Yritysten laajentuminen

Yrityksen kasvua, laajentumista, pidetään luonnollisena ja usein myös välttämättömänä tavoitteena. Yrityksen laajentumiselle asetettuihin tavoitteisiin päästään muun muassa laajentamalla ja monipuolistamalla yrityksen toimintaa, suuntaamalla uusille markkina-alueille, luomalla kokonaan uusia palveluita tai uusi yksikkö sekä yritysostolla. Käsitte-lemme projektissamme yrityksen laajentumista pienen tilitoimiston yritysostona.

Yrityskaupan syy voi olla se, että halutaan kasvattaa markkinaosuutta, kansainvälistyä, vallata uusi toimiala, luopua ydinliiketoiminnan ulkopuolella olevasta liiketoiminnasta, hankkia uutta tai lisärahoitusta, laajentaa omistuspohjaa, siirtää yhtiö seuraavalle suku-polvella, yksityistää, listata yhtiö pörssiin tai viedä se pois pörssistä. Yritysosto on nopea keino hankkia uusia laajenemismahdollisuuksia, kun ostettavalla yrityksellä on valmiita liiketoimintamalleja. Ostettavan yrityksen menestymiselle luodaan samalla paremmat olosuhteet.

Pörssiin listautuminen voi olla yksi yrityskaupan syy.

Minkä takia joku haluaa ostaa toisen yrityksen ja toinen osapuoli myydä? Tarkemmin tarkasteltuna huomataan, että jokaisella yrityskaupalla on olemassa jokin oma strate-ginen tausta, johon yrityskaupan toteutuminen perustuu. Ostaja pyrkii jollakin tapaa saamaan hyötyä ostettavasta yrityksestä. Yritysosto ei aina ole hyvä vaihtoehto myytävälle yritykselle, yritysostolla voi olla myös negatiivinen vaikutus ostettavaan yritykseen. Mikäli ostettavan yrityksen toiminnot lakkautetaan, saadaan kilpaileva yritys pois markkinoilta.

Varmemmin yritysosto on onnistunut, kun ostettavan yrityksen markkinat ovat samat kuin ostajayrityksen. Tämä on hyvin järkeenkäypää ja pääasiassa yritysostot tapahtuvat saman alan yritysten kesken, jolloin ostettavan yrityksen markkinat ovat jo valmiiksi ostajalle hyvin tutut. Kun yritys valitsee toisen yrityksen ostamisen kasvun mahdollis-tajaksi, on kyseessä yritysosto.

Yritysosto on aina pohjimmiltaan strateginen päätös. Se voi olla edellytys liiketoiminnan jatkumiselle tai yrityskauppa tehdään tukemaan nykyistä toimintaa. Ostaja on yleensä kooltaan suurempi yritys, mutta myös pienempi yritys voi ostaa suuremman. Ketjuun-tumalla yhteen voidaan yrityksestä luoda vahvempi ja menestyvämpi. Yritysostoa voi-daan pitää onnistuneena, jos yritysostoon liittyvät tavoitteet saavutetaan. Pelkästään yrityskaupan toteuttaminen ei asetettuihin tavoitteisiin automaattisesti johda. Edellytyk-senä onkin yritysten toimintojen tehokas yhdistäminen eli integraatio.

Miksi laajennutaan ja mihin suuntaan tilitoimistot ovat menossa?

Tilitoimistoalalla pienet tilitoimistot joutuvat pohtimaan, miten pysyvät mukana kilpai-lussa? Pienillä tilitoimistoilla on yleensä suppea palveluntarjonta, joten markkinoilla pysyäkseen heidän tulee laajentaa palveluitaan tai ketjuuntua toiseen yritykseen joka tarjoaa laajempia tilitoimistopalveluita. Tilitoimistojen ketjuuntumisessa yleisimmin suuremmat tilitoimistot ostavat pienemmän tilitoimiston. Yritysten yhdistyessä osaa-minen, asiantuntemus ja näkyvyys lisääntyvät. Pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole resursseja laajentaa ja monipuolistaa palveluitaan, tällöin tilitoimistot jäävät toimialan kehityksessä jälkeen jolloin toiminnan jatkumisen edellytyksenä yhtenä vaihtoehtona on ketjuuntuminen toiseen yritykseen.

Valtioneuvoston julkaisussa 17.9.2017, liike-elämän palvelut keskellä vahvan kasvun aikakautta, todetaan että taloushallinonala jatkaa tasaista kasvua. Toimialan prosessit sähköistyvät, joten palveluntarjoajat kehittävät uusia ja reaaliaikaisempia palveluja asiakasyrityksilleen, näin ollen tilitoimistojen palveluntarjonta kasvaa ja rooli muuttuu.

Yrityskauppalla laajennetaan yrityksen palveluita.

Administerin Peter Aho kertoo kauppalehden julkaisemassa artikkelissaan, että ”yrityskaupan jälkeinen integrointi on ratkaisevaa kaupan onnistumiselle. Yrityskau-passa työntekijöillä on aina isoja odotuksia ja siksi heidät pitää hurmata. Olemme luoneet yrityskaupoissa sellaisen ilmapiirin, että ostetun yrityksen ihmisistä tuntuu siltä kuin he olisiva päässeet omiensa pariin, varsinkin silloin, kun on ostettu jostakin yrityk-sestä taloushallinnon toiminnot. Monesti yrityskaupat epäonnistuvat siinä, että yritysten integrointia ei enää jakseta viedä määrätietoisesti loppuun. On aivan katastrofi, jos osaaminen kävelee yrityksestä ulos kaupan jälkeen”. Peter Ahon omistama Administer on ollut ennen yhden miehen yritys, joka on kasvattanut tilitoimistotoimintansa 300 hengen konserniksi.

 

____________________________________________________________________

Lähteet:

Kangas, J. 2016. Pk-yrityksen laajentuminen yrityskaupan avulla. 
Tampereen teknillinen yliopisto. Rakentamistalous. Diplomityö. 
Viitattu 27.2.2018 https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23935.

Katramo, M., Laurila, J., Matinlauri, I., Niemelä, J., Svennas, K., & 
Wilkman N. 2013. Yrityskauppa. Talentum: Helsinki.

Kuhmonen, P. & Laitinen, S-M. 2016. Pk-yritysten lisäarvopalvelujen 
tarve ja tilitoimistojen lisäarvopalvelujen tarjonta Pohjois-Savossa.

Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
Viitattu 27.2.2018 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/
111263/Kuhmonen_Pauliina_Laitinen_Salla-Maria.pdf?sequence=1.

Metsä-Tokila, T. 2017. Syksyn toimialojen näkymät: Liike-elämän 
palvelut. Valtioneuvosto. Julkaisut. Viitattu 7.3.2018 http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80839/Liike-el%C3%A4m%C3%A4n_ 
palvelut_n%C3%A4kym%C3%A4t_2017syksyvalmis.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Pöysti, J. 2017. Yhden miehen firmasta konserniksi kasvanut Administer: 
”Olemme vasta kasvupolun alkumatkalla”. Kauppalehti. Viitattu 27.2.2018 
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yhden-miehen-firmasta-konserniksi-
kasvanut- administer-olemme-vasta-kasvupolun-alkumatkalla/YmrG24L7.