Useat kansalliset lait, asetukset ja ohjeet sekä ylikansalliset säädökset määrittelevät ohjelmapalveluiden turvallisuusvaatimuksia. Ohjelmapalveluilta vaadittavia toimintoja käydään läpi seuraavien lakikokonaisuuksien kautta:

Kuluttajaturvallisuuslaki

Lisätietoa Tukes – Kuluttajaturvallisuus

 • Lain tarkoituksena on kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden varmistaminen, kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista aiheutuvien terveys- ja omaisuusvaarojen ennaltaehkäisy, vaaran tehokas poistaminen, korkealaatuisen kuluttajaturvallisuusvalvonnan varmistaminen ja toiminnanharjoittajien toimintaedellytyksien parantaminen.
 • Kuluttajaturvallisuuslakia ja sen valvontaa koordinoi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kuluttajapalveluiden valvonta siirtyi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.5.2016 alusta alkaen. Aiemmin kuluttajapalveluiden turvallisuudesta vastasivat kunnat Tukesin ohjauksessa.

Työturvallisuuslaki

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriö – Työlainsäädäntö

 • Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
 • Työturvallisuuslakia koordinoi aluehallintovirasto (AVI) ja se toimii myös lain valvontaviranomaisena.

Pelastuslaki

Lisätietoa Pelastustoimi – Lait ja asetukset

 • Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.
 • Pelastuslakia koordinoi sisäministeriön pelastusosasto, aluehallintovirasto sekä alueelliset pelastuslaitokset. Paikallisia valvontaviranomaisia ovat palopäällikkö sekä palotarkastaja.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätietoa Ympäristöministeriö – Maankäyttö ja rakentaminen

 • Tässä laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä.
 • Maankäyttö- ja rakennuslakia koordinoi ympäristöministeriö. Paikalliset valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus sekä kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).

Toiminnot ohjelmapalveluyrityksessä voivat olla hyvin monimuotoisia, joten edellä mainitut lait eivät välttämättä kata kaikkea yrityksessä tapahtuvaa toimintaa, mutta ne määrittävät oleelliset turvallisuuteen liittyvät tekijät.


LUVAT JA ILMOITUKSET

Turvallisuusasiakirja

Lisätietoa Tukes.fi – Ohjelmapalvelut, turvallisuusasiakirja

 • Kuluttajaturvallisuuslaissa asetetaan tietyille palvelun tarjoajille velvollisuus laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja.
 • Kirjallisesti tehty turvallisuussuunnittelu eli turvallisuusasiakirja on palvelun tarjoajan työkalu turvallisuustoiminnan järjestämiseksi ja kirjaamiseksi.
 • Turvallisuusasiakirjan tekeminen, ylläpitäminen ja päivittäminen sekä sen säilyttäminen on palvelun tarjoajan vastuulla. Turvallisuusasiakirja tulee esittää viranomaistarkastuksissa.

Pelastussuunnitelma

Avaa Mallipohja pelastussuunnitelman laatimiseen

Pelastussuunnitelma on laadittava rakennukseen tai muuhun kohteeseen,

 • joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi.
 • jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat.

Valvontaviranomaisena toimii pelastusviranomainen.

Rakennuslupa

Lisätietoa Ympäristö.fi – Maankäytön ja rakentamisen luvat

 • Rakennuksen tulee täyttää ko. käyttötarkoitukselle asetetut vaatimukset.
 • Rakennuksen käytön tulee vastata sille myönnettyä lupaa.
 • Rakennuslupaan (tai toimenpidelupaan) liittyvä loppukatselmus (tai käyttöönottokatselmus) tulee olla suoritettuna rakennusta käyttöön otettaessa.
 • Lumesta, jäästä tai sohjosta rakennettavien ammattimaisessa käytössä olevien rakennuksien tai rakennelmien (kuten matkailurakenteet) rakentamiseen tulee hankkia toimenpide- tai rakennuslupa.

Valvontaviranomaisena toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).