Ravintola- ja elintarviketoimintaa säätelee lukuisia kansallisia ja ylikansallisia lakeja, asetuksia ja säännöksiä. Ravintolapalveluilta vaadittavia toimintoja käydään läpi seuraavien lakikokonaisuuksien kautta:

Pelastuslaki

Lisätietoa Pelastustoimi – Lait ja asetukset

 • Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.
 • Pelastuslakia koordinoi sisäministeriön pelastusosasto, aluehallintovirasto sekä alueelliset pelastuslaitokset. Paikallinen valvontaviranomainen on palopäällikkö sekä palotarkastaja.

Elintarvikelaki

Lisätietoa Maa- ja metsätalousministeriö – Elintarvikelainsäädäntö

 • Elintarvikelainlain tarkoituksena on
  • varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.
  • varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan.
  • suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.
  • varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys.
  • turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta.
  • osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.
 • Elintarvikelakia koordinoi elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja paikallisesta valvonnasta vastaa kunnan elintarviketurvallisuusviranomainen (terveystarkastaja) sekä aluehallintovirasto (AVI).

Työturvallisuuslaki

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriö– Työsuojelulainsäädäntö

 • Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
 • Työturvallisuuslakia koordinoi aluehallintovirasto ja se toimii myös lain valvontaviranomaisena.

Tartuntatautilaki

Lisätietoa Maa- ja metsätalousministeriö – Terveydensuojelu

 • Tartuntatautilaki määrittää ohjeet ja toimet väestön ja yksilön suojaamiseksi tartuntataudeilta.
 • Lakia sovelletaan mm. henkilöihin jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
 • Tartuntatautilakia koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii aluehallintovirasto sekä kunnan elintarvikeviranomainen (terveystarkastaja).

Alkoholilaki

Lisätietoa Valvira – Alkoholi

 • Alkoholilain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.
 • Alkoholilakia koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii aluehallintovirasto alkoholitarkastaja).

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätietoa Ympäristöministeriö –Lainsäädäntö ja ohjeet maankäytössä ja rakentamisessa

 • Tässä laissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä.
 • Maankäyttö- ja rakennuslakia koordinoi ympäristöministeriö. Paikalliset valvontaviranomaiset ovat ELY-keskus sekä kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).

Toiminnot ravintoloissa voivat olla hyvin monimuotoisia, joten edellä mainitut lait eivät välttämättä kata kaikkea ravintolassa tapahtuvaa toimintaa, mutta ne määrittävät oleelliset turvallisuuteen liittyvät tekijät.


LUVAT JA ILMOITUKSET

Pelastussuunnitelma

Avaa Mallipohja pelastussuunnitelman laatimiseen

 • Ravintolan, jossa on >50 asiakaspaikkaa, tulee laatia pelastussuunnitelma.
 • Valvontaviranomaisena toimii pelastusviranomainen.

Elintarviketoiminnan omavalvontasuunnitelma

Lisätietoa Ruokavirasto – Omavalvontasuunnitelma

 • Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii hallitsemaan toimintansa riskit. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen arvioi, onko toimijan laatima omavalvonta riittävä riskien hallitsemiseksi.
 • Valvontaviranomaisena toimii kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (terveystarkastaja).

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Lisätietoa Ruokavirasto – Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

 • Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen tulee liittää pohjapiirros. Toiminnan sijoittamiselle ko. huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä.
 • Lain valvontaviranomaisena toimii kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (terveystarkastaja).

Alkoholianniskelun omavalvontasuunnitelma

Lisätietoa Valvira – anniskelu

 • Omavalvonta on ravintolan itsensä suorittamaa anniskelun suunnittelua ja valvontaa. Se on osana ravintolan muuta omavalvontaa toiminnan laadun tehokas apuväline.
 • Omavalvonnalla vähennetään riskiä epäkohtien syntymiseen sekä lisätään asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Suunnitelma ei ole lakisääteinen, mutta sen avulla voi toimija osoiitta esimerkiksi huolellisuusvelvoitteen toteutumisen.
 • Valvontaviranomaisena toimii aluehallintovirasto/alkoholitarkastaja.

Anniskelulupa

Lisätietoa Valvira – Anniskelu

 • Anniskelutoiminnan aloittamiseksi ravintoloitsijan tulee hakea ja saada anniskelulupa.
 • Anniskeluluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta anniskelupaikan sijaintikunnan aluehallintovirasto.
 • Lupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti

Rakennuslupa

Lisätietoa Maankäytön ja rakentamisen luvat

 • Rakennuksen tulee täyttää ko. käyttötarkoitukselle asetetut vaatimukset.
 • Rakennuksen käytön tulee vastata sille myönnettyä lupaa.
 • Rakennuslupaan (tai toimenpidelupaan) liittyvä loppukatselmus (tai käyttöönottokatselmus) tulee olla suoritettuna rakennusta käyttöön otettaessa.
 • Lumesta, jäästä tai sohjosta rakennettavien ammattimaisessa käytössä olevien rakennuksien tai rakennelmien (kuten matkailurakenteet) rakentamiseen tulee hankkia toimenpide- tai rakennuslupa.

Valvontaviranomaisena toimii kunnan rakennusvalvontaviranomainen (rakennustarkastaja).