Hyvinvointi kuuluu meille kaikille ja hyvinvointi koostuu meille jokaiselle yksilöllisistä tarpeista ja osa-alueista. Hyvinvointi ei tarkoita pelkästään aineellista hyvinvointia vaan siihen linkittyy myös yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus, jotka koostuvat muun muassa onnellisuudesta, itsensä toteuttamisesta, asuinympäristöstä ja –olosuhteista, työllisyydestä ja toimeentulosta. Väestöryhmien välillä hyvinvoinnin erot voivat olla suuriakin ja hyvinvoinnin erot voivat johtaa eriarvoisuuteen väestön keskuudessa. Yhtenä hyvinvoinnin tuottamisen ja tukemisen lähtökohtana voidaan hyödyntää ja käyttää erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja.

Digitalisoituminen ja teknologiset ratkaisut ovat tällä hetkellä merkittävässä roolissa terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa ja tukemisessa. Erilaisia välineitä kehitetään mahdollistamaan mielekäs ja sujuva arki ja päivittäisiin askareisiin ja toimiin kehitetään jatkuvasti uusia välineitä. Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn sekä turvallisuuden tunteen tueksi on paljon erilaisia ratkaisuja jokaisen tarpeeseen.

Haluamme nostaa erityiseen tarkasteluun osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten mahdollistamisen. Jokaiselle meistä nämä ovat merkityksellisiä asioita terveyden- ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä elämänhallinnassa. Ihan yhtä merkityksellisessä roolissa kuin muutkin toimintakyvyn osa-alueet. Lisähaasteita näiden osa-alueiden tukemiseen nousee erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, jossa välimatkat ovat pitkät ja syrjäytymisen sekä yksinäisyyden kokemusten mahdollisuus ovat vielä suurempi uhka kuin kaupungeissa ja keskustoissa.

Teknologian ja digitalisaation myötä olisi hyvä kehittää myös sosiaalisten kontaktien mahdollisuutta. Sillä kokemukset yhteisöön kuulumisesta, osallisuus mahdollisuuksista sekä toimijuutta tukevista toimista lisäävät hyvinvointia ja tukevat elämänhallintaa. Yksinäisyys ja syrjäytymisen kokemukset voivat lisätä muun muassa tarvetta palveluille aikaisemmassa vaiheessa.

Minkälaisilla toimilla tai keinoilla voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä?  Miten digitalisaation avulla mahdollistamme osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia? Millä tavalla tuemme toimijuutta? Miten ylläpidämme ja mahdollistamme sosiaalisten kontaktien ylläpitämistä?  Miten saavutamme myös heidät, joiden digitaidot ovat minimaaliset tai lähes olemattomat? Nämä ovat kysymyksiä, joiden äärelle palaamme aina uudelleen ja uudelleen ja joihin pyrimme löytämään ratkaisuja yhteisesti ja yhteistyössä.

Olemme mukana omalta osaltamme Active Arctic hankkeessa kehittämässä ja tukemassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa meille Lappiin digitaalisia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin tuottamiseksi. Täällä Pohjois- Suomessa välimatkat ja etäisyydet hyvinvoinnin saavuttamiseksi luovat vielä omat erityishaasteet. Tämän vuoksi tulemme osaltamme kiinnittämään huomiota syrjäytymisen uhkaan ja yksinäisyyden torjumiseen. Pyrimme hakemaan sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen ratkaisuja käyttäjien tarpeista Active Arctic hankkeen toimin.

 

 

Tanja Marjanen-Korkala / Geronomi (YAMK) / Tuntiopettaja
Lapin Ammattikorkeakoulu / Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut – Northern Well-being and Services Osallisuus ja toimintakyky- Participation and Functional Capacity
Vanhustyönkoulutus

Mira Oinas-Mäenalanen / Lehtori (YAMK)
Lapin Ammattikorkeakoulu /Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut – Northern Well-being and Services
Tulevaisuuden terveyspalvelut – Future Healthcare Services
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus

 

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 2022. Hyvinvointi ja terveyserot.  https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset