A


Alihankkijat (subcontractors)

Alihankkijat myyvät tuotteitaan/palveluitaan toisille palveluntuottajille, esim. ohjelmapalveluyritys ostaa koiravaljakkosafarin toiselta palveluntuottajalta. Alihankkijoiden palvelun tai tuotteen laadun tason tulee olla samanlainen kuin päätoteuttajalla.

Arvonlisävero, ALV  (Value Added Tax, VAT)          

Arvonlisävero lisätään tuotteen myyntihintaan.  Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. Se on välillinen vero, jonka osuuden maksaa aina lopullinen kuluttaja. Yritys tilittää arvonlisäveron Verohallinnolle. Yritykset voivat vähentää ostamansa tuotteen tai palvelun arvonlisäveron omassa kirjanpidossaan. Vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset voivat tehdä edellä mainitun vähennyksen.

Asiakas  (Customer)

Asiakas voi olla palvelun loppukäyttäjä tai matkanvälittäjä.

 

B


Bruttohinta (Gross price)

Tuotteen tai palvelun verollinen hinta ilman alennuksia.

C


 

D


 

E


Ennakkovero, ennakot (Tax prepayment)

on etukäteen maksettava vero. Ennakoiden määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen. Ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa. Liikaa maksetusta verosta yrittäjä saa veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa. Liian vähän maksetusta ennakosta yrittäjä joutuu maksamaan puuttuvan osan jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa.

Ennakkoperintärekisteri (Prepayment register)

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavat henkilöt, yritykset ja yhteisöt. Ennakkoperintärekisterissä olevan yrityksen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Silloin asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Ekologinen matkailu (Ecological tourism)

Korostaa alueen koskemattomuutta ja luonnollisuutta. Pyritään toimimaan niin, että alueen luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

F


 

G


 

H


Henkilötieto (Personal data)

tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tietojen avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan (henkilötunnus) tai epäsuorasti (auton rekisterinumero). Henkilötietoja ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilö-tunnus, kuva, verkkotunnisteet, IP-osoite, käyttäjätunnus ja paikkatieto. Tulevaisuudessa myös biometriset ja geneettiset tiedot ovat henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelijä (Processor of personal data)

Taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, esim. ulkoistettu palkkahallinto, IT-toimittaja, pilvipalveluntarjoaja, työterveyshuolto, markkinointitoimisto.

Henkilötietojen käsittely (Processing of personal data)

Tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Hygieniapassi (Hygiene Passport)

Hygieniaosaamiskoulutuksesta saa todistuksen (hygieniapassi), jolla voi osoittaa, että osaa käsitellä pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Koulutuksia järjestävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat.

Hyvinvointimatkailu (Wellness Tourism)

Tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa hyvinvointia, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa, vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä virettä elämään antavaa toimintaa.

I


Immateriaalioikeudet (Intellectual Property Rights)

ovat aineettomia oikeuksia kuten tekijänoikeudet lähioikeuksineen sekä teollisoikeudet, joita ovat mm. patenttioikeus, mallioikeus, tavaramerkkioikeus ja toiminimioikeus.

Individual, indis, FIT (Free Independent Traveller)

Asiakastyyppi, joka matkustaa itsenäisesti (ei ryhmässä). Varaa usein itsenäisesti majoitukset ja aktiviteetit ja liikkuu kohteessa usein vuokra-autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla.

J


Jakelukanavat (Distribution channels)

Jakelukanavien avulla matkailuyrittäjä voi toimittaa tuotteensa tai palvelunsa asiakkaan ostettavaksi. Jakelukanavana voi toimia myyntikanava esim. booking.com tai erilaiset näkyvyyskanavat kuten palveluntuottajien omat nettisivut. Jakelukanavatasot voivat olla suoria kuten palvelutuottaja – asiakas tai moniportaisia kuten tuottaja – matkanjärjestäjä/välittäjä – loppukäyttäjä. Portaiden määrä vaikuttaa tuotteen/palvelun hinnoitteluun ja hintatasoon sekä tarjonnan aikajänteeseen. Jakelukanavien avulla tuotteiden ja palvelujen saatavuus paranee.

K


Kestävä kehitys (Sustainability)

sisältää sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden.

Kiinteät kulut, KIKU (Fixed costs)

Kiinteät kulut ovat kuluja, jotka pysyvät aina samoina riippumatta tuotettujen tavaroiden tai palveluiden määristä. Kiinteitä kuluja ovat mm. toimitilavuokra, kirjanpito ja palkat, jotka maksetaan kuukausittain.

Kirjanpito (Accounting)

Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpidosta saadaan tiedot mm. tilinpäätökseen, verotuksen pohjaksi ja myös sisäisen laskennan pohjaksi.

Kohderyhmä (Target audience)

Yrityksen asiakkaat eli ne, joille markkinoidaan ja jotka ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökateprosentti kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä (korot + muut rahoituskulut). Käyttökateprosenttia on mielekästä verrata vain saman toimialan yrityksiin. Käyttökate lasketaan tuloslaskelmassa seuraavasti:

Liikevaihto (Liiketoiminnan tuotot yhteensä)
– Ostot tilikauden aikana
– Alkuvarasto tilikauden alussa
+ Loppuvarasto tilikauden lopussa
– Ulkopuoliset palvelut
– Henkilöstökulut
– Muut kiinteät kulut
______________________
KÄYTTÖKATE

Käyttökate-% = 100 x Käyttökate/Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Käyttöpääoma (Working capital)

Käyttöpääoma on rahaa, jolla maksetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan.

Käyttöomaisuus (Fixed assets)

Käyttöomaisuutta ovat mm. liiketoiminnan käyttöön hankitut koneet, laitteet, rakennukset, maa-alueet, ja arvopaperit.

L


Leasing

Pitkäaikainen, tavallisesti irtaimen, esim. laitteet, työkalut, kiinteistöt, vuokraa koskeva sopimus. Vuokranantaja säilyy omistajana, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden leasingmaksuja vastaan.

Liikevaihto (Net sales)

Tuotteiden tai palvelujen myynnistä saadut kokonaistuotot ilman arvonlisäveroa.

Liikevoitto (Operating profit)

Yrityksen liikevaihto, josta on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot. Liikevoitto lasketaan seuraavasti:

Liikevaihto (Liiketoiminnan tuotot yhteensä)
– Ostot tilikauden aikana
– Alkuvarasto tilikauden alussa
+ Loppuvarasto tilikauden lopussa
– Ulkopuoliset palvelut
– Henkilöstökulut
– Muut kiinteät kulut
= KÄYTTÖKATE
– Suunnitelman mukaiset poistot
= LIIKEVOITTO

Liikevoitto-% = 100 x Liikevoitto/Liikevaihto
Liikevoittoprosentti on hyvä, jos luku on yli 10 %, tyydyttävä 5 – 10 %, heikko alle 5 %.

Likviditeetti (Liquidity)

tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä maksuista.

Lyhytaikainen vieras pääoma (Short-term liabilities)

Velat, jotka erääntyvät alle vuodessa.

M


Marginaaliverotus (Marginal taxation)

tarkoittaa veroa, joka menee lisätulosta. Matkatoimistopalvelujen myynteihin sovelletaan matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä. Arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä voi olla esimerkiksi matkatoimisto tai seikkailu-, elämys- tai muita vapaa-ajanviettopalveluja tarjoava yritys.

Matkanjärjestäjä (Tour operator)

Elinkeinonharjoittaja, joka yhdistää ja myy tai tarjoaa myytäväksi matkapaketteja itse tai toisen elinkeinonharjoittajan välityksellä. Matkanjärjestäjä on siis yleensä se henkilö, joka käytännössä toteuttaa matkan ja valmistelee sen itse tai toisen henkilön avulla.

Matkanvälittäjä (Travel agent)

Elinkeinonharjoittaja, joka välityssopimuksen perusteella myy tai tarjoaa matkanjärjestäjän kokoamia matkapaketteja.

Mikroyritys (Micro enterprise)

Määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Muuttuvat kulut (Variable costs)

ovat esim. materiaali- ja ostopalvelukuluja, jotka vaihtelevat valmistettavan tuotteen tai palvelun määrän mukaan.

Myyntikate (Sales margin)

Lasketaan: Myyntikate-% = 100 x Myyntikate/Liiketoiminnan tuotot yhteensä

N


Nettohinta (Net price)

Tuotteen hinta, josta on vähennetty alennukset.

O


Osakepääoma (Share capital)

on pakollinen kaikissa osakeyhtiöissä. Omistajien osakeyhtiöön sijoittama ja yhtiön tilille maksama alkupääoma, joka on oltava yksityisellä vähintään 2 500 euroa.

Osinko (Dividend)

on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus.

P


Palkan sivukulut (Payroll expenses)

Työntekijän palkasta työnantajan maksettavat lakisääteiset maksut ja vakuutukset.

Pitkäaikainen vieras pääoma (Long-term liabilities)

Velat, joilla pidempi maksuaika kuin vuosi.

Poisto (Depreciation)

Esim. koneiden, kalusteiden ja laitteiden hankintamenot kirjataan kuluksi niiden käyttöaikana.

R


Rahoitustulos (Financial result)

kuvaa yrityksen kykyä suoriutua liiketoiminnan tuloksella lainojen takaisinmaksusta sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta.

Rekisteröity (Data subject)

Luonnollinen henkilö, jota henkilötieto koskee esim. asiakas tai työntekijä.

Rekisterinpitäjä (Controller)

määrittelee, mihin tarkoituksiin ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään. Jos yrityksesi päättää, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään, se on rekisterinpitäjä.

S


Saneeraus (Restructuring)

Yrityksen tervehdyttäminen. Saneerauksessa karsitaan kustannuksia mm. vähentämällä työvoimaa ja pyritään lisäämään tuottoja sekä tehostamaan pääoman kiertoa.

Segmentti (Segment)

voidaan jaotella esim. sukupuolen, iän, koulutuksen ja tulotason mukaan. Segmentointi, eli kohdentaminen, on välttämätöntä, jotta markkinoinnin voi suunnata oikealle asiakaskunnalle.

Starttiraha (Start-Up Money)

TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki päätoimiselle uudelle yrittäjälle.

T


Tilikauden voitto (Net profit for the period)

Tarkoittaa kirjanpidossa rahasummaa, joka saadaan, kun kaikki tuotot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kaikki kulut ja verot.

Tilikausi (Fiscal year)

on yrityksen kirjanpidon ajanjakso (yleensä 12 kuukautta).

Tilinpäätös (Financial statement)

on laskelma, jossa lasketaan yhtiön varat ja velat yhteen. Siitä selviää yrityksen tulos ja varallisuusasema.

Tilintarkastaja (Auditor)

valvoo, että tuloslaskelma ja tase vastaavat kirjanpitoa ja että kirjanpito on tehty oikein. Lisäksi tilintarkastaja valvoo, että yrityksen toiminnassa on noudatettu voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Tuloslaskelma (Income statement)

esittää tilinpäätöksessä tilikaudelle kuuluvat tulot, eli tuotot, ja tilikaudelle kuuluvat menot, eli kulut, vähennyslaskumuotoisena laskelmana. Tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tulos (voitto tai tappio) tiettynä aikana.

TyEL eli lakisääteinen eläkevakuutusmaksu (Statutory pension insurance premium)

Yksityisen alan työnantajan tulee huolehtia työntekijöidensä lakisääteisestä eläketurvasta TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta. TyEL-maksu eli työeläkemaksu maksetaan 18 – 67 -vuotiaista työntekijöistä, jos kuukausiansio on vähintään 59,36 euroa (2019). Myös eläkkeellä olevat työntekijät on vakuutettava, jos he työskentelevät vielä eläkkeellä ollessaankin. Sopimustyönantajat saavat TyEL-maksusta laskun ja tilapäinen työnantaja tilittää TyEL-maksut kuukausittain (myös muu sopimus) eläkevakuutusyhtiölle.

Työnantajarekisteri (Employer Register)

Jos työnantaja maksaa säännöllisesti palkkoja, työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi.

Työterveyshuolto (Occupational Health Care)

Yrittäjän on järjestettävä työterveyshuolto työntekijöille. Yrittäjälle työterveyshuolto on vapaaehtoinen mutta suositeltava.

Tavarantoimittaja (Supplier)

sopimussuhteessa oleva osapuoli, joka toimittaa yritykselle tavaroita tai palveluita osaksi tämän tuotetta tai palvelua asiakkaalle.

Työttömyysvakuutus (Unemployment insurance)

Yrittäjä on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaan.

U


V


Y


YEL-vakuutus (Self-employed person’s pension insurance)

yrittäjän pakollinen eläkevakuutus, jonka perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea.