Useat kansalliset lait, asetukset ja ohjeet sekä ylikansalliset säädökset määrittelevät majoituspalveluiden turvallisuusvaatimuksia. Majoituspalveluilta vaadittavia toimintoja käydään läpi seuraavien lakikokonaisuuksien kautta:


Pelastuslaki

Lisätietoa: Pelastustoimi – Lait ja asetukset

 • Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.
 • Pelastuslakia koordinoi sisäministeriön pelastusosasto, aluehallintovirasto sekä alueelliset pelastuslaitokset. Paikallinen valvontaviranomainen on palopäällikkö sekä palotarkastaja.

Työturvallisuuslaki

Lisätietoa: Sosiaali- ja Terveysministeriö – Työsuojelulainsäädäntö

 • Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
 • Työturvallisuuslakia koordinoi aluehallintovirasto (AVI) ja se toimii myös lain valvontaviranomaisena.

 Terveydensuojelulaki

Lisätietoa: Maa- ja metsätaluosministeriö – Terveydensuojelu

 • Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava, järjestettävä ja sitä on harjoitettava siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Lisäksi terveyshaittojen syntyminen tulee mahdollisuuksien mukaan ehkäistä.
 • Terveydensuojelulakia koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Paikallisesti lakia valvovat aluehallintovirasto sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja).

 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätietoa: Ympäristöministeriö – Maankäyttö ja rakentaminen

 • Tässä laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä.
 • Maankäyttö- ja rakennuslakia koordinoi ympäristöministeriö. Paikalliset valvontaviranomaiset ovat ELY-keskus sekä kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).

Toiminnot majoitusliikkeessä voivat olla hyvin monimuotoisia, joten edellä mainitut lait eivät välttämättä kata kaikkea yrityksessä tapahtuvaa toimintaa, mutta ne määrittävät oleelliset turvallisuuteen liittyvät tekijät


LUVAT JA ILMOITUKSET

Pelastussuunnitelma

Avaa:  Lapin Pelastuslaitos – Lomakkeet

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen,

 • joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi.
 • jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat on laadittava pelastussuunnitelma.

Valvontaviranomaisena toimii pelastusviranomainen.

Rakennuslupa

Lisätietoa: Ympäristö.fi – Maankäytön ja rakentamisen luvat

 • Rakennuksen tulee täyttää ko. käyttötarkoitukselle asetetut vaatimukset.
 • Rakennuksen käytön tulee vastata sille myönnettyä lupaa.
 • Rakennuslupaan (tai toimenpidelupaan) liittyvä loppukatselmus (tai käyttöönottokatselmus) tulee olla suoritettuna rakennusta käyttöön otettaessa.
 • Lumesta, jäästä tai sohjosta rakennettavien ammattimaisessa käytössä olevien rakennuksien tai rakennelmien (kuten matkailurakenteet) rakentamiseen tulee hankkia toimenpide- tai rakennuslupa.

Valvontaviranomaisena toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje

Lisätietoa: https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=a09bafcc-9c16-469a-8284-0ca6490d77ed

 • Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:
  • Työtilan, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja.
  • Terveydellisiltä vaikutuksiltaan edelliseen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja.
  • Julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston perustamisesta tai käyttöönotosta.
  • Yleiseen käyttöön tarkoitetun saunan, uimahallin, uimarannan taikka uimalan tai kylpylän perustamisesta tai käyttöönotosta.
  • Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta asemakaava-alueelle.
  • Sellaisen muun huoneiston tai laitoksen perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita.
 • Lain valvontaviranomaisena toimii kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja).
 • Ilmoituslomake tästä linkistä