Kirjoittajaesittelyt

Sari Arolaakso (TtM, tohtorikoulutettava, fysioterapia)

Toimin Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina geronomikoulutuksessa. Opetusvastuu linkittyy Monialainen arviointiosaaminen sekä Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia -opintokokonaisuuksiin. Lisäksi vastuullani on geronomikoulutuksen opinnäytetyöprosessin koordinointi. Opetustyön lisäksi olen mukana Tutkimus-, Kehittämis-, ja Innovaatio (TKI) -toiminnassa ja pyrin integroimaan opetusta ja opiskelijoita hanketyöhön. Erityisesti minua kiinnostaa ikääntyneiden toimintakyvyn arviointi ja edistäminen sekä erilaiset teknologiset ja pelilliset ratkaisut toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä  

Anne Puro (PsM, työ- ja organisaatiopsykologia)

Toimin psykologisten aineiden lehtorina Lapin ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutuksessa. Opetukseni sisällöt hoitotyön opetuksessa ovat vaihdelleet psykologian eri sovellusalueista moniammatilliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutustaitoihin. Vanhustyön koulutuksessa olen mukana monialaisen arviointiosaamisen, gerontologisen kuntoutuksen ja ikääntyvän väestön palveluiden johtamisen opintokokonaisuuksissa. Työ- ja organisaatiopsykologia on erityisesti kiinnostukseni kohteena. Tätä osaamista olen voinut hyödyntää YAMK-tutkintoon sisältyvissä johtamisen, työyhteisöjen kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen opintokokonaisuuksissa sekä erityisesti TKI-toiminnassa erilaisissa työhyvinvointiin ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.  

Hanna Lähde (Terveydenhoitaja YAMK, TtM-opiskelija)

Toimin Lapin ammattikorkeakoulussa hoitotyön ja terveydenhoitotyön opettajana. Pääasiallinen opetusvastuu on Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi- opintojaksossa ja lisäksi olen vastuuopettajana Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen opintojaksolla. Opettamisen lisäksi olen  mukana Tutkimus-, Kehittämis-, ja Innovaatio (TKI) -toiminnassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen keskittyvissä hankkeissa TYÖHYVE-hankkeen lisäksi. Sydäntäni lähellä on ikääntyneiden kuntoutumista ja hyvinvointia edistävä hoitotyö ja sen kehittäminen.

Satu Elo (TtT, dosentti, hoitotyö ja digitaaliset terveyspalvelut) 

Toimin Lapin ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja vastuullani on Digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointiteknologian (YAMK) koulutus. Tutkimus- ja kehittämistyössä mielenkiinnon kohteenani ovat ikääntyneiden ympäristöhyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä näihin liittyen uusien toimintamallien kehittäminen etenkin pitkien etäisyyksien alueilla. Näissä erityisesti erilaisten kotihoidon digitaalisten sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat olleet keskiössäni viime vuosina.

Anne Rautio (ft, KM)

Toimin Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutuksen lehtorina, jossa vastuualueenani on erityisesti työfysioterapiaan ja yleisemmin työergonomiaan ja työkuormitukseen liittyvät asiat. Toimin opettajana myös hoitotyön koulutuksessa ja vastuualueina siellä ovat asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja työergonomiaan liittyvät aihealueet. Opetustyön ohella olen Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatio (TKI )- toiminnan kautta päässyt osalliseksi monista mielenkiintoisista työhyvinvoinnin kehittämiseen, teknologian hyödyntämiseen ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen liittyvistä toiminnoista ja prosesseista, jotka olen kokenut erittäin mielenkiintoisiksi ja tärkeiksi. Näitä osa-alueita haluan työssäni kehittää edelleen.