Matkailupalvelujen tutkimuksellinen kehittäminen hankkeiden tukemana

Hankkeessamme on koko kevään ja alkukesän ajan suunniteltu Lapista käsin -täydennyskoulutusohjelmaa, joka alkaa syksyllä 2019. Suunnitelmamme perusta on se, että kurssit integroituvat toisiinsa osallistujia konkreettisesti hyödyttäen siten, että osallistujat saavat tukea oman matkailutuotteen tai -palvelun kehittämiseen. Tuotteita ja -palveluja tullaan myös demonstroimaan ja arvioimaan koulutuksen aikana. Lapin yliopiston asiantuntijat ja tutkijat tukevat tätä tuotteistamista ja palvelumuotoilua koko koulutusohjelman ajan. Myös asiakaslähtöistä kehittämistä ei olla unohdettu. Hanke on kartoittanut matkailijoiden toiveita käsityömatkailusta koko hankkeen ajan kyselyn muodossa ja kyselyjen tulokset esitellään osallistujille koulutusohjelman käynnistyessä.

Ilmoittautumisaika on menossa parhaillaan – lue lisää täydennyskoulutusohjelmasta täältä sekä ilmoittaudu tästä linkistä.

Lapista käsin -hanke tukee myös tutkimuksellista kehittämistä, joka toteutuu tässä hankkeessa suunnittelun, pilotoinnin, reflektoinnin ja uudelleen suunnittelun sykleissä toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksellinen kehittäminen onkin pitkäjänteistä työtä. Yliopistossa se mahdollistuu hankkeiden jatkaessa toisiaan: esiselvitys- ja jatkohankkeet tukevat hankkeiden tulosten vaikuttavuutta ja tutkimuksen integroitumista kehittämistyöhön. Myös rinnakkaisuus tukee hankkeiden vaikuttavuutta ja ne voidaan nähdä laajan kehittämistavoitteen sisäisiksi ja samanaikaisiksi sykleiksi.

 

TaPaMa-hanke kohdentaa huomion taideperustaisiin palveluihin

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on juuri käynnistynyt EAKR-rahoitteinen TaPaMa – Taideperustaisia palveluita matkailuun -hanke (2019–2021). Se lanseerattiin kesäkuun alussa Arktisen taiteen huippukokouksessa avoimessa työpajassa, jossa kansainväliset taide-, kulttuuri- ja matkailualan toimijat ideoivat uudenlaisia matkailupalveluja ja taiteilijoiden muuttuvaa työnkuvaa matkailusektorilla. Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle EARK-tuen.

Kun Lapista käsin -hanke keskittyy käsityömatkailuun, TaPaMan keskiössä ovat ainakin kuvataide ja esittävät taiteet. Lisäksi TaPaMassa kehitetään välittäjäorganisaatioiden, kuten taiteilijaseurojen, taidemuseoiden ja -gallerioiden, toimintatapoja ja yhteistyötä matkailusektorin kanssa. Eri alojen taiteilijoita palkataan työskentelemään tiimeissä yliopiston asiantuntijoiden ja galleriasektorin edustajien kanssa, haku avautuu syksyllä 2019. Tiimien tehtävänä on kehittää, pilotoida ja mallintaa taideperustaisia matkailupalveluita ja niiden välittämistä asiakaslähtöisesti.

 

Kulttuurisensitiivistä matkailua Arktisella alueella

Lapin yliopiston matkailututkimuksen koordinoima Northern Periphery and Arctic -ohjelman rahoittama ARCTISEN-hanke (2018–2021) puolestaan keskittyy kehittämään luonnon- ja kulttuuriresursseihin pohjautuvia matkailutuotteita ja -palveluita ja tukeekin hyvin Lapista käsin -hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä. Kulttuurisensitiivisyys on ARCTISEN-hankkeen kantava teema. Kulttuurisensitiivisyys nähdään matkailuna, joka pohjautuu luottamukseen ja arvostukseen – niin matkailijoita kuin paikallisia kulttuureja kohtaan. Voidaankin nähdä, että käsitöihin painottuvat matkailupalvelut kuuluvat juuri kulttuurisensitiivisyyden keskiöön, edustavathan ne paikallista kulttuuria parhaalla mahdollisella tavalla ja edistävät luottamusta ja arvostusta molemminpuolisesti.

 Hankkeen partnerit tulevat Ruotsista, Norjasta, Kanadasta, Tanskasta ja Grönlannista. Yhteistyötahoihin kuuluu myös World Indigenous Tourism Alliance, jonka päätoimipaikka on Uudessa-Seelannissa. Hanke on osa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) lanseerattua Matkailun hallitun kasvun tutkimusohjelmaa. Hankkeen aikana toteutetaan benchmark-matkoja, jotka edistävät hyvien käytänteiden siirtymistä, toisilta oppimista ja yhteistyöverkostojen luomista. Molempien hankkeiden avulla luodut verkostot toimivatkin toisilleen tukevina elementteinä ja mahdollistavat myös kansainvälisen yhteystyön lisääntymistä.

 

Edeltäviä kehittämisen syklejä Lapin yliopistossa

Lapin yliopistossa on toteutettu useita kehittämishankkeita, jotka ovat pohjustaneet nyt käynnissä olevia hankkeita. Näitä ovat taiteiden tiedekunnassa muun muassa Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma, Arctic Arts and Design -maisteriohjelmahanke ja Ympäristötaidetta Lapin matkailualueille -hanke. MTI on puolestaan tehnyt työtä vastuullisen matkailun ja kulttuurien kehittämisen eteen runsaastikin, mutta varsinaisesti käsityömatkailu on otettu keskiöön vasta Lapista käsin -hankkeen myötä. Käsityöt ovat tulleet esille monessa hankkeessa sivujuonena, esimerkiksi Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä (ESR) ja Mistä on lappilainen vieraanvaraisuus tehty (ESR) -hankkeissa.

ESR-rahoitteisessa Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa (2017–2019) koulutus on sisältänyt soveltavan taiteen, palvelumuotoilun, valokuvauksen ja tutkimuksen opintoja sekä siinä on tuotettu ideoita luonto- ja taidevalokuvauksen soveltamiseen matkailupalveluiksi. Jo vakiintuneiden matkailupalveluiden, kuten revontuli ja karhukoju-valokuvauksen lisäksi koulutusohjelman työpajat sisälsivät luovaa luontovalokuvausta. Hankkeen tuloksia esittelevä näyttely esitetään Galleria Kakslauttasessa Saariselällä heinä-elokuussa 2019.

Taiteiden tiedekunnan kansainvälinen maisteriohjelma Arctic Art and Design (2016–2018) käynnistettiin ESR-rahoitteisessa hankkeessa, johon tuen myönsi Lapin ELY-keskus. Maisteriohjelman sisältönä on soveltava kuvataide ja palvelumuotoilu. Opintoihin liittyy työelämälähtöinen projekti- ja tutkimusopintojen kokonaisuus, jonka osa opiskelijoista on suorittanut matkailusektoriin liittyen. Maisteriohjelmaan on vuotuinen sisäänotto, joten opintoprojektit jatkuvat edelleen.

Ympäristötaidetta matkailun alueille (2016–2018) oli puolestaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin taiteilijaseuran EAKR-rahoitteinen yhteistyöhanke, jossa tavoitteena oli tukea matkailuympäristöjen kehittämistä ympäristötaiteen keinoin. Hankkeessa pyrittiin tukemaan matkailualan yrityksiä ympäristötaiteen hyödyntämisessä ja tuottamaan tietoa taiteen ja matkailun yhteistoiminnan tavoista ja tulosten arvioinnissa todettiinkin erilaisten yhteistoiminnan tapojen tuottavan erilaista taiteen paikkasidonnaisuutta. Paikkasidonnaisuus määriteltiin matkailuympäristöjen taiteen laatutekijäksi, kun taiteella halutaan välittää ja jopa uudistaa paikallista kulttuuriperintöä.

Hankkeet taide- ja käsityöperustaisten matkailupalvelujen kehittämisrattaina

 

Tutkimustyön mielekkyys kehittämishankkeissa

Kehittämishankkeiden rinnakkaisuus ja jatkuvuus tukevat hankerahoitetun tutkimustyön mielekkyyttä yliopistoissa. Kyse ei ole lyhytkestoisesta kehittämistyöstä eikä toisista hankkeista tai muusta tutkimuksesta irrallisista projekteista vaan pitkäjänteisyys tarjoaa oivan lähtökohdan kehittämistyön jatkokäyttöön tutkimuksissa. Näin aineisto pystytään hyödyntämään monipuolisesti sekä useita henkilöitä ja organisaatiota hyödyntävällä tavalla. Tutkimustyö mahdollistaa myös tiedon laajemman leviämisen sekä hyvien käytänteiden oppimisen myös kansainvälisesti, sillä tutkimustuloksia julkaistaan paitsi alueellisilla foorumeilla myös kansainvälisessä tiedemaailmassa, ja työtä tehdään vuorovaikutuksessa kansainvälisten vertaistutkijoiden kanssa.

 

YTM Outi Kugapi, projektisuunnittelija Lapista käsin -hankkeessa

Taiteen tohtori Maria Huhmarniemi, Lapista käsin -hankkeen asiantuntija

Leave a Reply

Your email address will not be published.