Hyvinvointiin liittyy monta eri näkökulmaa ja hyvinvointi koostuu meille jokaiselle itsellemme merkityksellistä asioista. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluvat yksilöiden sekä yhteisöjen hyvinvointi, joihin vaikuttavat muun muassa onnellisuus, sosiaaliset suhteet, asuinolot ja ympäristö sekä toimeentulo. Hyvinvointi ja sen edistäminen vaativat hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä mutta myös ennakointia. Koettu hyvinvointi luo pohjan arjen mielekkyydelle sekä tukee niiltä osin päivittäistä toimijuuttamme ja elämänlaatuamme. Elämänlaatua muovaavat muun muassa terveys, mielekäs tekeminen, odotukset hyvästä elämästä, oman arvon tunne, ihmissuhteet sekä materiaalinen hyvinvointi.

Hyvinvoinnin edistäminen on useiden eri toimijoiden yhteinen tehtävä, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia sekä terveyttä ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Onnistunut hyvinvoinnin edistäminen edellyttää laajaa ja monialaista osaamista, riittäviä palveluja, toimivia rakenteita sekä resurssointia hyvinvoinnin edistämistyöhön. Hyvinvoinnin edistäminen onkin eri toimijoiden yhteistyössä toteutettua laaja-alaista toimintaa, joka koostuu monesta eri toimialasta.

Ennakointi auttaa meitä jokaista huolehtimaan hyvinvoinnistamme ja puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitä heikentäviin tekijöihin. Ennakointi on myös ensi arvoisen tärkeää silloin, kun hyvinvointiamme heikentäviä ja uhkaavia tekijöitä alkaa arjessamme lisääntyä. Tällaisia tekijöitä voivat muun muassa olla yksinäisyys, mielen hyvinvointi, toimintakyvyn lasku, eläköityminen tai vaikka meitä maailmanlaajuisesti koskettanut Covid-19 pandemia.

Ennakointi lisää turvallisuuden tunnetta ja auttaa hallitsemaan elämäämme vaikuttavia muutoksia. Ennakointi ei ole vain yksilöitä hyödyttävä toimi, vaan ennalta ehkäisevän toiminnan avulla pystytään parhaimmillaan siirtämään palveluiden tarvetta tai jopa torjumaan niiden tarve kokonaan.  Minkälaisella ennakoinnilla sitten lisätään turvallisuutta? Mitä kaikkea ennakointi vaatiikaan? Voisiko hyvinvointia tukea muun muassa kehittämällä kyläkahvit/aamukahvit teknologiaa hyödyntäen ja näiltä osin tukea yhteisöllisyyden kokemuksia ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä? Olisiko tämä ennakointia parhaimmillaan?

Mielenkiinnolla odotamme, tulemmeko löytämään tulevaisuudessa näihin kysymyksiin ratkaisuja tai toimia, joilla voimme lisätä meidän jokaisen yksilön sekä yhteisön hyvinvointia.

 

Tanja Marjanen-Korkala / Geronomi (YAMK) / Tuntiopettaja
Lapin Ammattikorkeakoulu / Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut – Northern Well-being and Services Osallisuus ja toimintakyky- Participation and Functional Capacity
Vanhustyönkoulutus

Mira Oinas-Mäenalanen / Lehtori (YAMK)
Lapin Ammattikorkeakoulu /Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut – Northern Well-being and Services
Tulevaisuuden terveyspalvelut – Future Healthcare Services
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus

 

Lähteet:

Aluehallintovirasto. 2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. https://avi.fi/asioi/henkiloasiakas/ohjaus-ja-neuvonta/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. 2020. Hyvinvointi. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset