen.

2 =Hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti, laaja-alaisesti ja monipuolisesti

3 =Kehittää oman yksikkönsä palvelu- ja asiakasprosesseja hyvinvointiteknologian näkökulmasta vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen.

4 = Osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä hyvinvointiteknologian kehittämisessä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

5 = Viestii selkeästi ja analyyttisesti sekä suullisesti, videoin että kirjallisesti.

 

Kirjallisuutta:

 1. Etäisyys ei ole este: HYTeklan
 2. The integration and
 3. Tunnisteteknologiaa hyvödyntyvät oppimiskonsepti päiväkotiympäristössä
 4. Älyvaatteen kehityskaari ja älykäs potilasvaate
 5. Future devise
 6. Hyvinvointitknologa sosiaali- ja terveysalalla, hyöty