Tietoa blogista

Vanhustyön uudelleen muotoilu -blogi on Lapin ammattikorkeakoulun  Active Aging  (Aktiivisena ikääntyen) TKI-ryhmän ylläpitämä. Blogin ensisijaista kohderyhmää on ikääntyneiden parissa työskentelevä ammattiyhteisö. Blogiartikkeleissa käsittelemme tutkimus- ja kehittämishankkeissamme esille nousseita teemoja, tehtyä tutkimusta ja opinnäytetöiden tuloksia. Teemme blogissamme myös näkyväksi  hyviä käytänteitä, joita erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla on otettu käyttöön tai vaikka vain kokeiltu. Julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme artikkeleita.

Nostamme esille ja keskusteluun hyviä juttuja, joita ikääntyneiden hoidon ja aktiivisena ikääntymisen tukemiseen liittyen on jatkuvasti meneillään. Uskomme vahvasti, että vanhustyön ja ikääntyneiden palveluiden uudelleen muotoilulla voidaan saada alalle veto- ja pitovoimaa.

Alan TKI-toimijoina tehtävämme on tehdä hyviä toimintamalleja ja yhteistyökumppaneidemme osaamista ja tekemistä näkyväksi.

Mikäli haluat kirjoittaa blogiimme, ole yhteydessä toimituskuntaan. Blogin julkaisija on Lapin ammattikorkeakoulu. 

­Gerastenian tunnistaminen yksilö- ja yhteiskuntatasoilla

Johdanto Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana ikääntyneiden henkilöiden määrä sekä osuus väestöstä tulee kasvamaan voimakkaasti. Iäkkään väestön määrän kasvun oletetaan näkyvän myös heille suunnattujen palveluiden asiakasmäärien kasvuna.  Palveluiden tarpeeseen vaikuttaa ikääntyneiden määrän lisäksi myös väestön toimintakyky ja terveyden kehitys. Väestön terveys ja elintapojen myönteinen suuntaus nostaa elinajanennustetta ja lisää terveiden sekä toimintakykyisten elinvuosien määrää. (Kauppinen, Forsius …

Lue lisää

Pelisovelluksen kokeilu Ennakoi –hankkeessa

Pelilliset harjoitteet ovat yksi keino lisätä iäkkäiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta ja näin ehkäistä liikkumisongelmien syntymistä. Interventioiden, jotka sisältävät pelillisiä harjoitteita on todettu motivoivan ja lisäävän sitoutumista kuntoutukseen, parantavan iäkkäiden liikkumiskykyä, tasapainoa, päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja itsenäisyyttä. Ennakoi-hankkeessa pyritään löytämään hyviä käytäntöjä ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi teknologisia ratkaisuja hyödyntäen.   Johdanto Fyysinen aktiivisuus on tärkein tekijä …

Lue lisää

Ikääntyvän suun terveys ja siitä huolehtiminen

Johdanto Ikääntyneiden suun terveyteen tulee kiinnittää huomiota, koska väestö ikääntyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti nopeasti (Tuuliainen 2023, 25). Suun terveys on tärkeä osa yleisterveyttä ja ikääntyneelle hyvä suun terveys on myös hyvän elämän edellytys. Useat yleissairaudet sekä lääkitykset vaikuttavat suun terveyteen. Erityisesti ikääntyvillä terve suu parantaa elämänlaatua. On elintärkeää, että ateriointi sujuu ja suu on oireeton. …

Lue lisää

Ikäihmisten liikkumisongelmien varhainen tunnistaminen tukee itsenäistä kotona asumista

” Kun me lakkaamme liikkumasta, se ei johdu siitä, että vanhenemme, vaan me vanhenemme sen takia, että lakkaamme liikkumasta” – Lauri ”Tahko” Pihkala  Taustaa Liikuntaa vai liikkumista. Liikuntasuosituksia vai liikkumisen suosituksia. Sanoissa on pieni ero, mutta niissä on hieman eri painoarvo. Liikunta herättää mielikuvan hikijumpasta, kun taas liikkuminen on mitä tahansa toimintaa, johon liittyy liikettä. …

Lue lisää